Trwy ddefnyddio'r wefan hon neu unrhyw un o'i nodweddion, rydych chi'n cytuno'n benodol i'r Telerau Defnyddio a'r Polisi Preifatrwydd (https://directoffer.com/privacy-policy) o wefan Cynnig Uniongyrchol, sydd (gan gynnwys ei holl gynnwys) yn cael ei ddarparu i chi “fel y mae” ac mae unrhyw ddefnydd o'r wefan hon ar eich menter eich hun. Nid yw Cynnig Uniongyrchol yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau, nac yn gwarantu y bydd y wefan hon yn rhydd rhag colled, dinistr, difrod, llygredd, ymosodiad, firysau, ymyrraeth, hacio, neu ymyrraeth diogelwch arall, ac mae'n gwadu unrhyw atebolrwydd sy'n ymwneud â hynny.

Heb rybudd ymlaen llaw, gall Cynnig Uniongyrchol addasu, atal, neu derfynu unrhyw agwedd neu nodwedd o'r wefan hon neu'ch defnydd o'r wefan hon. Os yw Cynnig Uniongyrchol yn dewis addasu, atal, neu derfynu'r safle, ni fydd yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti.

Nid yw Cynnig Uniongyrchol yn gwarantu nac yn gwarantu bod defnydd neu ganlyniadau defnydd y wefan (neu ei chynnwys, gwybodaeth, neu restrau eiddo) yn gywir, yn ddibynadwy, yn gyfredol, yn ddi-dor neu heb wallau nac yn mynd i fod. Er bod y cynnwys, y wybodaeth a’r rhestrau eiddo sydd ar gael ar y wefan hon wedi’u casglu a’u cyflwyno gan ffynonellau y mae’r Cynnig Uniongyrchol yn credu eu bod yn ddibynadwy, nid yw’r Cynnig Uniongyrchol wedi gwirio unrhyw gynnwys, gwybodaeth a rhestrau eiddo o’r fath ac, i’r graddau mwyaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, nid yw Cynnig Uniongyrchol yn gwarantu nac yn gwarantu unrhyw gynnwys, gwybodaeth a rhestrau eiddo o'r fath, ac mae'n gwadu'n benodol bob gwarant, boed yn ddatganedig neu'n oblygedig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, warantau goblygedig o werthadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, teitl, a heb fod yn drosedd. Mae'r holl gynnwys, gwybodaeth, ac eiddo a restrir ar y wefan hon yn amodol ar y posibilrwydd o gamgymeriadau, hepgoriadau, newid pris, rhentu neu amodau eraill, gwerthu ymlaen llaw, prydlesu neu ariannu, neu dynnu'n ôl heb rybudd. Gwneir unrhyw ddatganiadau, rhagamcanion, barn, tybiaethau, neu amcangyfrifon gan drydydd partïon nad ydynt yn gyflogeion, yn asiantiaid, yn gynrychiolwyr, nac o dan reolaeth Cynnig Uniongyrchol fel arall. Nid yw unrhyw ddatganiadau, amcanestyniadau, barn, tybiaethau neu amcangyfrifon o'r fath yn cynrychioli perfformiad presennol nac yn y dyfodol unrhyw eiddo rhestredig. Dylech chi a'ch cynghorwyr treth a chyfreithiol gynnal ymchwiliad gofalus, annibynnol i unrhyw eiddo y deuir ar ei draws drwy'r wefan hon ac unrhyw drafodion arfaethedig ynghylch unrhyw eiddo a restrir ar y wefan hon. Gall trydydd parti gyflwyno neu ddarparu’r cynnwys, y wybodaeth, y rhestrau eiddo, a’r gwasanaethau sydd ar gael trwy wefan y Cynnig Uniongyrchol, ac rydych yn cydnabod nad yw Cynnig Uniongyrchol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gynnwys, gwybodaeth, rhestrau eiddo neu wasanaethau o’r fath.

Nid yw Cynnig Uniongyrchol yn gwasanaethu fel cyflogwr, goruchwyliwr, neu bennaeth unrhyw asiant eiddo tiriog sy'n defnyddio ein gwefan ac nid yw asiantau tai tiriog y gallech ddod ar eu traws neu ryngweithio â nhw trwy'r wefan hon mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig yn gyfreithiol â Chynnig Uniongyrchol. Nid yw Cynnig Cyfarwyddwr yn gwneud unrhyw gynrychioliadau, gwarantau na gwarantau ynghylch y cymwysterau, y cymwysterau, statws trwydded, profiad, sgiliau, datganiadau, cynrychioliadau, cynhyrchion, neu wasanaethau a gynigir neu a ddarperir gan unrhyw werthwyr tai tiriog y deuir ar eu traws ar y wefan hon. Rydych yn cytuno nad ydych chi, na'r Cynnig Uniongyrchol yn bwriadu creu perthynas realtor/cleient ac felly nid oes unrhyw berthnasoedd o'r fath yn cael eu creu gan eich defnydd o'r wefan. Mae Cynnig Uniongyrchol yn gwadu’n benodol unrhyw atebolrwydd sy’n deillio o unrhyw gyfathrebu, trafodion neu drafodion rhwng:

 1. unrhyw ddefnyddwyr y wefan, boed yn asiantau eiddo tiriog ai peidio,

 2. unrhyw ddefnyddwyr ac unrhyw werthwyr tai tiriog, a

 3. unrhyw ddefnyddwyr ac unrhyw unigolion neu drydydd partïon eraill, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i brynwyr neu werthwyr unrhyw eiddo rhestredig.

Ar gyfer Asiantau:

Nid yw Cynnig Uniongyrchol yn gwneud unrhyw gynrychioliadau, gwarantau na gwarantau ynghylch y cymwysterau, cymwysterau, statws trwydded, profiad, sgiliau, datganiadau, cynrychioliadau, cynhyrchion neu wasanaethau a gynigir neu a ddarperir gan unrhyw ddefnyddwyr, prynwyr, gwerthwyr, neu werthwyr tai tiriog y deuir ar eu traws ar y wefan hon. Rydych yn cytuno nad ydych chi, na'r Cynnig Uniongyrchol yn bwriadu creu perthynas realtor/cleient ac felly nid oes unrhyw berthnasoedd o'r fath yn cael eu creu gan eich defnydd o'r wefan. Mae Cynnig Uniongyrchol yn gwadu’n benodol unrhyw atebolrwydd sy’n deillio o unrhyw gyfathrebu, trafodion, neu ddelio rhwng (1) unrhyw werthwyr tai tiriog a defnyddwyr eraill y wefan, boed yn asiantau eiddo tiriog ai peidio, (2) unrhyw werthwyr tai tiriog, a defnyddwyr, prynwyr , gwerthwyr, neu werthwyr tai tiriog eraill y deuir ar eu traws ar y wefan hon, a (3) unrhyw werthwyr tai tiriog ac unrhyw unigolion neu drydydd partïon eraill, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i brynwyr neu werthwyr unrhyw eiddo rhestredig.

Trwy ddefnyddio ein gwasanaeth, rydych yn derbyn ac yn cytuno i DirectOffer rannu eich teithiau sain cyhoeddedig yn ei ymdrechion marchnata a hyrwyddo. Rydych yn cytuno na all DirectOffer fod yn atebol am arddangos eich teithiau sain cyhoeddedig o dan unrhyw amgylchiad. Dim ond i roi cyhoeddusrwydd i'r gwasanaeth y bydd DirectOffer yn defnyddio'ch teithiau sain cyhoeddedig. Ni fydd unrhyw deithiau sain sydd heb eu cyhoeddi ar gael i'r cyhoedd.

Derbyn y Telerau Defnyddio

Mae'r telerau defnydd hyn yn cael eu llunio gennych Chi a'r Cynnig Uniongyrchol, Inc. ("Cwmni," "ni," neu "ni") a rhyngddynt. Mae'r telerau ac amodau canlynol, ynghyd ag unrhyw ddogfennau y maent yn eu hymgorffori'n benodol trwy gyfeirio (gyda'i gilydd, "Telerau Defnyddio"), yn llywodraethu eich mynediad i a'ch defnydd o DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, gan gynnwys unrhyw gynnwys , ymarferoldeb, a gwasanaethau a gynigir ar neu drwy DirectOffer.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, DirectOffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (y “Wefan”), boed fel gwestai neu ddefnyddiwr cofrestredig.

Darllenwch y Telerau Defnyddio yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio'r Wefan. Trwy ddefnyddio'r Wefan neu drwy glicio i dderbyn neu gytuno i'r Telerau Defnyddio pan fydd yr opsiwn hwn ar gael i chi, rydych yn derbyn ac yn cytuno i gael eich rhwymo a chadw at y Telerau Defnyddio hyn a'n Polisi Preifatrwydd, a geir yn https://directoffer.com/privacy-policy, wedi'i ymgorffori yma trwy gyfeiriad. Os nad ydych am gytuno i'r Telerau Defnyddio hyn neu'r Polisi Preifatrwydd, rhaid i chi beidio â chael mynediad i'r Wefan na'i defnyddio.

