Používáním této stránky nebo jakékoli její funkce výslovně souhlasíte s Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů (https://directoffer.com/privacy-policy) stránky Direct Offer, která (včetně veškerého jejího obsahu) je vám poskytována „tak jak je“ a jakékoli použití této stránky je na vaše vlastní riziko. Přímá nabídka neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani záruky, že tato stránka nebude ztracena, zničena, poškozena, korupce, útok, viry, interference, hackování nebo jiné narušení bezpečnosti, a zříká se jakékoli odpovědnosti s tím související.

Bez předchozího upozornění může přímá nabídka upravit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt nebo funkci tohoto webu nebo vaše používání tohoto webu. Pokud se přímá nabídka rozhodne upravit, pozastavit nebo zrušit web, nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně.

Přímá nabídka nezaručuje ani nezaručuje, že použití nebo výsledky používání stránky (nebo jejího obsahu, informací nebo výpisů majetku) jsou nebo budou přesné, spolehlivé, aktuální, nepřerušované nebo bez chyb. Přestože obsah, informace a výpisy nemovitostí přístupné na této stránce byly získány a předloženy ze zdrojů, o kterých se Direct Offer domnívá, že jsou spolehlivé, Direct Offer žádný takový obsah, informace a výpisy nemovitostí neověřila a v maximálním rozsahu povoleném platné zákony, přímá nabídka nezaručuje ani nezaručuje žádný takový obsah, informace a seznamy nemovitostí a výslovně se zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu, a neporušování. Veškerý obsah, informace a seznamy nemovitostí obsažené na těchto stránkách podléhají možnosti chyb, opomenutí, změny ceny, pronájmu nebo jiných podmínek, předchozího prodeje, pronájmu nebo financování nebo odstoupení bez předchozího upozornění. Jakákoli prohlášení, projekce, názory, předpoklady nebo odhady jsou učiněny třetími stranami, které nejsou zaměstnanci, zástupci, zástupci nebo jinak pod kontrolou Přímé nabídky. Žádná taková prohlášení, projekce, názory, předpoklady nebo odhady nepředstavují současnou nebo budoucí výkonnost žádné z uvedených nemovitostí. Vy a vaši daňoví a právní poradci byste měli provést pečlivé, nezávislé prošetření jakéhokoli majetku, se kterým se setkáte prostřednictvím těchto stránek, a jakékoli zamýšlené transakce týkající se jakéhokoli majetku uvedeného na těchto stránkách. Obsah, informace, výpisy nemovitostí a služby dostupné prostřednictvím stránky Přímá nabídka mohou být předloženy nebo poskytnuty třetími stranami a berete na vědomí, že Přímá nabídka nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli takový obsah, informace, výpisy nemovitostí nebo služby.

Přímá nabídka neslouží jako zaměstnavatel, nadřízený nebo zmocněnec jakéhokoli realitního agenta používajícího naše stránky a realitní makléři, se kterými se můžete setkat nebo s nimi komunikovat prostřednictvím této stránky, nejsou žádným způsobem právně spojeni s Přímou nabídkou. Director Offer neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani záruky ohledně kvalifikace, pověření, stavu licence, zkušeností, dovedností, prohlášení, zastoupení, produktů nebo služeb nabízených nebo poskytovaných realitními makléři, se kterými se na těchto stránkách setkáte. Souhlasíte s tím, že ani vy, ani přímá nabídka nemáte v úmyslu vytvořit vztah realitní kanceláře/klienta, a proto žádné takové vztahy nevznikají vaším používáním stránek. Přímá nabídka výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost vyplývající z jakékoli komunikace, transakcí nebo jednání mezi:

 1. všichni uživatelé těchto stránek, ať už realitní makléři či nikoli,

 2. všichni uživatelé a realitní makléři a

 3. jakékoli uživatele a jakékoli jednotlivce nebo jiné třetí strany, včetně, ale nikoli výhradně, kupujících nebo prodejců jakýchkoli uvedených nemovitostí.

Pro agenty:

Přímá nabídka neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani záruky ohledně kvalifikace, pověření, stavu licence, zkušeností, dovedností, prohlášení, zastoupení, produktů nebo služeb nabízených nebo poskytovaných uživateli, kupujícími, prodejci nebo realitními agenty, se kterými se na těchto stránkách setkáte. Souhlasíte s tím, že ani vy, ani přímá nabídka nemáte v úmyslu vytvořit vztah realitní kanceláře/klienta, a proto žádné takové vztahy nevznikají vaším používáním stránek. Přímá nabídka se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti vyplývající z jakékoli komunikace, transakcí nebo jednání mezi (1) jakýmikoli realitními agenty a ostatními uživateli stránek, ať už realitními agenty či nikoli, (2) jakýmikoli realitními agenty a uživateli, kupujícími. , prodejci nebo jiní realitní agenti, se kterými se na těchto stránkách setkáte, a (3) jakékoli realitní kanceláře a jakékoli jednotlivce nebo jiné třetí strany, včetně, ale nikoli výhradně, kupujících nebo prodejců jakýchkoli uvedených nemovitostí.

Používáním naší služby přijímáte a souhlasíte s tím, že DirectOffer bude sdílet vaše publikované zvukové prohlídky v rámci svých marketingových a propagačních aktivit. Souhlasíte s tím, že DirectOffer nemůže za žádných okolností nést odpovědnost za zobrazování vašich publikovaných zvukových prohlídek. DirectOffer použije vaše publikované zvukové prohlídky pouze k propagaci služby. Jakékoli nepublikované zvukové prohlídky nebudou veřejně přístupné.

Přijetí podmínek použití

Tyto podmínky použití jsou uzavřeny mezi vámi a společností Direct Offer, Inc. („Společnost“, „my“ nebo „nás“). Následující smluvní podmínky spolu s jakýmikoli dokumenty, které výslovně zahrnují odkazem (souhrnně „Podmínky použití“), řídí váš přístup a používání DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, včetně jakéhokoli obsahu , funkčnost a služby nabízené na nebo prostřednictvím DirectOffer.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (dále jen „webová stránka“), ať už jako host nebo registrovaný uživatel.