Mae'r Wefan hon yn cael ei chynnig ac ar gael i ddefnyddwyr sy'n 18 oed neu'n hŷn, ac yn byw yn yr Unol Daleithiau, marchnadoedd yr Undeb Ewropeaidd, neu unrhyw un o'u tiriogaethau neu eiddo. Trwy ddefnyddio'r Wefan hon, rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod o oedran cyfreithiol i ffurfio contract rhwymol gyda'r Cwmni a bodloni'r holl ofynion cymhwysedd uchod. Os nad ydych yn bodloni’r holl ofynion hyn, rhaid i chi beidio â chael mynediad i’r Wefan na’i defnyddio.

Newidiadau i'r Telerau Defnyddio

Gallwn adolygu a diweddaru’r Telerau Defnyddio hyn o bryd i’w gilydd yn ôl ein disgresiwn llwyr. Mae pob newid yn effeithiol ar unwaith pan fyddwn yn eu postio, ac yn berthnasol i bob mynediad i'r Wefan a defnydd ohoni wedi hynny. Fodd bynnag, ni fydd unrhyw newidiadau i’r darpariaethau datrys anghydfod a nodir yn y Gyfraith Lywodraethol ac 0 yn berthnasol i unrhyw anghydfodau y mae’r partïon wedi cael rhybudd gwirioneddol amdanynt ar neu cyn y dyddiad y caiff y newid ei bostio ar y Wefan.

Mae eich defnydd parhaus o'r Wefan yn dilyn postio'r Telerau Defnyddio diwygiedig yn golygu eich bod yn derbyn ac yn cytuno i'r newidiadau. Disgwylir i chi wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd bob tro y byddwch yn cyrchu'r Wefan hon fel eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau, gan eu bod yn eich rhwymo.

Mynediad i'r Wefan a Diogelwch Cyfrif

Rydym yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl neu ddiwygio'r Wefan hon, ac unrhyw wasanaeth neu ddeunydd a ddarparwn ar y Wefan, yn ôl ein disgresiwn llwyr heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol os na fydd y Wefan gyfan neu unrhyw ran ohoni ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod am unrhyw reswm. O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn cyfyngu mynediad i rai rhannau o'r Wefan, neu'r Wefan gyfan, i ddefnyddwyr, gan gynnwys defnyddwyr cofrestredig.

Rydych chi'n gyfrifol am y ddau:

 • Gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol i chi gael mynediad i'r Wefan.

 • Sicrhau bod pawb sy’n cyrchu’r Wefan trwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o’r Telerau Defnyddio hyn ac yn cydymffurfio â nhw.

 
I gael mynediad i'r Wefan neu rai o'r adnoddau y mae'n eu cynnig, efallai y gofynnir i chi ddarparu manylion cofrestru penodol neu wybodaeth arall. Mae’n amod o’ch defnydd o’r Wefan bod yr holl wybodaeth a roddwch ar y Wefan yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn. Rydych yn cytuno bod yr holl wybodaeth a ddarperir gennych i gofrestru gyda'r Wefan hon neu fel arall, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, trwy ddefnyddio unrhyw nodweddion rhyngweithiol ar y Wefan, yn cael ei llywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd https://directoffer.com/privacy-policy, ac rydych yn cydsynio i bob cam a gymerwn mewn perthynas â’ch gwybodaeth sy’n gyson â’n Polisi Preifatrwydd.

Os byddwch yn dewis, neu’n cael enw defnyddiwr, cyfrinair, neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol, a rhaid i chi beidio â’i datgelu i unrhyw berson neu endid arall. Rydych hefyd yn cydnabod bod eich cyfrif yn bersonol i chi ac yn cytuno i beidio â darparu mynediad i unrhyw berson arall i'r Wefan hon neu rannau ohoni gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr, cyfrinair, neu wybodaeth ddiogelwch arall. Rydych yn cytuno i roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw fynediad anawdurdodedig at neu ddefnydd o'ch enw defnyddiwr neu gyfrinair neu unrhyw dor diogelwch arall. Rydych hefyd yn cytuno i sicrhau eich bod yn gadael eich cyfrif ar ddiwedd pob sesiwn. Dylech fod yn arbennig o ofalus wrth gael mynediad i'ch cyfrif o gyfrifiadur cyhoeddus neu gyfrifiadur a rennir fel nad yw eraill yn gallu gweld neu gofnodi eich cyfrinair neu wybodaeth bersonol arall.

Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw enw defnyddiwr, cyfrinair, neu ddynodwr arall, boed wedi'i ddewis gennych chi neu wedi'i ddarparu gennym ni, ar unrhyw adeg yn ôl ein disgresiwn llwyr am unrhyw reswm neu ddim rheswm, gan gynnwys os, yn ein barn ni, rydych chi wedi torri unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau Defnyddio hyn.


Hawliau Eiddo Deallusol

 
Mae'r Wefan a'i holl gynnwys, nodweddion, ac ymarferoldeb (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r holl wybodaeth, meddalwedd, testun, arddangosiadau, delweddau, fideo, a sain, a'r dyluniad, y dewis a'r trefniant ohonynt) yn eiddo i'r Cwmni, ei trwyddedwyr, neu ddarparwyr eraill o ddeunydd o'r fath ac yn cael eu diogelu gan yr Unol Daleithiau a rhyngwladol hawlfraint, nod masnach, patent, cyfrinachau masnach, a chyfreithiau eiddo deallusol neu hawliau perchnogol eraill.

Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio'r Wefan at eich defnydd personol, anfasnachol yn unig. Rhaid i chi beidio ag atgynhyrchu, dosbarthu, addasu, creu gweithiau deilliadol o, arddangos yn gyhoeddus, perfformio'n gyhoeddus, ailgyhoeddi, lawrlwytho, storio, neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd ar ein Gwefan, ac eithrio fel a ganlyn:

 • Mae'n bosibl y bydd eich cyfrifiadur yn storio copïau o ddeunyddiau o'r fath dros dro mewn RAM sy'n atodol i'ch mynediad i'r deunyddiau hynny ac edrych arnynt.

 • Gallwch storio ffeiliau sy'n cael eu storio'n awtomatig gan eich porwr Gwe at ddibenion gwella arddangos.

 • Gallwch argraffu neu lawrlwytho un copi o nifer rhesymol o dudalennau o'r Wefan at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun ac nid ar gyfer atgynhyrchu, cyhoeddi neu ddosbarthu pellach.

 • Os byddwn yn darparu rhaglenni bwrdd gwaith, ffôn symudol, neu gymwysiadau eraill i’w lawrlwytho, gallwch lawrlwytho un copi i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol yn unig at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun, ar yr amod eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan ein cytundeb trwydded defnyddiwr terfynol ar gyfer y cyfryw ceisiadau.

 • Os byddwn yn darparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol gyda chynnwys penodol, gallwch gymryd y camau hynny sy'n cael eu galluogi gan nodweddion o'r fath.


Rhaid i chi beidio â:

 • Addasu copïau o unrhyw ddeunyddiau o'r wefan hon.

 • Defnyddiwch unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain, neu unrhyw graffeg ar wahân i'r testun cysylltiedig.

 • Dileu neu newid unrhyw hawlfraint, nod masnach, neu hysbysiadau hawliau perchnogol eraill o gopïau o ddeunyddiau o'r wefan hon.

Ni chewch gyrchu na defnyddio unrhyw ran o'r Wefan nac unrhyw wasanaethau neu ddeunyddiau sydd ar gael drwy'r Wefan at unrhyw ddibenion masnachol.

Os dymunwch wneud unrhyw ddefnydd o ddeunydd ar y Wefan heblaw’r hyn a nodir yn yr adran hon, cyfeiriwch eich cais at: admin@directoffer.com

Os byddwch yn argraffu, copïo, addasu, lawrlwytho, neu ddefnyddio neu ddarparu mynediad i unrhyw berson arall i unrhyw ran o'r Wefan yn groes i'r Telerau Defnyddio, bydd eich hawl i ddefnyddio'r Wefan yn dod i ben ar unwaith a rhaid i chi, yn ôl ein dewis ni , dychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r deunyddiau a wnaethoch. Ni chaiff unrhyw hawl, teitl, na buddiant yn y Wefan nac iddi nac unrhyw gynnwys ar y Wefan ei drosglwyddo i chi, a chedwir yr holl hawliau nas rhoddwyd yn benodol gan y Cwmni. Mae unrhyw ddefnydd o'r Wefan na chaniateir yn benodol gan y Telerau Defnyddio hyn yn torri'r Telerau Defnyddio hyn a gallai dorri hawlfraint, nod masnach a chyfreithiau eraill.

Nodau masnach


Mae enw'r Cwmni, y telerau, nod(au) masnach y Cwmni, logo'r Cwmni, a'r holl enwau, logos, enwau cynnyrch a gwasanaeth, dyluniadau a sloganau cysylltiedig yn nodau masnach y Cwmni neu ei gysylltiadau neu drwyddedwyr. Ni chewch ddefnyddio marciau o'r fath heb ganiatâd ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw. Mae pob enw arall, logos, enw cynnyrch a gwasanaeth, dyluniad, a sloganau ar y Wefan hon yn nodau masnach eu perchnogion priodol.

Defnyddiau Gwaharddedig

Dim ond at ddibenion cyfreithlon y cewch ddefnyddio’r Wefan ac yn unol â’r Telerau Defnyddio hyn. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r Wefan:

 • Mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad ffederal, gwladwriaethol, lleol neu ryngwladol (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw gyfreithiau ynghylch allforio data neu feddalwedd i'r Unol Daleithiau neu wledydd eraill ac oddi yno).

 • At ddibenion ecsbloetio, niweidio, neu geisio ecsbloetio neu niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd trwy eu hamlygu i gynnwys amhriodol, gofyn am wybodaeth bersonol adnabyddadwy, neu fel arall.

 • I anfon, derbyn yn fwriadol, lanlwytho, lawrlwytho, defnyddio, neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd nad yw'n cydymffurfio â'r Safonau Cynnwys [CYSYLLTWCH Â SAFONAU CYNNWYS] a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn.

 • I drosglwyddo, neu gaffael anfon, unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo, heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw, gan gynnwys unrhyw "bost sothach," "llythyr cadwyn," "spam," neu unrhyw deisyfiad tebyg arall.

 • I ddynwared neu geisio dynwared y Cwmni, gweithiwr Cwmni, defnyddiwr arall, neu unrhyw berson neu endid arall (gan gynnwys, heb gyfyngiad, trwy ddefnyddio cyfeiriadau e-bost neu enwau sgrin sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r uchod).

 • Ymwneud ag unrhyw ymddygiad arall sy'n cyfyngu neu'n atal defnydd neu fwynhad unrhyw un o'r Wefan, neu a allai, fel y'i pennir gennym ni, niweidio'r Cwmni neu ddefnyddwyr y Wefan, neu eu hamlygu i atebolrwydd.

Yn ogystal, rydych yn cytuno i beidio â:

 • Defnyddio'r Wefan mewn unrhyw fodd a allai analluogi, gorlwytho, niweidio, neu amharu ar y wefan neu ymyrryd â defnydd unrhyw barti arall o'r Wefan, gan gynnwys eu gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau amser real trwy'r Wefan.

 • Defnyddiwch unrhyw robot, pry cop, neu ddyfais, proses, neu fodd awtomatig arall i gael mynediad i'r Wefan at unrhyw ddiben, gan gynnwys monitro neu gopïo unrhyw ddeunydd ar y Wefan.

 • Defnyddiwch unrhyw broses â llaw i fonitro neu gopïo unrhyw ddeunydd ar y Wefan, neu at unrhyw ddiben arall nad yw wedi'i awdurdodi'n benodol yn y Telerau Defnyddio hyn, heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

 • Defnyddiwch unrhyw ddyfais, meddalwedd neu drefn sy'n amharu ar weithrediad cywir y Wefan.

 • Cyflwynwch unrhyw firysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau rhesymeg, neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n niweidiol yn dechnolegol.

 • Ceisio cael mynediad heb awdurdod i, ymyrryd â, difrodi, neu amharu ar unrhyw rannau o'r Wefan, y gweinydd y cedwir y Wefan arno, neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'r Wefan.

 • Ymosod ar y Wefan trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig.
  Fel arall, ceisiwch ymyrryd â gweithrediad cywir y Wefan.

Cyfraniadau Defnyddwyr

Gall y Wefan gynnwys byrddau negeseuon, ystafelloedd sgwrsio, tudalennau gwe personol neu broffiliau, fforymau, byrddau bwletin, negeseuon uniongyrchol, a nodweddion rhyngweithiol eraill (gyda'i gilydd, "Gwasanaethau Rhyngweithiol") sy'n caniatáu i ddefnyddwyr bostio, cyflwyno, cyhoeddi, arddangos neu drosglwyddo i ddefnyddwyr eraill neu bersonau eraill (o hyn ymlaen, "post") cynnwys neu ddeunyddiau (gyda'i gilydd, "Cyfraniadau Defnyddiwr") ar neu drwy'r Wefan.

Rhaid i bob Cyfraniad Defnyddiwr gydymffurfio â'r Safonau Cynnwys a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn.

Bydd unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr y byddwch yn ei bostio i'r wefan yn cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac amherchnogol. Trwy ddarparu unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr ar y Wefan, rydych chi'n rhoi'r hawl i ni a'n partneriaid cyswllt a darparwyr gwasanaeth, a phob un o'n trwyddedeion, olynwyr, ac yn aseinio'r hawl i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu, perfformio, arddangos, dosbarthu a datgelu fel arall. i drydydd partïon unrhyw ddeunydd o’r fath at unrhyw ddiben/yn ôl gosodiadau eich cyfrif.

Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu:

 • Chi sy'n berchen ar neu'n rheoli'r holl hawliau yn ac i'r Cyfraniadau Defnyddiwr ac mae gennych yr hawl i roi'r drwydded a roddwyd uchod i ni a'n partneriaid cyswllt a darparwyr gwasanaeth, a phob un o'u trwyddedeion, ein holynwyr a'n haseiniadau.

 • Mae eich holl Gyfraniadau Defnyddiwr yn cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn a byddant yn cydymffurfio â hwy.

 • Rydych chi'n deall ac yn cydnabod eich bod chi'n gyfrifol am unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr rydych chi'n eu cyflwyno neu'n eu cyfrannu, ac mae gennych chi, nid y Cwmni, gyfrifoldeb llawn am gynnwys o'r fath, gan gynnwys ei gyfreithlondeb, ei ddibynadwyedd, ei gywirdeb a'i briodoldeb.

 • Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol i unrhyw drydydd parti am gynnwys neu gywirdeb unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr a bostiwyd gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall o'r Wefan.

Monitro a Gorfodi; Terfynu

Mae gennym yr hawl i:

 • Dileu neu wrthod postio unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr am unrhyw reswm neu ddim rheswm yn ôl ein disgresiwn llwyr.

 • Cymryd unrhyw gamau mewn perthynas ag unrhyw Gyfraniad Defnyddiwr yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol neu'n briodol yn ôl ein disgresiwn llwyr, gan gynnwys os ydym yn credu bod Cyfraniad Defnyddiwr o'r fath yn torri'r Telerau Defnyddio, gan gynnwys y Safonau Cynnwys, yn torri unrhyw hawl eiddo deallusol neu hawl arall unrhyw berson neu endid, yn bygwth diogelwch personol defnyddwyr y Wefan neu'r cyhoedd, neu gallai greu atebolrwydd i'r Cwmni.

 • Datgelwch eich hunaniaeth neu wybodaeth arall amdanoch i unrhyw drydydd parti sy'n honni bod deunydd a bostiwyd gennych yn torri eu hawliau, gan gynnwys eu hawliau eiddo deallusol neu eu hawl i breifatrwydd.

 • Cymryd camau cyfreithiol priodol, gan gynnwys heb gyfyngiad, atgyfeirio at orfodi’r gyfraith, am unrhyw ddefnydd anghyfreithlon neu anawdurdodedig o’r Wefan.

 • Terfynu neu atal eich mynediad i'r Wefan gyfan neu ran ohoni am unrhyw reswm neu ddim rheswm, gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw achos o dorri'r Telerau Defnyddio hyn.

Heb gyfyngu ar yr uchod, mae gennym yr hawl i gydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu orchymyn llys sy'n gofyn neu'n ein cyfarwyddo i ddatgelu hunaniaeth neu wybodaeth arall unrhyw un sy'n postio unrhyw ddeunyddiau ar neu drwy'r Wefan. RYDYCH CHI'N HAWLIO'R CWMNI A'I GYSYLLTIADAU, TRWYDDEDAU, A DDARPARWYR GWASANAETH YN DDIFROD O UNRHYW HAWLIADAU SY'N DEILLIO O UNRHYW CAMAU A GYMERWYD GAN UNRHYW UN O'R PARTÏON HYN O BRYD YN YSTOD, NEU A GYMERWYD O RAN GANLYNIAD I, YMCHWILIADAU TRWY YMCHWILIAD / GYFRAITH A WNAED. AWDURDODAU.