Než začnete web používat, přečtěte si prosím pozorně Podmínky použití. Používáním webových stránek nebo kliknutím na přijetí nebo souhlas s Podmínkami použití, když je vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito Podmínkami použití a našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na adrese https://directoffer.com/privacy-policy, začleněné zde odkazem. Pokud nechcete souhlasit s těmito Podmínkami použití nebo Zásadami ochrany osobních údajů, nesmíte přistupovat na Webové stránky ani je používat.

Tato webová stránka je nabízena a dostupná uživatelům, kteří jsou starší 18 let a sídlí ve Spojených státech, na trzích Evropské unie nebo na jakémkoli jejich území nebo majetku. Používáním této webové stránky prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí k uzavření závazné smlouvy se společností a splňujete všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nesmíte přistupovat na webovou stránku ani ji používat.

Změny Podmínek použití

Tyto Podmínky použití můžeme čas od času revidovat a aktualizovat podle vlastního uvážení. Všechny změny jsou účinné okamžitě, když je zveřejníme, a vztahují se na veškerý přístup a používání webových stránek poté. Jakékoli změny v ustanoveních o řešení sporů uvedených v Rozhodném právu a 0 se však nebudou vztahovat na žádné spory, o kterých byly strany skutečně informovány v den nebo před datem zveřejnění změny na webových stránkách.

Vaše další používání webových stránek po zveřejnění revidovaných podmínek použití znamená, že přijímáte změny a souhlasíte s nimi. Očekává se, že budete tuto stránku občas kontrolovat, když vstoupíte na tuto webovou stránku, abyste byli informováni o všech změnách, protože jsou pro vás závazné.

Přístup na web a zabezpečení účtu

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit tuto webovou stránku a jakoukoli službu nebo materiál, který na této stránce poskytujeme, podle vlastního uvážení bez upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud bude z jakéhokoli důvodu celá nebo jakákoli část webové stránky nedostupná kdykoli nebo po jakoukoli dobu. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem webové stránky nebo k celé webové stránce uživatelům, včetně registrovaných uživatelů.

Jste odpovědní za obojí:

 • Provedení všech opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na Webové stránky.

 • Zajištění toho, aby všechny osoby, které přistupují na Webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly obeznámeny s těmito Podmínkami používání a aby je dodržovaly.

 
Pro přístup na webovou stránku nebo některé zdroje, které nabízí, můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou vašeho používání webových stránek je, že všechny informace, které na webových stránkách poskytujete, jsou správné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které poskytnete k registraci na této webové stránce nebo jinak, včetně, ale nikoli výhradně, prostřednictvím používání jakýchkoli interaktivních funkcí na webové stránce, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů https://directoffer.com/privacy-policya souhlasíte se všemi akcemi, které podnikáme s ohledem na vaše údaje v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud si jako součást našich bezpečnostních postupů zvolíte uživatelské jméno, heslo nebo jakoukoli jinou informaci nebo vám tyto informace poskytneme, musíte s takovými informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělit žádné jiné osobě ani subjektu. Také berete na vědomí, že váš účet je pro vás osobní, a souhlasíte s tím, že neposkytnete žádné jiné osobě přístup k této webové stránce nebo jejím částem pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných bezpečnostních informací. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakýkoli neoprávněný přístup nebo použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení. Souhlasíte také s tím, že na konci každé relace opustíte svůj účet. Při přístupu ke svému účtu z veřejného nebo sdíleného počítače byste měli být obzvláště opatrní, aby ostatní nemohli zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje.

Máme právo deaktivovat jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať už jste si vybrali vy nebo který jsme poskytli, kdykoli podle našeho vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně případů, kdy jste podle našeho názoru porušili jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití.


Práva k duševnímu vlastnictví

 
Webové stránky a jejich veškerý obsah, funkce a funkce (včetně, ale bez omezení na všechny informace, software, text, displeje, obrázky, video a zvuk a jejich design, výběr a uspořádání) jsou majetkem společnosti, její poskytovatelé licencí nebo jiní poskytovatelé takového materiálu a jsou chráněni americkými a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách, patentech, obchodním tajemství a dalších zákonech o duševním vlastnictví nebo vlastnických právech.

Tyto podmínky použití vám umožňují používat webovou stránku pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Nesmíte reprodukovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, znovu publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet jakýkoli materiál na našich webových stránkách, s výjimkou následujících případů:

 • Váš počítač může dočasně ukládat kopie takových materiálů v paměti RAM v souvislosti s vaším přístupem k těmto materiálům a jejich prohlížením.

 • Můžete ukládat soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá do mezipaměti pro účely vylepšení zobrazení.

 • Můžete si vytisknout nebo stáhnout jednu kopii přiměřeného počtu stránek webové stránky pro své osobní, nekomerční použití, nikoli pro další reprodukci, publikaci nebo distribuci.

 • Pokud poskytujeme stolní, mobilní nebo jiné aplikace ke stažení, můžete si stáhnout jednu kopii do svého počítače nebo mobilního zařízení výhradně pro své osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že souhlasíte s tím, že budete vázáni naší licenční smlouvou s koncovým uživatelem pro takové aplikací.

 • Pokud poskytujeme funkce sociálních médií s určitým obsahem, můžete podniknout takové akce, které takové funkce umožňují.


Nesmíte:

 • Upravte kopie jakýchkoli materiálů z tohoto webu.

 • Jakékoli ilustrace, fotografie, videosekvence nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku používejte odděleně od doprovodného textu.

 • Odstraňte nebo pozměňte jakákoli upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva z kopií materiálů z této stránky.

Nesmíte přistupovat ani používat k žádným komerčním účelům žádnou část webové stránky ani žádné služby či materiály dostupné prostřednictvím webové stránky.