Fodd bynnag, nid ydym yn ymrwymo i adolygu'r holl ddeunydd cyn iddo gael ei bostio ar y Wefan, ac ni allwn sicrhau bod deunydd annymunol yn cael ei ddileu ar unwaith ar ôl iddo gael ei bostio. Yn unol â hynny, nid ydym yn cymryd unrhyw atebolrwydd am unrhyw gamau gweithredu neu ddiffyg gweithredu ynghylch darllediadau, cyfathrebiadau, neu gynnwys a ddarperir gan unrhyw ddefnyddiwr neu drydydd parti. Nid oes gennym unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb i unrhyw un am berfformiad neu ddiffyg perfformiad o'r gweithgareddau a ddisgrifir yn yr adran hon.

Safonau Cynnwys

Mae'r safonau cynnwys hyn yn berthnasol i unrhyw Gyfraniadau Defnyddiwr a phob defnydd o Wasanaethau Rhyngweithiol. Rhaid i Gyfraniadau Defnyddwyr gydymffurfio yn eu cyfanrwydd â'r holl gyfreithiau a rheoliadau ffederal, gwladwriaethol, lleol a rhyngwladol cymwys. Heb gyfyngu ar yr uchod, ni ddylai Cyfraniadau Defnyddwyr:

 • Cynnwys unrhyw ddeunydd sy’n ddifenwol, yn anweddus, yn anweddus, yn sarhaus, yn sarhaus, yn aflonyddu, yn dreisgar, yn atgas, yn ymfflamychol, neu’n annymunol fel arall.

 • Hyrwyddo deunydd rhywiol neu bornograffig, trais, neu wahaniaethu ar sail hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran.

 • Torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint, neu eiddo deallusol neu hawliau eraill unrhyw berson arall.

 • Torri hawliau cyfreithiol (gan gynnwys hawliau cyhoeddusrwydd a phreifatrwydd) pobl eraill neu gynnwys unrhyw ddeunydd a allai arwain at unrhyw atebolrwydd sifil neu droseddol o dan gyfreithiau neu reoliadau cymwys neu a allai fel arall wrthdaro â'r Telerau Defnyddio hyn a'n Polisi Preifatrwydd , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Byddwch yn debygol o dwyllo unrhyw berson.

 • Hyrwyddo unrhyw weithgaredd anghyfreithlon, neu eirioli, hyrwyddo, neu gynorthwyo unrhyw weithred anghyfreithlon.

 • Achosi annifyrrwch, anghyfleustra, neu bryder diangen neu fod yn debygol o ypsetio, embaras, dychryn, neu gythruddo unrhyw berson arall.

 • Dynwared unrhyw berson, neu gamliwio eich hunaniaeth neu gysylltiad ag unrhyw berson neu sefydliad.

 • Cynnwys gweithgareddau neu werthiannau masnachol, megis cystadlaethau, swîps, a hyrwyddiadau gwerthu, ffeirio neu hysbysebu eraill.

 • Rhowch yr argraff eu bod yn deillio o neu yn cael eu cymeradwyo gennym ni neu unrhyw berson neu endid arall, os nad yw hyn yn wir.

Dibyniaeth ar Wybodaeth a Postiwyd

Mae'r wybodaeth a gyflwynir ar neu drwy'r Wefan ar gael at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid ydym yn gwarantu cywirdeb, cyflawnder, na defnyddioldeb y wybodaeth hon. Mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar wybodaeth o'r fath ar eich menter eich hun. Rydym yn ymwadu â phob atebolrwydd a chyfrifoldeb sy’n deillio o unrhyw ddibyniaeth a roddir ar ddeunyddiau o’r fath gennych chi neu unrhyw ymwelydd arall â’r Wefan, neu gan unrhyw un a allai gael gwybod am unrhyw ran o’i chynnwys.

Gall y Wefan hon gynnwys cynnwys a ddarperir gan drydydd partïon, gan gynnwys deunyddiau a ddarperir gan ddefnyddwyr eraill, blogwyr, a thrwyddedwyr trydydd parti, syndicyddion, cydgrynwyr, a/neu wasanaethau adrodd. Mae pob datganiad a/neu farn a fynegir yn y deunyddiau hyn, a phob erthygl ac ymateb i gwestiynau a chynnwys arall, ac eithrio'r cynnwys a ddarperir gan y Cwmni, yn farn a chyfrifoldeb yr unigolyn neu'r endid sy'n darparu'r deunyddiau hynny yn unig. Nid yw'r deunyddiau hyn o reidrwydd yn adlewyrchu barn y Cwmni. Nid ydym yn gyfrifol, nac yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti, am gynnwys na chywirdeb unrhyw ddeunyddiau a ddarperir gan unrhyw drydydd parti.

Newidiadau i'r Wefan

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r cynnwys ar y Wefan hon o bryd i’w gilydd, ond nid yw ei chynnwys o reidrwydd yn gyflawn nac yn gyfredol. Gall unrhyw ddeunydd ar y Wefan fod wedi dyddio ar unrhyw adeg benodol, ac nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i ddiweddaru deunydd o’r fath.

Gwybodaeth Amdanoch Chi a'ch Ymweliadau â'r Wefan

Mae'r holl wybodaeth a gasglwn ar y Wefan hon yn amodol ar ein Polisi Preifatrwydd https://directoffer.com/privacy-policy. Trwy ddefnyddio'r Wefan, rydych chi'n cydsynio i bob cam a gymerir gennym ni mewn perthynas â'ch gwybodaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd.

Telerau ac Amodau Eraill

Gall telerau ac amodau ychwanegol hefyd fod yn berthnasol i ddognau, gwasanaethau neu nodweddion penodol o'r Wefan. Mae'r holl delerau ac amodau ychwanegol o'r fath wedi'u hymgorffori drwy hyn gan y cyfeiriad hwn yn y Telerau Defnyddio hyn.

Cysylltu â'r Wefan a Nodweddion Cyfryngau Cymdeithasol

Gallwch gysylltu â’n hafan, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd deg a chyfreithlon ac nad yw’n niweidio ein henw da nac yn manteisio arno, ond rhaid i chi beidio â sefydlu dolen mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth, neu gymeradwyaeth ar ein rhan heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol.

Gall y Wefan hon ddarparu rhai nodweddion cyfryngau cymdeithasol sy'n eich galluogi i:

 • Dolen o'ch gwefannau eich hun neu rai trydydd parti i gynnwys penodol ar y Wefan hon.

 • Anfonwch e-byst neu gyfathrebiadau eraill gyda chynnwys penodol, neu ddolenni i gynnwys penodol, ar y Wefan hon.

 • Achosi bod darnau cyfyngedig o gynnwys ar y Wefan hon yn cael eu harddangos neu ymddangos fel petaent yn cael eu harddangos ar eich gwefannau eich hun neu rai trydydd parti.

Cewch ddefnyddio’r nodweddion hyn fel y’u darperir gennym ni yn unig, a dim ond mewn perthynas â’r cynnwys a arddangosir ganddynt, ac fel arall yn unol ag unrhyw delerau ac amodau ychwanegol a ddarparwn mewn perthynas â nodweddion o’r fath. Yn amodol ar yr uchod, rhaid i chi beidio â:

 • Sefydlwch ddolen o unrhyw wefan nad yw'n eiddo i chi.

 • Achosi i'r Wefan neu rannau ohoni gael eu harddangos ar, neu ymddangos fel petaent yn cael eu harddangos gan, unrhyw wefan arall, er enghraifft, fframio, cysylltu dwfn, neu gysylltu mewn-lein.

 • Dolen i unrhyw ran o'r Wefan ac eithrio'r hafan.

 • Fel arall, cymerwch unrhyw gamau mewn perthynas â'r deunyddiau ar y Wefan hon sy'n anghyson ag unrhyw ddarpariaeth arall yn y Telerau Defnyddio hyn.

Mae’n rhaid i’r wefan yr ydych yn cysylltu â hi, neu’r wefan yr ydych yn gwneud cynnwys penodol yn hygyrch iddi, gydymffurfio ym mhob ffordd â’r Safonau Cynnwys a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn.

Rydych yn cytuno i gydweithredu â ni i achosi i unrhyw fframio neu gysylltu heb awdurdod ddod i ben ar unwaith. Rydym yn cadw'r hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.

Gallwn analluogi pob un neu unrhyw nodweddion cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw ddolenni ar unrhyw adeg heb rybudd yn ôl ein disgresiwn.

Dolenni o'r Wefan

Os yw'r Wefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd parti, darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi yn unig. Mae hyn yn cynnwys dolenni mewn hysbysebion, gan gynnwys hysbysebion baner a dolenni noddedig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o'ch defnydd ohonynt. Os penderfynwch gael mynediad i unrhyw un o’r gwefannau trydydd parti sy’n gysylltiedig â’r Wefan hon, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun yn gyfan gwbl ac yn amodol ar delerau ac amodau defnyddio gwefannau o’r fath.

Cyfyngiadau Daearyddol

Mae perchennog y Wefan wedi'i leoli yn nhalaith Tennessee yn yr Unol Daleithiau. Rydym yn darparu'r Wefan hon i'w defnyddio gan bobl sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau yn unig. Nid ydym yn honni bod y Wefan nac unrhyw ran o'i chynnwys yn hygyrch nac yn briodol y tu allan i'r Unol Daleithiau. Mae'n bosibl na fydd mynediad i'r Wefan yn gyfreithiol gan rai pobl neu mewn rhai gwledydd. Os ydych chi'n cyrchu'r Wefan o'r tu allan i'r Unol Daleithiau, rydych chi'n gwneud hynny ar eich menter eich hun ac yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol.

Ymwadiad Gwarantau

Rydych yn deall na allwn ac nid ydym yn gwarantu neu warantu y bydd ffeiliau sydd ar gael i'w llwytho i lawr o'r rhyngrwyd neu'r Wefan yn rhydd o firysau neu god dinistriol arall. Rydych chi'n gyfrifol am roi gweithdrefnau a phwyntiau gwirio digonol ar waith i fodloni eich gofynion penodol ar gyfer diogelu gwrth-feirws a chywirdeb mewnbynnu ac allbwn data, ac am gynnal dull y tu allan i'n gwefan ar gyfer unrhyw waith ail-greu unrhyw ddata a gollwyd. I'R MAINT LLAWN A DDARPERIR GAN Y GYFRAITH, NI FYDDWN YN ATEBOL AM UNRHYW GOLLED NEU DDIFROD A ACHOSIR GAN YMOSODIAD GWADDOL O WASANAETH A DDOSBARTHWYD, FIRWS, NEU DEUNYDD ERAILL NIWEIDIOL DECHNOLEG A ALLAI HEINTIO AR EICH CYFRIFIADUR, CYFRIFIADUROL ARALL,
DEUNYDD PERCHNOGOL OHERWYDD EICH DEFNYDD O'R WEFAN NEU UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GAFODD TRWY'R WEFAN NEU ER MWYN LAWRLWYTHO UNRHYW DEUNYDD SY'N CAEL EI bostio ARNO, NEU AR UNRHYW WEFAN SY'N GYSYLLTIEDIG Â HYN.

MAE EICH DEFNYDD O'R WEFAN, EI CYNNWYS, AC UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GEIR TRWY'R WEFAN YN EI RISG EICH HUN. MAE'R WEFAN, EI CYNNWYS, AC UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GEIR TRWY'R WEFAN YN CAEL EI DDARPARU AR SAIL "FEL Y MAE" A "FEL SYDD AR GAEL", HEB UNRHYW WARANT O UNRHYW FATH, NAILL AI WEDI'I MYNEGI NEU WEDI'I OBLYGIADAU. NID YW'R CWMNI NAC UNRHYW BERSON SY'N GYSYLLTIEDIG Â'R CWMNI YN GWNEUD UNRHYW WARANT NEU GYNRYCHIOLAETH MEWN PERTHYNAS Â CHYFLAWNDER, DIOGELWCH, DIBYNADWYEDD, ANSAWDD, Cywirdeb, NEU ARGAELEDD Y WEFAN. Heb gyfyngu ar yr uchod, nid yw'r cwmni nac unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r cwmni yn cynrychioli nac yn gwarantu y bydd y wefan, ei chynnwys, nac unrhyw wasanaethau neu eitemau a geir trwy'r wefan yn gywir, yn ddibynadwy, yn rhydd o wallau, neu'n ddi-dor, y bydd y diffygion hwnnw'n cael WEDI'I GYWIR, BOD EIN SAFLE NEU'R GWEINYDD SY'N GWNEUD HYNNY AR GAEL YN RHAD AC AM DDIM O feirysau NEU GYDNABODAU NIWEIDIOL ERAILL, NEU Y BYDD Y WEFAN NEU UNRHYW WASANAETHAU NEU EITEMAU A GEIR TRWY'R WEFAN YN CWRDD Â'CH ANGHENION SY'N BODOLI ARALL.

I'R GRADDAU LLAWN A DDARPERIR GAN Y GYFRAITH, MAE'R CWMNI DRWY HYN YN GADWADAU POB WARANT O UNRHYW FATH, P'un ai YN MYNEGI NEU YN OLYGEDIG, STATUDOL, NEU FEL ARALL, GAN GYNNWYS OND HEB EI GYFYNGEDIG I UNRHYW WARANTAU O RAN NWYDDAU, RHAI SY ' N RHAI SY ' N CAEL EU CYFYNGEDIG.

NID YW'R HYNAF YN EFFEITHIO AR UNRHYW WARANTAU NA ELLIR EU HEITHRIO NAC EU CYFYNGU DAN GYFRAITH BERTHNASOL.

Cyfyngiad ar Atebolrwydd

I'R GRADDAU LLAWN A DDARPERIR GAN Y GYFRAITH, NAD YW'R CWMNI, EI GYSYLLTIADAU, NEU EU TRWYDDEDWYR, DARPARWYR GWASANAETHAU, GWEITHWYR, ASIANTAU, SWYDDOGION, NEU GYFARWYDDWYR, YN ATEBOL AM DDIFROD O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH, SY'N DEILLIO O UNRHYW FATH SY'N DEILLIO. MEWN CYSYLLTIAD Â'CH DEFNYDD, NEU ANALLU DEFNYDDIO, Y WEFAN, UNRHYW WEFAN SY'N GYSYLLTIEDIG Â HWY, UNRHYW GYNNWYS AR Y WEFAN NEU WEFANNAU ERAILL O'R FATH, YN CYNNWYS UNRHYW UNRHYW UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG, ACHLYSUROL, GANLYNIADOL, NIFEROL NEU ANGENRHEIDIOL. AT, ANAF PERSONOL, POEN A DIODDEFIAD, AFLONDEB EMOSIYNOL, COLLI REFENIW, COLLI ELW, COLLI BUSNES NEU ARBEDION A RAGWELIR, COLLI DEFNYDD, COLLI EWYLLYS DA, COLLI DATA, AC A ACHOSIR GAN DDALL (GAN GYNNWYS TORRI Esgeulustod), O GONTRACT, NEU FEL ARALL, HYD YN OED OS YW'N RHAGWELD.

NID YW'R HYNHALIOL YN EFFEITHIO AR UNRHYW ATEBOLRWYDD NA ELLIR EI EITHRIO NAC EI GYFYNGIADAU DAN GYFRAITH BERTHNASOL.


Indemniad

Rydych yn cytuno i amddiffyn, indemnio, a dal yn ddiniwed y Cwmni, ei gysylltiadau, trwyddedwyr, a darparwyr gwasanaeth, a'i swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, contractwyr, asiantau, trwyddedwyr, cyflenwyr, olynwyr, ac aseinio o ac yn erbyn unrhyw hawliadau. , rhwymedigaethau, iawndal, dyfarniadau, dyfarniadau, colledion, costau, treuliau, neu ffioedd (gan gynnwys ffioedd atwrneiod rhesymol) sy'n deillio o neu'n ymwneud â'ch achos o dorri'r Telerau Defnyddio hyn neu'ch defnydd o'r Wefan, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i , eich Cyfraniadau Defnyddiwr, unrhyw ddefnydd o gynnwys, gwasanaethau, a chynhyrchion y Wefan ac eithrio fel yr awdurdodir yn benodol yn y Telerau Defnyddio hyn, neu eich defnydd o unrhyw wybodaeth a gafwyd o'r Wefan.

Llywodraethol Cyfraith ac Awdurdodaeth

Bydd yr holl faterion sy’n ymwneud â’r Wefan a’r Telerau Defnyddio hyn, ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n codi ohono neu’n gysylltiedig ag ef (ym mhob achos, gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghytundebol), yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau mewnol y Talaith Tennessee heb roi effaith i unrhyw ddewis neu wrthdaro yn y gyfraith, darpariaeth neu reol (boed yn dalaith Tennessee neu unrhyw awdurdodaeth arall).

Oni bai bod y Cwmni yn ei gwneud yn ofynnol i chi gyflwyno anghydfod i gyflafareddiad, ac os felly byddwch yn dod ag unrhyw achos i ben ac yn cytuno i symud i gyflafareddiad unrhyw achos o'r fath, unrhyw achos cyfreithiol, achos neu weithred sy'n deillio o, neu'n gysylltiedig â'r Telerau Defnyddio hyn. neu bydd y Wefan yn cael ei sefydlu yn llysoedd ffederal yr Unol Daleithiau neu lysoedd Talaith Tennessee, ym mhob achos a leolir yn Ninas Nashville a Sir Davidson, er ein bod yn cadw'r hawl i ddod ag unrhyw achos, achos, neu mynd ymlaen yn eich erbyn am dorri'r Telerau Defnyddio hyn yn eich gwlad breswyl neu unrhyw wlad berthnasol arall. Rydych yn ildio unrhyw a phob gwrthwynebiad i’r arfer o awdurdodaeth drosoch gan lysoedd o’r fath ac i leoli yn y llysoedd hynny.