Pokud si přejete na webových stránkách použít jiný materiál, než který je uveden v této části, zašlete prosím svou žádost na adresu: admin@directoffer.com

Pokud vytisknete, zkopírujete, upravíte, stáhnete nebo jinak použijete nebo poskytnete jakékoli jiné osobě přístup k jakékoli části webové stránky v rozporu s Podmínkami používání, vaše právo na používání webové stránky bude okamžitě ukončeno a musíte podle našeho uvážení , vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili. Žádné právo, nárok nebo podíl na webové stránce nebo na obsahu této webové stránky se na vás nepřevádí a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost. Jakékoli použití webové stránky, které není výslovně povoleno těmito podmínkami použití, je porušením těchto podmínek použití a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony.

ochranné známky


Název společnosti, podmínky, ochranná známka (ochranné známky) společnosti, logo společnosti a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, vzory a slogany jsou ochrannými známkami společnosti nebo jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Takové značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Všechny ostatní názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhy a slogany na této webové stránce jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Zakázané použití

Webové stránky můžete používat pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito Podmínkami použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat web:

 • Jakýmkoli způsobem, který porušuje jakýkoli platný federální, státní, místní nebo mezinárodní zákon nebo nařízení (včetně, bez omezení, jakýchkoli zákonů týkajících se exportu dat nebo softwaru do az USA nebo jiných zemí).

 • Za účelem zneužití, poškození nebo pokusu o zneužití nebo poškození nezletilých jakýmkoli způsobem tím, že je vystavíte nevhodnému obsahu, požádáte o osobní identifikační údaje nebo jinak.

 • Odesílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo opakovaně používat jakýkoli materiál, který není v souladu s Obsahovými standardy [ODKAZ NA STANDARDY OBSAHU] uvedenými v těchto Podmínkách použití.

 • Přenášet nebo zajišťovat zasílání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu bez našeho předchozího písemného souhlasu, včetně jakékoli „nevyžádané pošty“, „řetězového dopisu“, „spamu“ nebo jakékoli jiné podobné nabídky.

 • Vydávat se za společnost, zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu či subjekt nebo se o ně pokoušet (včetně, bez omezení, používání e-mailových adres nebo jmen spojených s výše uvedeným).

 • Zapojit se do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání webové stránky, nebo které, jak určíme, může poškodit společnost nebo uživatele webových stránek nebo je vystavit odpovědnosti.

Dále souhlasíte, že nebudete:

 • Používejte web jakýmkoli způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit, poškodit nebo narušit web nebo narušit používání webu jinou stranou, včetně jejich schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím webu.

 • Používejte robota, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředky pro přístup na web za jakýmkoli účelem, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na webu.

 • Bez našeho předchozího písemného souhlasu použijte jakýkoli ruční proces ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na webové stránce nebo pro jakýkoli jiný účel, který není výslovně povolen v těchto podmínkách použití.

 • Používejte jakékoli zařízení, software nebo rutinu, která narušuje řádné fungování webových stránek.

 • Uvádějte jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.

 • Pokuste se získat neoprávněný přístup, zasahovat do, poškodit nebo narušit jakékoli části webové stránky, server, na kterém jsou webové stránky uloženy, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojenou k webové stránce.

 • Zaútočit na webové stránky prostřednictvím útoku typu denial-of-service nebo distribuovaného útoku typu denial-of-service.
  V opačném případě se pokuste narušit řádné fungování webových stránek.

Uživatelské příspěvky

Webová stránka může obsahovat nástěnky, chatovací místnosti, osobní webové stránky nebo profily, fóra, nástěnky, přímé zasílání zpráv a další interaktivní funkce (souhrnně „interaktivní služby“), které uživatelům umožňují zveřejňovat, odesílat, publikovat, zobrazovat nebo přenášet jiným uživatelům nebo jiným osobám (dále jen „uveřejňovat“) obsah nebo materiály (souhrnně „příspěvky uživatelů“) na nebo prostřednictvím webových stránek.

Všechny uživatelské příspěvky musí splňovat obsahové standardy stanovené v těchto podmínkách použití.

Jakýkoli uživatelský příspěvek, který na stránku zveřejníte, bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Poskytnutím jakéhokoli uživatelského příspěvku na webové stránce udělujete nám a našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a každému jejich a našim příslušným držitelům licence, nástupcům a udělujete právo používat, reprodukovat, upravovat, provádět, zobrazovat, distribuovat a jinak zveřejňovat třetím stranám jakýkoli takový materiál pro jakýkoli účel/podle nastavení vašeho účtu.

Prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vlastníte nebo ovládáte veškerá práva v Uživatelských příspěvcích a k nim a máte právo udělit výše udělenou licenci nám a našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a každému jejich a našim příslušným držitelům licence, nástupcům a nabyvatelům.

 • Všechny vaše uživatelské příspěvky splňují a budou v souladu s těmito podmínkami použití.

 • Berete na vědomí a berete na vědomí, že nesete odpovědnost za jakékoli Uživatelské příspěvky, které odešlete nebo přispějete, a plnou odpovědnost za takový obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, přesnosti a vhodnosti, nesete vy, nikoli společnost.

 • Neneseme odpovědnost ani neručíme žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoliv Uživatelských příspěvků zveřejněných vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem Webové stránky.

Monitorování a prosazování; Ukončení

Máme právo:

 • Odstraňte nebo odmítněte zveřejnit jakékoli Uživatelské příspěvky z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu podle našeho výhradního uvážení.

 • Podnikněte v souvislosti s jakýmkoli uživatelským příspěvkem jakoukoli akci, kterou považujeme za nezbytnou nebo vhodnou podle vlastního uvážení, včetně toho, pokud se domníváme, že takový uživatelský příspěvek porušuje podmínky použití, včetně obsahových standardů, porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu, ohrožuje osobní bezpečnost uživatelů webových stránek nebo veřejnosti nebo by mohl zakládat odpovědnost společnosti.

 • Sdělte svou identitu nebo jiné informace o vás jakékoli třetí straně, která tvrdí, že vámi zveřejněný materiál porušuje jejich práva, včetně jejich práv na duševní vlastnictví nebo jejich práva na soukromí.

 • Podnikněte příslušné právní kroky, včetně, ale bez omezení, postoupení orgánům činným v trestním řízení za jakékoli nezákonné nebo neoprávněné použití webových stránek.