Cyflafareddu

Yn ôl disgresiwn y Cwmni yn unig, gall ei gwneud yn ofynnol i Chi gyflwyno unrhyw anghydfodau sy'n deillio o'r Telerau Defnyddio hyn neu'r defnydd o'r Wefan, gan gynnwys anghydfodau sy'n deillio o'u dehongliad, tramgwyddiad, annilysrwydd, diffyg perfformiad, neu derfyniad, i gyflafareddu terfynol a chyfrwymol. o dan Reolau Cyflafareddu Cymdeithas Cyflafareddu America sy'n cymhwyso cyfraith Tennessee.

Cyfyngiad ar Amser i Ffeilio Hawliadau

RHAID DECHRAU UNRHYW ACHOS GWEITHREDU NEU HAWLIAD Y GALLAI CHI FOD WEDI DEILLIO O'R TELERAU DEFNYDD HYN NEU SY'N YMWNEUD Â HYN NEU Y WEFAN O FEWN UN (1) FLWYDDYN AR ÔL ACHOS GWEITHREDU YN CODI; FEL ARALL, MAE ACHOS GWEITHREDU NEU HAWLIAD O'R FATH YN EI WAHARDD YN BARHAOL.

Hepgoriad a Difrifoldeb

Ni fydd unrhyw ildiad gan y Cwmni o unrhyw derm neu amod a nodir yn y Telerau Defnyddio hyn yn cael ei ystyried yn ildiad pellach neu barhaus o’r cyfryw deler neu amod neu ildiad o unrhyw deler neu amod arall, ac unrhyw fethiant gan y Cwmni i fynnu hawl. neu ddarpariaeth o dan y Telerau Defnyddio hyn yn gyfystyr ag ildio hawl neu ddarpariaeth o'r fath.

Os bydd llys neu dribiwnlys arall o awdurdodaeth gymwys yn barnu bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Defnyddio hyn yn annilys, yn anghyfreithlon, neu'n anorfodadwy am unrhyw reswm, bydd darpariaeth o'r fath yn cael ei dileu neu ei chyfyngu i'r graddau lleiaf fel bod gweddill darpariaethau'r Telerau Bydd defnydd yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

Cytundeb Cyfan

Y Telerau Defnyddio a'n Polisi Preifatrwydd, a Thelerau Gwerthu, yw'r unig gytundeb a'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a Chynnig Uniongyrchol, Inc. ynghylch y Wefan ac maent yn disodli'r holl ddealltwriaethau, cytundebau, sylwadau a gwarantau blaenorol a chyfoes, yn ysgrifenedig ac ar lafar. , ynghylch y Wefan.

Eich Sylwadau a'ch Pryderon

Gweithredir y wefan hon gan Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Dylid cyfeirio pob hysbysiad torri hawlfraint, adborth, sylwadau, ceisiadau am gymorth technegol, a chyfathrebiadau eraill yn ymwneud â’r Wefan at: admin@directoffer.com

Cytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol

Mae'r Cytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol hwn ("Cytundeb") yn gytundeb rhwymol rhyngoch chi ("Defnyddiwr Terfynol" neu "chi") a Cynnig Uniongyrchol, Inc. ("Cwmni"). Mae'r Cytundeb hwn yn llywodraethu eich defnydd o'r platfform Cynnig Uniongyrchol ar y wefan a'r rhaglen symudol (gan gynnwys yr holl ddogfennaeth gysylltiedig, y "Cais"). Mae'r Cais wedi'i drwyddedu, nid ei werthu, i chi.

TRWY GLICI AR Y BOTWM "CYTUNO", LAWRLWYTHO, GOSOD, NEU DDEFNYDDIO'R CAIS, CHI (A) YN CYDNABOD EICH BOD WEDI DARLLEN A DEALL Y CYTUNDEB HWN; (B) YN CYNRYCHIOLI EICH BOD YN 18 OED NEU HYN; A (C) DERBYN Y CYTUNDEB HWN A CHYTUNO EICH BOD YN RWY GYFREITHIOL GAN EI THERMAU. OS NAD YDYCH YN CYTUNO I'R TELERAU HYN, PEIDIWCH Â LAWRLWYTHO, GOSOD, NEU DEFNYDDIO'R CAIS.

1. Grant Trwydded. Yn amodol ar delerau'r Cytundeb hwn, mae'r Cwmni yn rhoi trwydded gyfyngedig, anghyfyngedig ac anghyfyngedig i chi i:

(a) lawrlwytho, gosod a defnyddio'r Cais at eich defnydd personol, anfasnachol ar ddyfais symudol sengl neu ddyfais porwr gwe sy'n eiddo i chi neu a reolir fel arall gennych chi ("Dyfais Symudol") yn gwbl unol â dogfennaeth y Cais.

(b) cyrchu, ffrydio, lawrlwytho a defnyddio'r Cynnwys a'r Gwasanaethau (fel y'u diffinnir yn Adran 5) ar Ddychymyg Symudol o'r fath (fel y'u diffinnir yn Adran 5) sydd ar gael yn y Cais neu'n hygyrch fel arall trwy'r Cais, yn gwbl unol â'r Cytundeb hwn a'r Telerau Defnyddio sy'n berthnasol i'r cyfryw Cynnwys a Gwasanaethau.

2. Cyfyngiadau Trwydded. Ni fydd y trwyddedai yn:

(a) copïo’r Cais, ac eithrio fel y caniateir yn benodol gan y drwydded hon;
( b ) addasu, cyfieithu, addasu, neu greu fel arall weithiau neu welliannau deilliadol, p'un a ellir patentu arnynt ai peidio, i'r Cais;

(c) peiriannydd gwrthdroi, dadosod, dadgrynhoi, dadgodio, neu geisio cael gafael ar god ffynhonnell y Cais neu unrhyw ran ohono neu gael mynediad ato fel arall;

(d) tynnu, dileu, newid, neu guddio unrhyw nodau masnach neu unrhyw hysbysiadau hawlfraint, nod masnach, patent, neu eiddo deallusol neu hawliau perchnogol eraill o'r Cais, gan gynnwys unrhyw gopi ohonynt;

(e) rhentu, prydlesu, rhoi benthyg, gwerthu, is-drwyddedu, aseinio, dosbarthu, cyhoeddi, trosglwyddo, neu fel arall sicrhau bod y Cais, neu unrhyw nodweddion neu ymarferoldeb y Cais, ar gael i unrhyw drydydd parti am unrhyw reswm, gan gynnwys drwy wneud y Cais ar gael ar rwydwaith lle mae mwy nag un ddyfais ar gael ar unrhyw adeg;

(f) dileu, analluogi, osgoi, neu greu neu weithredu unrhyw ddatrysiad i unrhyw amddiffyniad copi, rheoli hawliau, neu nodweddion diogelwch yn y Cais neu sy'n ei warchod; neu

(g) defnyddio’r Cais wrth ddylunio, adeiladu, cynnal a chadw neu weithredu unrhyw amgylcheddau neu systemau peryglus, gan gynnwys unrhyw systemau cynhyrchu pŵer, neu mewn cysylltiad â hwy; systemau llywio neu gyfathrebu awyrennau, systemau rheoli traffig awyr, neu unrhyw systemau rheoli trafnidiaeth eraill; cymwysiadau sy'n hanfodol i ddiogelwch, gan gynnwys systemau meddygol neu gynnal bywyd, cymwysiadau gweithredu cerbydau neu unrhyw systemau ymateb diogelwch heddlu, tân neu eraill; a chymwysiadau milwrol neu awyrofod, systemau arfau, neu amgylcheddau.

3. Cadw Hawliau. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod y Cais yn cael ei ddarparu o dan drwydded, ac nid ei werthu, i chi. Nid ydych yn caffael unrhyw fuddiant perchnogaeth yn y Cais o dan y Cytundeb hwn, nac unrhyw hawliau eraill iddo heblaw defnyddio’r Cais yn unol â’r drwydded a roddwyd, ac yn ddarostyngedig i’r holl delerau, amodau, a chyfyngiadau, o dan y Cytundeb hwn. Mae'r Cwmni a'i drwyddedwyr a darparwyr gwasanaeth yn cadw a byddant yn cadw eu holl hawl, teitl, a diddordeb yn ac i'r Cais, gan gynnwys yr holl hawlfreintiau, nodau masnach, a hawliau eiddo deallusol eraill sydd ynddo neu sy'n ymwneud ag ef, ac eithrio fel y rhoddir yn benodol i chi yn y Cytundeb hwn .