 • Ukončete nebo pozastavte svůj přístup k celé webové stránce nebo její části z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně, bez omezení, jakéhokoli porušení těchto podmínek použití.

Aniž bychom omezovali výše uvedené, máme právo plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem, které nás požadují nebo nařizují zveřejnit totožnost nebo jiné informace kohokoli, kdo zveřejňuje jakékoli materiály na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. ZŘÍKÁTE SE A JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, POSKYTOVATELŮ LICENCE A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A JAKÉKOLI NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI ČINU, KTERÉ JAKÉKOLI VÝŠE UVEDENÉ STRANY PŘIJALY BĚHEM ŠETŘENÍ/VYŠETŘENÍ PROVEDENÝCH V DŮSLEDKU, NEBO VZNIKNUTÉ V NÁSLEDKU ÚŘADY.

Nezavazujeme se však, že zkontrolujeme veškerý materiál před jeho zveřejněním na webové stránce, a nemůžeme zajistit rychlé odstranění závadného materiálu po jeho zveřejnění. V souladu s tím nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli činnost nebo nečinnost týkající se přenosů, komunikace nebo obsahu poskytnutého jakýmkoli uživatelem nebo třetí stranou. Neneseme žádnou odpovědnost ani odpovědnost vůči nikomu za provedení nebo neprovedení činností popsaných v této části.

Obsahové standardy

Tyto obsahové standardy se vztahují na všechny uživatelské příspěvky a používání interaktivních služeb. Uživatelské příspěvky musí jako celek splňovat všechny příslušné federální, státní, místní a mezinárodní zákony a předpisy. Bez omezení výše uvedeného nesmí příspěvky uživatelů:

 • Obsahovat jakýkoli materiál, který je pomlouvačný, obscénní, neslušný, urážlivý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak nevhodný.

 • Propagujte sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo věku.

 • Porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby.

 • Porušovat zákonná práva (včetně práv na publicitu a soukromí) ostatních nebo obsahovat jakýkoli materiál, který by mohl vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle platných zákonů nebo předpisů nebo který by jinak mohl být v rozporu s těmito Podmínkami použití a našimi Zásadami ochrany osobních údajů , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Je pravděpodobné, že podvedete kohokoli.

 • Propagovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo obhajovat, propagovat nebo napomáhat jakékoli nezákonné činnosti.

 • Způsobit obtěžování, nepohodlí nebo zbytečnou úzkost nebo pravděpodobně rozrušit, uvést do rozpaků, poplašit nebo obtěžovat jinou osobu.

 • Vydávat se za jakoukoli osobu nebo zkreslovat svou identitu nebo vztah k jakékoli osobě nebo organizaci.

 • Zapojte komerční aktivity nebo prodeje, jako jsou soutěže, sázky a další podpory prodeje, barter nebo reklama.

 • Vytvářejte dojem, že pocházejí nebo jsou podporovány námi nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem, pokud tomu tak není.

Spolehlivost na zveřejněné informace

Informace prezentované na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím jsou zpřístupněny pouze pro obecné informační účely. Neručíme za přesnost, úplnost nebo užitečnost těchto informací. Jakékoli spoléhání se na takové informace je výhradně na vaše vlastní riziko. Zříkáme se veškeré odpovědnosti a odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli spoléhání se na takové materiály vámi nebo jakýmkoli jiným návštěvníkem webové stránky nebo kýmkoli, kdo může být informován o jakémkoli jejím obsahu.

Tato webová stránka může zahrnovat obsah poskytovaný třetími stranami, včetně materiálů poskytnutých jinými uživateli, blogery a poskytovateli licencí, syndikátory, agregátory a/nebo službami hlášení třetích stran. Všechna prohlášení a/nebo názory vyjádřené v těchto materiálech a všechny články a odpovědi na otázky a jiný obsah, jiný než obsah poskytovaný společností, jsou výhradně názory a odpovědností osoby nebo subjektu, který tyto materiály poskytuje. Tyto materiály nemusí nutně odrážet názor společnosti. Neneseme odpovědnost ani neručíme vám ani žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů poskytnutých třetími stranami.

Změny na webových stránkách

Obsah této webové stránky můžeme čas od času aktualizovat, ale její obsah nemusí být nutně úplný nebo aktuální. Jakýkoli materiál na webových stránkách může být kdykoli zastaralý a nejsme povinni takový materiál aktualizovat.

Informace o vás a vašich návštěvách webových stránek

Všechny informace, které shromažďujeme na tomto webu, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů https://directoffer.com/privacy-policy. Používáním webových stránek souhlasíte se všemi kroky, které podnikneme v souvislosti s vašimi údaji v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Další smluvní podmínky

Na konkrétní části, služby nebo funkce webových stránek se mohou vztahovat i další podmínky. Všechny tyto dodatečné podmínky jsou tímto odkazem začleněny do těchto Podmínek použití.

Propojení s webovými stránkami a funkcemi sociálních médií

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a zákonný a nepoškodí naši pověst ani toho nezneužije, ale nesmíte vytvořit odkaz tak, aby naznačoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo schválení z naší strany bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Tato webová stránka může poskytovat určité funkce sociálních médií, které vám umožňují:

 • Odkaz z vašich vlastních webových stránek nebo webových stránek určitých třetích stran na určitý obsah těchto webových stránek.

 • Posílejte e-maily nebo jinou komunikaci s určitým obsahem nebo odkazy na určitý obsah na této webové stránce.

 • Způsobit, že omezené části obsahu na této webové stránce se zobrazí nebo se zobrazí na vašich vlastních webových stránkách nebo webových stránkách určitých třetích stran.

Tyto funkce můžete používat výhradně tak, jak je poskytujeme, a výhradně s ohledem na obsah, se kterým jsou zobrazeny, a jinak v souladu s jakýmikoli dalšími podmínkami, které poskytujeme s ohledem na tyto funkce. S výhradou výše uvedeného nesmíte:

 • Vytvořte odkaz z jakékoli webové stránky, kterou nevlastníte.