4. Casglu a Defnyddio Eich Gwybodaeth. Rydych yn cydnabod, pan fyddwch yn lawrlwytho, gosod, neu ddefnyddio'r Rhaglen, y gall y Cwmni ddefnyddio dulliau awtomatig (gan gynnwys, er enghraifft, cwcis a ffaglau gwe) i gasglu gwybodaeth am eich Dyfais Symudol ac am eich defnydd o'r Rhaglen. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu gwybodaeth benodol amdanoch chi'ch hun fel amod i lawrlwytho, gosod, neu ddefnyddio'r Rhaglen neu rai o'i nodweddion neu swyddogaethau, a gall y Rhaglen roi cyfleoedd i chi rannu gwybodaeth amdanoch chi'ch hun ag eraill. Mae'r holl wybodaeth a gasglwn drwy neu mewn cysylltiad â'r Cais hwn yn amodol ar ein Polisi Preifatrwydd https://directoffer.com/privacy-policy. Trwy lawrlwytho, gosod, defnyddio a darparu gwybodaeth i'r Cais hwn neu drwyddo, rydych chi'n cydsynio i'r holl gamau a gymerwyd gennym ni mewn perthynas â'ch gwybodaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd.

5. Cynnwys a Gwasanaethau. Efallai y bydd y Cais yn rhoi mynediad i chi i wefan y Cwmni yn DirectOffer.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, DirectOffer.ie, Directoffer. .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (y “Wefan”) a chynhyrchion a gwasanaethau sydd ar gael arnynt, a gall rhai nodweddion, swyddogaethau a chynnwys sydd ar gael ar neu drwy’r Rhaglen cael ei gynnal ar y Wefan (gyda'i gilydd, "Cynnwys a Gwasanaethau"). Mae eich mynediad at Gynnwys a Gwasanaethau o'r fath a'ch defnydd ohonynt yn cael eu llywodraethu gan Delerau Defnyddio a Pholisi Preifatrwydd y Wefan sydd wedi'u lleoli yn [TERMS OF USE LINK] a [LINK POLISI PREIFATRWYDD], sydd wedi'u hymgorffori yma gan y cyfeiriad hwn. Mae'n bosibl y bydd eich mynediad at Gynnwys a Gwasanaethau o'r fath a'ch defnydd ohonynt yn gofyn i chi gydnabod eich bod yn derbyn Telerau Defnyddio a Pholisi Preifatrwydd o'r fath a chofrestru gyda'r Wefan, a gallai methu â gwneud hynny eich cyfyngu rhag cyrchu neu ddefnyddio rhai o nodweddion y Rhaglen ac ymarferoldeb. Bydd unrhyw achos o dorri Telerau Defnyddio o'r fath hefyd yn cael ei ystyried yn groes i'r Cytundeb hwn.

6. Cyfyngiadau Daearyddol. Darperir y Cynnwys a'r Gwasanaethau i'w cyrchu a'u defnyddio gan bersonau sydd wedi'u lleoli ym marchnadoedd yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd (y “Tiriogaethau”) yn unig. Rydych yn cydnabod efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad i'r cyfan neu rai o'r Cynnwys a Gwasanaethau y tu allan i'r Tiriogaethau ac efallai na fydd mynediad atynt yn gyfreithlon gan bobl benodol neu mewn gwledydd penodol. Os ydych chi'n cyrchu'r Cynnwys a Gwasanaethau o'r tu allan i'r Tiriogaethau, chi sy'n gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol.

7. Diweddariadau. Gall y Cwmni o bryd i'w gilydd yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ddatblygu a darparu diweddariadau Cais, a all gynnwys uwchraddio, trwsio bygiau, clytiau, cywiro gwallau eraill, a / neu nodweddion newydd (gyda'i gilydd, gan gynnwys dogfennaeth gysylltiedig, "Diweddariadau"). Gall diweddariadau hefyd addasu neu ddileu rhai nodweddion a swyddogaethau yn eu cyfanrwydd. Rydych yn cytuno nad oes gan y Cwmni unrhyw rwymedigaeth i ddarparu unrhyw Ddiweddariadau nac i barhau i ddarparu neu alluogi unrhyw nodweddion neu ymarferoldeb penodol. Yn seiliedig ar eich gosodiadau Dyfais Symudol, pan fydd eich Dyfais Symudol wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd naill ai:

(a) bydd y Cais yn llwytho i lawr ac yn gosod yr holl Ddiweddariadau sydd ar gael yn awtomatig; neu

(b) efallai y byddwch yn derbyn hysbysiad neu'n cael eich annog i lawrlwytho a gosod y Diweddariadau sydd ar gael.

Byddwch yn lawrlwytho ac yn gosod yr holl Ddiweddariadau yn ddiymdroi ac yn cydnabod ac yn cytuno efallai na fydd y Cais neu rannau ohono'n gweithredu'n iawn pe baech yn methu â gwneud hynny. Rydych yn cytuno ymhellach y bydd yr holl Ddiweddariadau yn cael eu hystyried yn rhan o'r Cais ac yn ddarostyngedig i holl delerau ac amodau'r Cytundeb hwn.

8. Deunyddiau Trydydd Parti. Gall y Cais arddangos, cynnwys, neu sicrhau bod cynnwys trydydd parti ar gael (gan gynnwys data, gwybodaeth, cymwysiadau, a chynhyrchion, gwasanaethau a / neu ddeunyddiau eraill) neu ddarparu dolenni i wefannau neu wasanaethau trydydd parti, gan gynnwys trwy hysbysebu trydydd parti ("Deunyddiau Trydydd Parti"). Rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad yw'r Cwmni yn gyfrifol am Ddeunyddiau Trydydd Parti, gan gynnwys eu cywirdeb, cyflawnder, amseroldeb, dilysrwydd, cydymffurfio â hawlfraint, cyfreithlondeb, gwedduster, ansawdd, neu unrhyw agwedd arall arnynt. Nid yw'r cwmni'n cymryd yn ganiataol ac ni fydd ganddo unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb i chi nac unrhyw berson neu endid arall am unrhyw Ddeunyddiau Trydydd Parti. Darperir Deunyddiau Trydydd Parti a dolenni iddynt er hwylustod i chi yn unig, ac rydych yn eu cyrchu a'u defnyddio yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun ac yn amodol ar delerau ac amodau trydydd parti o'r fath.

9. Term a Therfyniad.

(a) Mae tymor y Cytundeb yn cychwyn pan fyddwch yn llwytho i lawr neu osod y Cais neu’n cydnabod eich bod wedi derbyn hyn a bydd yn parhau mewn grym hyd nes y bydd wedi’i derfynu gennych chi neu’r Cwmni fel y nodir yn Adran 9 hon.

(b) Gallwch derfynu'r Cytundeb hwn trwy ddileu'r Cais a phob copi ohono o'ch Dyfais Symudol.

(c) Gall y Cwmni derfynu’r Cytundeb hwn ar unrhyw adeg heb rybudd os bydd yn peidio â chefnogi’r Cais, y gall Cwmni ei wneud yn ôl ei ddisgresiwn llwyr neu DIGWYDDIADAU TERFYNU ERAILL. Yn ogystal, bydd y Cytundeb hwn yn dod i ben ar unwaith ac yn awtomatig heb unrhyw rybudd os byddwch yn torri unrhyw un o delerau ac amodau'r Cytundeb hwn.

(d) Ar ôl terfynu:

(i) bydd yr holl hawliau a roddwyd i chi o dan y Cytundeb hwn hefyd yn dod i ben; a

(ii) rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r Cais a dileu pob copi o'r Cais o'ch Dyfais Symudol a'ch cyfrif.

(e) Ni fydd terfynu yn cyfyngu ar unrhyw un o hawliau neu rwymedïau'r Cwmni yn ôl y gyfraith neu mewn ecwiti.

10. Ymwadiad Gwarantau. DARPARU'R CAIS I DRWYDDEDU "FEL Y MAE" A GYDA HOLL FAINTIAU A DIFFYGION HEB WARANT O UNRHYW FATH. I'R MAINT UCHAF A GANIATEIR DAN GYFRAITH BERTHNASOL, CWMNI, AR EI HUN AC AR RAN EI GYSYLLTIADAU A'I GYMHELLION A'U TRWYDDEDWYR A DARPARWYR GWASANAETHAU PERTHNASOL, SY'N GWADWADAU POB WARANT, HYNNY, SY ' N EI FOD, YN EI FYNYGU, I'R DATGANIAD ERAILL. CAIS, GAN GYNNWYS YR HOLL WARANTIAETH O OLYGEDIG O FEL HYSBYSIAD, FFITRWYDD AT DDIBENION ARBENNIG, TEITL, AC HEB EI THROSEDDU, A GWARANTAU A ALLAI DDOD ALLAN O CWRS YMDRIN, CWRS PERFFORMIAD, DEFNYDD, NEU ARFER MASNACH. HEB GYFYNGIAD I'R CANLYNOL, NID YW'R CWMNI YN DARPARU GWARANT NAC YMGYMRYD, AC YN GWNEUD NAD YW'N GYNRYCHIOLI O UNRHYW FATH Y BYDD Y CAIS YN CWRDD Â'CH GOFYNION, YN CYFLAWNI UNRHYW GANLYNIADAU ARFAETHEDIG, YN GYDNAWS, NEU'N GWEITHIO'N HYSBYS, YN HYSBYS, YN HYSBYS, YN HYSBYS. GWEITHREDU HEB Amhariad, CWRDD AG UNRHYW SAFONAU PERFFORMIAD NEU DDIBYNADWYEDD, NEU BOD YN RHAD AC AM DDIM GWALLAU, NEU Y GELLIR NEU Y BYDD UNRHYW WALLAU NEU DDIFFYGION YN CAEL EU Cywiro.