 • Způsobit, že se webová stránka nebo její části zobrazí na jakékoli jiné stránce, nebo se bude zdát, že se zobrazí na jakékoli jiné stránce, například pomocí rámců, přímých odkazů nebo přímých odkazů.

 • Odkaz na jakoukoli část webové stránky kromě domovské stránky.

 • V opačném případě podnikněte jakékoli kroky týkající se materiálů na této webové stránce, které jsou v rozporu s jakýmkoli jiným ustanovením těchto podmínek použití.

Webová stránka, ze které odkazujete, nebo na které zpřístupňujete určitý obsah, musí ve všech ohledech splňovat obsahové standardy stanovené v těchto podmínkách použití.

Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat při okamžitém zastavení jakéhokoli neoprávněného rámování nebo odkazování. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k propojení bez upozornění.

Můžeme zakázat všechny nebo jakékoli funkce sociálních médií a jakékoli odkazy kdykoli bez upozornění podle našeho uvážení.

Odkazy z webových stránek

Pokud Webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše pohodlí. To zahrnuje odkazy obsažené v reklamách, včetně bannerových reklam a sponzorovaných odkazů. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout jejich používáním. Pokud se rozhodnete vstoupit na kteroukoli z webových stránek třetích stran propojených s touto webovou stránkou, činíte tak zcela na vlastní riziko a v souladu s podmínkami používání těchto webových stránek.

Geografické omezení

Vlastník webových stránek sídlí ve státě Tennessee ve Spojených státech. Tyto webové stránky poskytujeme pouze pro použití osobami se sídlem ve Spojených státech. Netvrdíme, že web nebo jakýkoli jeho obsah je přístupný nebo vhodný mimo Spojené státy. Přístup na webové stránky nemusí být pro určité osoby nebo v určitých zemích legální. Pokud na webové stránky přistupujete ze zemí mimo Spojené státy, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete odpovědnost za dodržování místních zákonů.

Zřeknutí se záruk

Chápete, že nemůžeme a nezaručujeme ani nezaručujeme, že soubory dostupné ke stažení z internetu nebo webových stránek budou bez virů nebo jiného destruktivního kódu. Jste odpovědní za implementaci dostatečných postupů a kontrolních bodů, abyste splnili své konkrétní požadavky na antivirovou ochranu a přesnost vstupu a výstupu dat a za udržování prostředků mimo naše stránky pro jakoukoli rekonstrukci jakýchkoli ztracených dat. V NEJMENŠÍM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ DISTRIBUOVANÝM ÚTOKEM ODMÍTNUTÍ SLUŽBY, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, DALŠÍM DATAMÁZEM, KTERÝM MOHOU INFEKCI VAŠEHO PROGRAMU, KOMPLETNÍ SOUBORU INFEKCI
VLASTNĚNÝ MATERIÁL V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB ČI POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY NEBO VAŠEHO STAŽENÍ JAKÉHOKOLI MATERIÁLU NA NICH UVEDENÝCH NEBO NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNCE, KTERÉ S NĚMI ODKAZUJE.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, JEJÍHO OBSAHU A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY JE NA VLASTNÍ RIZIKO. WEBOVÉ STRÁNKY, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA KOMPLETNOST, ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PŘESNOST NEBO DOSTUPNOST WEBU. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, ANI SPOLEČNOST ANI NIKDO SPOJENÝ SE SPOLEČNOSTÍ NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE WEB, JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY ČI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDOU PŘESNÉ, ERREF.R. BUDE OPRAVENO, ŽE NAŠE STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JSOU DOSTUPNÉ, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK JINAK SPLŇUJÍ VAŠE POŽADAVKY.

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZENÉ NA JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA POSKYTNUTÍ OBCHODNÍCH PARTNERSTVÍ.

VÝŠE UVEDENÉ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

Omezení odpovědnosti

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCE, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ NEBO ŘEDITELÉ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, PRÁVNÍKŮ, PRÁVNÍKŮ, ŘEDITELŮ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ S NÍMI ODKAZUJÍ, JAKÝKOLI OBSAH NA WEBOVÉ STRÁNCE NEBO TAKOVÝCH JINÝCH STRÁNKÁCH, VČETNĚ JAKÉHOKOLI PŘÍMÉHO, NEPŘÍMÉHO, SPECIÁLNÍHO, VEDLEJŠÍHO, NÁSLEDUJÍCÍHO NÁSLEDUJÍCÍHO, NEZÁVISLÉHO NA OSOBNÍ ZRANĚNÍ, BOLEST A UTRPENÍ, EMOČNÍ TÍS, ZTRÁTU VÝNOSŮ, ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKÁNÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTU DAT, A KDYŽ ZTRÁTA ÚČETNÍCH ÚDAJŮ OD SMLOUVY, NEBO JINAK, I KDYŽ JE PŘEDVÍDAT.

VÝŠE UVEDENÉ NEOVLIVŇUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.


Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost, její přidružené společnosti, poskytovatele licencí a poskytovatele služeb a jejich příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele, agenty, poskytovatele licencí, dodavatele, nástupce a nabyvatele před a proti jakýmkoli nárokům , závazky, škody, rozsudky, odměny, ztráty, náklady, výdaje nebo poplatky (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývající z nebo souvisejících s vaším porušením těchto Podmínek použití nebo vašeho používání webových stránek, včetně, ale bez omezení na , vaše uživatelské příspěvky, jakékoli použití obsahu, služeb a produktů webové stránky jinak, než jak je výslovně povoleno v těchto podmínkách použití, nebo vaše použití jakýchkoli informací získaných z webové stránky.

Rozhodné právo a jurisdikce

Všechny záležitosti týkající se webových stránek a těchto Podmínek použití a jakýkoli spor nebo nárok z nich vyplývající nebo s nimi související (v každém případě, včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), se řídí a vykládají v souladu s vnitřními zákony Státu Tennessee, aniž by byla uvedena v platnost jakákoli volba nebo kolizní ustanovení nebo pravidlo (ať už státu Tennessee nebo jakékoli jiné jurisdikce).

Pokud po vás společnost nepožaduje předložení sporu k rozhodčímu řízení, v takovém případě zastavíte jakékoli řízení a souhlasíte s tím, že jakékoli takové řízení, jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek použití nebo související s těmito Podmínkami použití budou předány k rozhodčímu řízení. nebo Webová stránka bude zřízena u federálních soudů Spojených států amerických nebo u soudů státu Tennessee, v každém případě se sídlem ve městě Nashville a County of Davidson, i když si vyhrazujeme právo podat jakoukoli žalobu, žalobu nebo řízení proti vám za porušení těchto podmínek použití v zemi vašeho bydliště nebo v jakékoli jiné relevantní zemi. Vzdáváte se veškerých námitek proti výkonu jurisdikce nad vámi těmito soudy a proti místu konání takových soudů.

Arbitráž

Společnost může na základě vlastního uvážení požadovat, abyste jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek používání nebo používání webových stránek, včetně sporů vyplývajících z nebo týkajících se jejich výkladu, porušení, neplatnosti, neplnění nebo ukončení, předložili ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení. podle pravidel arbitráže Americké arbitrážní asociace používající právo Tennessee.

Omezení doby pro podání nároků

JAKÉKOLI PŘÍČINY AKCE NEBO NÁROKU, KTERÉ MŮŽETE VZNIKNOUT Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO STRÁNKY SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ MUSÍ BÝT ZAČNĚNO DO JEDNÉHO (1) ROKU OD VZNIKU PŘÍČINY AKCE; JINAK JE TAKOVÁ PŘÍČINA AKCE NEBO NÁROKU TRVALO PROMLUVA.

Vzdání se práva a oddělitelnost

Žádné zřeknutí se jakékoli podmínky nebo podmínky stanovené v těchto Podmínkách používání společností nebude považováno za další nebo pokračující vzdání se takové podmínky nebo podmínky nebo za vzdání se jakékoli jiné podmínky nebo podmínky a jakékoli selhání Společnosti při uplatnění práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek použití nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití z jakéhokoli důvodu neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby zbývající ustanovení Podmínek používání bude pokračovat v plné platnosti a účinnosti.

Celý souhlas

Podmínky použití a naše zásady ochrany osobních údajů a podmínky prodeje představují jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a společností Direct Offer, Inc. týkající se webových stránek a nahrazují všechna předchozí a současná ujednání, dohody, prohlášení a záruky, písemné i ústní. , týkající se webových stránek.

Vaše připomínky a obavy

Tyto webové stránky provozuje společnost Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Veškerá oznámení o porušení autorských práv, zpětná vazba, komentáře, žádosti o technickou podporu a další komunikace týkající se webových stránek by měly být směrovány na: admin@directoffer.com

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem ("Smlouva") je závaznou smlouvou mezi vámi ("Koncový uživatel" nebo "vy") a Direct Offer, Inc. ("Společnost"). Tato smlouva upravuje vaše používání platformy přímé nabídky na webu a mobilní aplikaci (včetně veškeré související dokumentace, „aplikace“). Aplikace je vám licencována, nikoli prodávána.

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“, STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM APLIKACE (A) POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A ROZUMÍTE TUTO SMLOUVĚ; (B) PROHLÁSIT, ŽE JE VÁM 18 LET NEBO STARŠÍ; A (C) PŘIJÍMEJTE TUTO SMLOUVU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE PRÁVNĚ VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE APLIKACI.

1. Udělení licence. V souladu s podmínkami této smlouvy vám společnost uděluje omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci na:

(a) stáhnout, nainstalovat a používat aplikaci pro své osobní nekomerční použití na jediném mobilním zařízení nebo zařízení s webovým prohlížečem, které vlastníte nebo jinak ovládáte („mobilní zařízení“) přísně v souladu s dokumentací k aplikaci.

(b) přistupovat, streamovat, stahovat a používat na takovém mobilním zařízení obsah a služby (jak jsou definovány v části 5) zpřístupněné nebo jinak přístupné prostřednictvím aplikace, přísně v souladu s touto smlouvou a podmínkami použití platnými pro takové Obsah a služby.

2. Licenční omezení. Držitel licence nesmí:

(a) kopírovat aplikaci, pokud tato licence výslovně nepovoluje;
(b) upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo jinak vytvářet odvozená díla nebo vylepšení, ať už patentovatelné nebo nepatentovatelné, aplikace;

(c) zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, dekódovat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Aplikace nebo jakékoli její části nebo k němu získat přístup;

(d) odstraňovat, odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli ochranné známky nebo jakákoli autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná upozornění na duševní vlastnictví nebo vlastnická práva z Aplikace, včetně jakékoli jejich kopie;

(e) pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat sublicence, přidělovat, distribuovat, publikovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat aplikaci nebo jakékoli funkce nebo funkce aplikace jakékoli třetí straně z jakéhokoli důvodu, včetně vytvoření aplikace dostupné v síti, kde k němu může kdykoli přistupovat více než jedno zařízení;

(f) odstraňovat, deaktivovat, obcházet nebo jinak vytvářet nebo implementovat jakékoli řešení ochrany proti kopírování, správy práv nebo bezpečnostních prvků v nebo chránících Aplikaci; nebo

(g) používat Aplikaci v nebo ve spojení s návrhem, konstrukcí, údržbou nebo provozem jakýchkoli nebezpečných prostředí nebo systémů, včetně systémů výroby energie; navigační nebo komunikační systémy letadel, systémy řízení letového provozu nebo jakékoli jiné systémy řízení dopravy; aplikace kritické z hlediska bezpečnosti, včetně lékařských systémů nebo systémů pro podporu života, aplikací pro provoz vozidel nebo jakýchkoli policejních, požárních nebo jiných bezpečnostních systémů; a vojenské nebo letecké aplikace, zbraňové systémy nebo prostředí.