NID YW RHAI AWDURDODAETHAU YN CANIATÁU GWAHARDDIAD NEU GYFYNGIADAU AR WARANTAU GOBLYGEDIG NEU'R CYFYNGIADAU AR HAWLIAU STATUDOL PERTHNASOL DEFNYDDIWR, FELLY EFALLAI NAD YW RHAI NEU HOLL O'R WAHARDDIADAU A'R CYFYNGIADAU UCHOD YN BERTHNASOL I CHI.

11. Cyfyngiad Atebolrwydd. I'R MAINT LLAWN A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH BERTHNASOL, NAD OES UNRHYW ATEBOLRWYDD SY'N DEILLIO O'R DEFNYDD O HYN NEU SY'N BERTHNASOL I'R CWMNI NEU'I DEFNYDD O HYN NEU YN PERTHYN I'CH DEFNYDD O HYN NEU UNRHYW UN O'I DEFNYDD O HYN NEU SY'N GYSYLLTIEDIG Â'CH DEFNYDD O HYN NEU EI DDEFNYDDIO. A GWASANAETHAU AR GYFER:

(a) ANAF PERSONOL, DIFROD EIDDO, ELW COLLI, COST NWYDDAU NWYDDAU NEU WASANAETHAU AMOD, COLLI DATA, COLLI EWYLLYS DA, Amhariad i FUSNES, METHIANT CYFRIFIADUROL NEU GAMWEITHREDU, NEU UNRHYW UNRHYW UNRHYW DDEILIOLAETHOL ERAILL, ACHLYSUROL, ANGENRHEIDIOL, ANGENRHEIDIOL. IAWNDAL.

(b) DIFROD UNIONGYRCHOL SYDD YN Y CYFAN YN FWY NA'R SWM A DALWYD CHI AM Y CAIS.

BYDD Y CYFYNGIADAU RHAGOL YN BERTHNASOL P'un ai P'un ai P'un ai NIWED O'R FATH YN DEILLIO O dor-cytundeb, camwedd (GAN GYNNWYS Esgeulustod), NEU FEL ARALL A P'un ai A OES DIFROD O'R FATH A OEDD YN RHAGWELADWY NEU A OEDD CWMNI YN CAEL EI GYNGHORI O BOSIBL DIFROD O'R FATH, A GYNHALIWYD Y CWMNI. NID YW RHAI AWDURDODAETHAU YN CANIATÁU CYFYNGIADAU AR ATEBOLRWYDD FELLY EFALLAI NAD YW RHAI O'R CYFYNGIADAU ATEBOLRWYDD UCHOD NEU'R HOLL GYFYNGIADAU UCHOD YN BERTHNASOL I CHI.

12. indemniad. Rydych chi'n cytuno i indemnio, amddiffyn a dal Cwmni a'i swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, asiantau, cysylltiedigion, olynwyr, ac aseinio o ac yn erbyn unrhyw golled, iawndal, rhwymedigaethau, diffygion, hawliadau, gweithredoedd, dyfarniadau, setliadau, llog ac yn eu herbyn yn ddiniwed. , dyfarniadau, cosbau, dirwyon, costau, neu dreuliau o ba bynnag fath, gan gynnwys ffioedd atwrneiod, sy'n deillio o neu'n ymwneud â'ch defnydd neu'ch camddefnydd o'r Cais neu dorri'r Cytundeb hwn, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r cynnwys a gyflwynwch neu a wnewch ar gael trwy'r Cais hwn.

13. Rheoleiddio Allforio. Gall y Cais fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau rheoli allforio yr Unol Daleithiau, gan gynnwys y Ddeddf Diwygio Rheoli Allforio a'i rheoliadau cysylltiedig. Ni fyddwch, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn allforio, yn ail-allforio, nac yn rhyddhau’r Cais i, nac yn gwneud y Cais yn hygyrch o, unrhyw awdurdodaeth neu wlad y gwaherddir allforio, ail-allforio neu ryddhau iddi gan gyfraith, rheol, neu reoliad. . Byddwch yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau, rheoliadau a rheolau ffederal cymwys, ac yn cwblhau'r holl ymrwymiadau gofynnol (gan gynnwys cael unrhyw drwydded allforio angenrheidiol neu gymeradwyaeth lywodraethol arall), cyn allforio, ail-allforio, rhyddhau, neu fel arall sicrhau bod y Cais ar gael y tu allan i'r U.S.

14. Hawliau Llywodraeth yr Unol Daleithiau. Meddalwedd cyfrifiadurol masnachol yw'r Cais, gan fod term o'r fath yn cael ei ddiffinio yn 48 CFR §2.101. Yn unol â hynny, os ydych chi'n asiantaeth i Lywodraeth yr UD neu unrhyw gontractwr ar gyfer hynny, dim ond yr hawliau hynny mewn perthynas â'r Cais a roddir i bob defnyddiwr terfynol arall o dan drwydded rydych chi'n eu derbyn, yn unol ag (a) 48 CFR § 227.7201 trwy 48 CFR § 227.7204, mewn perthynas â'r Adran Amddiffyn a'u contractwyr, neu (b) 48 CFR § 12.212, mewn perthynas â holl drwyddedai eraill Llywodraeth yr Unol Daleithiau a'u contractwyr.

15. Arwahanrwydd. Os yw unrhyw un o ddarpariaethau’r Cytundeb hwn yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy o dan gyfraith berthnasol, bydd gweddill y ddarpariaeth yn cael ei diwygio er mwyn cyflawni mor agos â phosibl effaith y cyfnod gwreiddiol a bydd holl ddarpariaethau eraill y Cytundeb hwn yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

16. Cyfraith Lywodraethol. Mae'r Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfreithiau mewnol Talaith Tennessee heb roi effaith i unrhyw ddewis neu wrthdaro yn y gyfraith, darpariaeth neu reol. Bydd unrhyw achos cyfreithiol, achos neu weithred sy'n deillio o'r Cytundeb hwn neu'r Cais neu sy'n gysylltiedig ag ef yn cael ei sefydlu yn llysoedd ffederal yr Unol Daleithiau neu lysoedd Talaith Tennessee yn unig ym mhob achos a leolir yn Nashville, Tennessee. Rydych yn ildio unrhyw a phob gwrthwynebiad i’r arfer o awdurdodaeth drosoch chi gan lysoedd o’r fath ac i leoliad mewn llysoedd o’r fath.

17. Cyfyngiad Amser i Ffeilio Hawliadau. RHAID DECHRAU UNRHYW ACHOSION GWEITHREDU NEU HAWLIAD Y GALLAI CHI FOD WEDI DEILLIO O'R CYTUNDEB HWN NEU SY'N YMWNEUD Â'R CAIS O FEWN UN (1) FLWYDDYN AR ÔL YR ACHOSI GWEITHREDU OEDD YN CAEL EI GWAHARDD YW ACHOS GWEITHREDU NEU HAWLIAD O'R FATH YN BARHAOL.

18. Cytundeb Cyfan. Mae'r Cytundeb hwn, ein telerau defnyddio, ein polisi preifatrwydd, ac unrhyw bolisïau eraill y cyfeirir atynt neu sydd ynghlwm wrth yr uchod yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a'r Cwmni mewn perthynas â'r Cais ac yn disodli'r holl ddealltwriaethau a chytundebau blaenorol neu gyfoes, boed yn ysgrifenedig neu ar lafar, o ran y Cais.

19. Hepgor. Ni fydd unrhyw fethiant i arfer, nac unrhyw oedi wrth arfer, ar ran y naill barti na’r llall, unrhyw hawl neu unrhyw bŵer oddi tano yn gweithredu fel ildiad ohono, ac ni fydd unrhyw arferiad unigol neu rannol o unrhyw hawl neu bŵer oddi tano yn atal ymarferiad pellach o hynny neu unrhyw hawl arall isod. Os bydd gwrthdaro rhwng y Cytundeb hwn ac unrhyw bryniant cymwys neu delerau eraill, telerau'r Cytundeb hwn fydd yn llywodraethu.

cyCymraeg
Sgroliwch i'r Brig