3. Výhrada práv. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Aplikace je poskytována na základě licence a není vám prodávána. Nezískáváte žádný vlastnický podíl na Aplikaci na základě této Smlouvy, ani žádná jiná práva k ní kromě používání Aplikace v souladu s udělenou licencí a za dodržení všech podmínek a omezení podle této Smlouvy. Společnost a její poskytovatelé licencí a poskytovatelé služeb si vyhrazují a ponechají si všechna svá práva, nárok a podíl na Aplikaci, včetně všech autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví v ní nebo s ní souvisejících, s výjimkou případů, kdy vám tato smlouva výslovně poskytuje .

4. Shromažďování a používání vašich informací. Berete na vědomí, že když si stáhnete, nainstalujete nebo použijete aplikaci, může společnost používat automatické prostředky (včetně například souborů cookie a webových majáků) ke shromažďování informací o vašem mobilním zařízení a o vašem používání aplikace. Můžete být také požádáni, abyste poskytli určité informace o sobě jako podmínku pro stažení, instalaci nebo používání aplikace nebo některých jejích funkcí nebo funkcí, a aplikace vám může poskytnout příležitosti sdílet informace o sobě s ostatními. Všechny informace, které shromažďujeme prostřednictvím této aplikace nebo v souvislosti s ní, podléhají našim zásadám ochrany osobních údajů https://directoffer.com/privacy-policy. Stažením, instalací, používáním a poskytováním informací do této aplikace nebo jejím prostřednictvím souhlasíte se všemi akcemi, které podnikneme v souvislosti s vašimi informacemi v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

5. Obsah a služby. Aplikace vám může poskytnout přístup k webovým stránkám společnosti umístěným na DirectOffer.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (dále jen „webová stránka“) a produkty a služby na nich dostupné a určité funkce, funkce a obsah přístupný v Aplikaci nebo jejím prostřednictvím mohou být hostován na webových stránkách (souhrnně „obsah a služby“). Váš přístup k takovému Obsahu a Službám a jejich používání se řídí Podmínkami používání a Zásadami ochrany osobních údajů webových stránek umístěnými na [ODKAZ NA PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ] a [ODKAZ NA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ], které jsou zde zahrnuty tímto odkazem. Váš přístup k takovému obsahu a Službám a jejich používání může vyžadovat, abyste potvrdili svůj souhlas s těmito Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů a zaregistrovali se na Webové stránce, a pokud tak neučiníte, může vám to omezit přístup k některým funkcím aplikace nebo jejich používání. a funkčnost. Jakékoli porušení těchto Podmínek použití bude rovněž považováno za porušení této Smlouvy.

6. Geografické omezení. Obsah a služby jsou poskytovány pro přístup a použití pouze osobám nacházejícím se na trzích Spojených států a Evropské unie (dále jen „území“). Berete na vědomí, že možná nebudete mít přístup k celému nebo některému obsahu a službám mimo území a že přístup k nim nemusí být pro určité osoby nebo v určitých zemích legální. Pokud přistupujete k Obsahu a Službám mimo území, nesete odpovědnost za dodržování místních zákonů.

7. Aktualizace. Společnost může čas od času dle vlastního uvážení vyvíjet a poskytovat aktualizace aplikací, které mohou zahrnovat upgrady, opravy chyb, záplaty, jiné opravy chyb a/nebo nové funkce (souhrnně, včetně související dokumentace, „aktualizace“). Aktualizace mohou také upravit nebo zcela odstranit určité funkce a funkce. Souhlasíte s tím, že společnost nemá žádnou povinnost poskytovat žádné aktualizace nebo pokračovat v poskytování nebo aktivaci jakýchkoli konkrétních funkcí nebo funkcí. Na základě nastavení vašeho mobilního zařízení, když je vaše mobilní zařízení připojeno k internetu, buď:

(a) Aplikace automaticky stáhne a nainstaluje všechny dostupné Aktualizace; nebo

(b) můžete obdržet upozornění nebo být vyzváni ke stažení a instalaci dostupných aktualizací.

Bezodkladně si stáhnete a nainstalujete všechny Aktualizace a potvrdíte a souhlasíte s tím, že Aplikace nebo její části nemusí správně fungovat, pokud tak neučiníte. Dále souhlasíte s tím, že všechny aktualizace budou považovány za součást aplikace a budou podléhat všem podmínkám této smlouvy.

8. Materiály třetích stran. Aplikace může zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah třetích stran (včetně dat, informací, aplikací a dalších produktů, služeb a/nebo materiálů) nebo poskytovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, a to i prostřednictvím reklamy třetích stran. ("Materiály třetích stran"). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost za materiály třetích stran, včetně jejich přesnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality nebo jakýchkoli jiných jejich aspektů. Společnost nepřebírá a nebude mít žádnou odpovědnost nebo odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné osobě nebo subjektu za jakékoli materiály třetích stran. Materiály třetích stran a odkazy na ně jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a přistupujete k nim a používáte je zcela na vlastní riziko a v souladu s podmínkami těchto třetích stran.

9. Doba platnosti a ukončení.

(a) Doba trvání smlouvy začíná okamžikem, kdy si stáhnete nebo nainstalujete aplikaci nebo potvrdíte, že s ní souhlasíte, a bude platit, dokud ji vy nebo společnost neukončíte, jak je uvedeno v této části 9.

(b) Tuto smlouvu můžete ukončit odstraněním aplikace a všech jejích kopií ze svého mobilního zařízení.

(c) Společnost může ukončit tuto smlouvu kdykoli bez upozornění, pokud přestane podporovat aplikaci, což může společnost učinit podle vlastního uvážení nebo JINÉ UDÁLOSTI UKONČENÍ. Kromě toho bude tato smlouva okamžitě a automaticky ukončena bez jakéhokoli upozornění, pokud porušíte kteroukoli z podmínek této smlouvy.

(d) Po ukončení:

(i) všechna práva, která vám byla udělena na základě této smlouvy, budou rovněž ukončena; a

(ii) musíte ukončit veškeré používání aplikace a odstranit všechny kopie aplikace ze svého mobilního zařízení a účtu.

(e) Ukončení neomezí žádná práva nebo opravné prostředky společnosti ze zákona nebo vlastní kapitál.

10. Odmítnutí záruk. APLIKACE JE POSKYTOVÁNA DRŽITELI LICENCE „TAK, JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A VADY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, SPOLEČNOST JMÉNEM VLASTNÍM JMÉNEM A JMÉNEM SVÝCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATELŮ LICENCE A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, JEJICH VÝSLOVNÉ, WITH WITH WITH K APLIKACE, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV A ZÁRUK, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT BEZ JEDNACÍCH ZÁRUK, PRŮBĚHU PLNĚNÍ, POUŽITÍ, PRICEOR.TRADEOR. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI ZÁVAZEK A NEPROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, ŽE APLIKACE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, DOSÁHNE JAKÝCHKOLI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ, BUDE KOMPATIBILNÍ, JAKÉKOLI SYSTÉMY, JAKÉKOLI APLIKACE NEBO JINÉ PRÁCE PROVOZUJTE BEZ PŘERUŠENÍ, SPLŇUJTE JAKÉKOLI NORMY VÝKONU NEBO SPOLEHLIVOST, NEBO BUĎTE BEZ CHYB, NEBO ŽE JAKÉKOLI CHYBY ČI VADY MOHOU NEBO BUDOU OPRAVENY.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, TAKŽE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA A OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

11. Omezení odpovědnosti. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ANI JEJICH ANI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM OBSAHEM A SLUŽBY PRO:

(a) OSOBNÍ ÚRAZ, POŠKOZENÍ MAJETKU, ZTRÁTA ZISKU, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, ZTRÁTA DAT, ZTRÁTA DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, SELHÁNÍ NEBO FUNKCE POČÍTAČE NEBO JAKÉKOLI JINÉ NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÍ, NEVÝHODNÉ ŠKODY.

(b) PŘÍMÉ ŠKODY V ČÁSTKÁCH, KTERÉ V SOUHRNU PŘESAHUJÍ ČÁSTKU, KTERÁ JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA APLIKACI.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ, AŤ TAKOVÉ ŠKODY VZNIKAJÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, DÍLKU (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO JINAK A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY TAKOVÉ ŠKODY PŘEDVÍDAJÍCÍ, NEBO BYLA SPOLEČNOST NA ŠKODU UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ URČITÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

12. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost a její představitele, ředitele, zaměstnance, zástupce, přidružené společnosti, nástupce a postoupené za jakékoli ztráty, škody, závazky, nedostatky, nároky, žaloby, rozsudky, vyrovnání, úroky , odměny, penále, pokuty, náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající nebo související s vaším používáním nebo zneužitím Aplikace nebo vaším porušením této smlouvy, včetně, ale nejen obsahu, který odešlete nebo vytvoříte dostupné prostřednictvím této aplikace.

13. Vývozní nařízení. Aplikace může podléhat zákonům USA o kontrole exportu, včetně zákona Export Control Reform Act a souvisejících předpisů. Nesmíte, přímo ani nepřímo, exportovat, reexportovat nebo vydávat Aplikaci do žádné jurisdikce nebo země, do které je export, reexport nebo vydání zakázáno zákonem, pravidlem nebo nařízením, ani ji zpřístupníte. . Musíte dodržovat všechny příslušné federální zákony, předpisy a pravidla a splnit všechny požadované závazky (včetně získání jakékoli nezbytné vývozní licence nebo jiného vládního schválení) před exportem, reexportem, uvolněním nebo jiným zpřístupněním aplikace mimo území NÁS.

14. Práva vlády USA. Aplikace je komerční počítačový software, jak je takový termín definován v 48 CFR §2.101. V souladu s tím, pokud jste agenturou vlády USA nebo jakýmkoli jejím dodavatelem, získáte pouze ta práva s ohledem na Aplikaci, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům na základě licence, v souladu s (a) 48 CFR §227.7201 až 48 CFR. §227.7204, pokud jde o ministerstvo obrany a jejich dodavatele, nebo (b) 48 CFR §12.212, pokud jde o všechny ostatní držitele licence vlády USA a jejich dodavatele.

15. Oddělitelnost. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy nezákonné nebo nevymahatelné podle platných zákonů, bude zbývající ustanovení upraveno tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího účinku původní podmínky a všechna ostatní ustanovení této smlouvy budou nadále plně platná a účinná.

16. Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s vnitřními zákony státu Tennessee, aniž by uváděla v platnost jakékoli ustanovení nebo pravidlo týkající se volby nebo konfliktu práva. Jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z této smlouvy nebo aplikace nebo související s touto smlouvou nebo aplikací budou zahájeny výhradně u federálních soudů Spojených států amerických nebo u soudů státu Tennessee v každém případě se sídlem v Nashville, Tennessee. Vzdáváte se veškerých námitek proti výkonu jurisdikce nad vámi těmito soudy a proti místu konání takových soudů.

17. Omezení doby pro podání nároků. JAKÉKOLI PŘÍČINY ŽALOBY NEBO NÁROKU, KTERÉ MŮŽETE VZNIKNOUT Z TÉTO SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍ S NÍ, NEBO ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODÁNA DO JEDNOHO (1) ROKU OD NÁSLEDUJÍCÍHO NÁROKU, JINAK TAKOVÝ PŘÍČIN ŽALU NEBO NÁROKU JE PERSONÁLNÍ.

18. Celá dohoda. Tato smlouva, naše podmínky použití, naše zásady ochrany osobních údajů a jakékoli další zásady uvedené nebo připojené k výše uvedenému tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností s ohledem na aplikaci a nahrazují všechna předchozí nebo současná ujednání a dohody, ať už písemné nebo ústní, s ohledem na Aplikaci.

19. Vzdání se práva. Žádné neuplatnění a žádné zpoždění při výkonu ze strany kterékoli strany, jakéhokoli práva nebo jakékoli pravomoci podle této smlouvy nebude fungovat jako vzdání se jich, ani žádný jednotlivý nebo částečný výkon jakéhokoli práva nebo pravomoci podle této smlouvy nebude bránit dalšímu výkonu tohoto nebo jakékoli jiné právo níže. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jakýmikoli příslušnými nákupními nebo jinými podmínkami se řídí podmínky této smlouvy.

cs_CZČeština
Přejít nahoru