Dengan menggunakan tapak ini atau mana-mana cirinya, anda secara nyata bersetuju menerima Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi (https://directoffer.com/privacy-policy) daripada tapak Tawaran Langsung, yang (termasuk semua kandungannya) disediakan kepada anda “seadanya” dan sebarang penggunaan tapak ini adalah atas risiko anda sendiri. Tawaran Langsung tidak membuat pernyataan, jaminan atau jaminan bahawa tapak ini akan bebas daripada kehilangan, kemusnahan, kerosakan, rasuah, serangan, virus, gangguan, penggodaman atau pencerobohan keselamatan lain dan menafikan sebarang liabiliti yang berkaitan dengannya.

Tanpa notis awal, Tawaran Langsung boleh mengubah suai, menggantung, atau menghentikan sebarang aspek atau ciri tapak ini atau penggunaan tapak ini oleh anda. Jika Tawaran Langsung memilih untuk mengubah suai, menggantung atau menghentikan tapak tersebut, ia tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga.

Tawaran Langsung tidak menjamin atau menjamin bahawa penggunaan atau hasil daripada penggunaan tapak (atau kandungan, maklumat atau penyenaraian hartanya) adalah atau akan tepat, boleh dipercayai, semasa, tidak terganggu atau tanpa ralat. Walaupun kandungan, maklumat dan penyenaraian hartanah yang boleh diakses di tapak ini telah diperoleh daripada dan diserahkan oleh sumber yang Tawaran Langsung percaya boleh dipercayai, Tawaran Langsung tidak mengesahkan sebarang kandungan, maklumat dan penyenaraian hartanah tersebut dan, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Tawaran Langsung tidak menjamin atau menjamin mana-mana kandungan, maklumat dan penyenaraian harta sedemikian, dan menafikan semua waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik, dan bukan pelanggaran. Semua kandungan, maklumat dan penyenaraian harta yang terkandung dalam laman web ini adalah tertakluk kepada kemungkinan kesilapan, peninggalan, perubahan harga, penyewaan atau syarat lain, jualan terdahulu, pajakan atau pembiayaan, atau pengeluaran tanpa notis. Sebarang kenyataan, unjuran, pendapat, andaian atau anggaran dibuat oleh pihak ketiga yang bukan pekerja, ejen, wakil, atau sebaliknya di bawah kawalan Tawaran Langsung. Sebarang kenyataan, unjuran, pendapat, andaian atau anggaran sedemikian tidak mewakili prestasi semasa atau masa hadapan mana-mana hartanah tersenarai. Anda dan penasihat cukai dan undang-undang anda harus menjalankan penyiasatan yang berhati-hati dan bebas terhadap mana-mana harta yang ditemui melalui tapak ini dan sebarang transaksi yang difikirkan mengenai mana-mana harta yang disenaraikan di tapak ini. Kandungan, maklumat, penyenaraian hartanah dan perkhidmatan yang tersedia melalui tapak Tawaran Langsung boleh diserahkan atau disediakan oleh pihak ketiga, dan anda mengakui bahawa Tawaran Langsung tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, maklumat, penyenaraian atau perkhidmatan hartanah tersebut.

Tawaran Langsung tidak berfungsi sebagai majikan, penyelia atau prinsipal mana-mana ejen hartanah menggunakan tapak kami dan ejen hartanah yang anda mungkin temui atau berinteraksi melalui laman web ini sama sekali tidak bergabung secara sah dengan Tawaran Langsung. Tawaran Pengarah tidak membuat pernyataan, waranti atau jaminan tentang kelayakan, kelayakan, status lesen, pengalaman, kemahiran, pernyataan, representasi, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan oleh mana-mana ejen hartanah yang ditemui di tapak ini. Anda bersetuju bahawa sama ada anda, mahupun Tawaran Langsung tidak berhasrat untuk mewujudkan perhubungan broker barang/klien dan oleh itu tiada perhubungan sedemikian diwujudkan melalui penggunaan tapak anda. Tawaran Langsung secara jelas menafikan sebarang liabiliti yang timbul daripada sebarang komunikasi, transaksi atau urusan antara:

 1. mana-mana pengguna tapak, sama ada ejen hartanah atau tidak,

 2. mana-mana pengguna dan mana-mana ejen hartanah, dan

 3. mana-mana pengguna dan mana-mana individu atau pihak ketiga lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembeli atau penjual mana-mana hartanah tersenarai.

Untuk Ejen:

Tawaran Langsung tidak membuat pernyataan, jaminan atau jaminan tentang kelayakan, kelayakan, status lesen, pengalaman, kemahiran, penyata, representasi, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan oleh mana-mana pengguna, pembeli, penjual atau ejen hartanah yang ditemui di tapak ini. Anda bersetuju bahawa sama ada anda, mahupun Tawaran Langsung tidak berhasrat untuk mewujudkan perhubungan broker barang/klien dan oleh itu tiada perhubungan sedemikian diwujudkan melalui penggunaan tapak anda. Tawaran Langsung secara jelas menafikan sebarang liabiliti yang timbul daripada sebarang komunikasi, urus niaga atau urusan antara (1) mana-mana ejen hartanah dan pengguna lain tapak, sama ada ejen hartanah atau tidak, (2) mana-mana ejen hartanah, dan pengguna, pembeli , penjual atau ejen hartanah lain yang ditemui di tapak ini, dan (3) mana-mana ejen hartanah dan mana-mana individu atau pihak ketiga yang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembeli atau penjual mana-mana hartanah tersenarai.

Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda menerima dan bersetuju untuk DirectOffer berkongsi lawatan audio anda yang diterbitkan dalam usaha pemasaran dan promosinya. Anda bersetuju bahawa DirectOffer tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk memaparkan lawatan audio anda yang diterbitkan dalam apa jua keadaan. DirectOffer hanya akan menggunakan lawatan audio anda yang diterbitkan untuk menghebahkan perkhidmatan. Sebarang lawatan audio yang tidak diterbitkan tidak akan dapat diakses secara umum.

Penerimaan Syarat Penggunaan

Syarat penggunaan ini dimeterai oleh dan antara Anda dan Tawaran Langsung, Inc. ("Syarikat," "kami" atau "kami"). Terma dan syarat berikut, bersama-sama dengan mana-mana dokumen yang mereka sertakan secara nyata melalui rujukan (secara kolektif, "Syarat Penggunaan"), mengawal akses anda kepada dan penggunaan DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net dan DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, termasuk sebarang kandungan , kefungsian dan perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui DirectOffer.com, DirectOffer.net dan DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, DirectOffer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("Laman Web"), sama ada sebagai tetamu atau pengguna berdaftar.

Sila baca Syarat Penggunaan dengan teliti sebelum anda mula menggunakan Laman Web. Dengan menggunakan Laman Web atau dengan mengklik untuk menerima atau bersetuju menerima Terma Penggunaan apabila pilihan ini tersedia untuk anda, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi Syarat Penggunaan ini dan Polisi Privasi kami, yang terdapat di https://directoffer.com/privacy-policy, diperbadankan di sini melalui rujukan. Jika anda tidak mahu bersetuju dengan Terma Penggunaan atau Dasar Privasi ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web.

Laman Web ini ditawarkan dan tersedia kepada pengguna yang berumur 18 tahun ke atas, dan menetap di Amerika Syarikat, pasaran Kesatuan Eropah, atau mana-mana wilayah atau harta benda mereka. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah mencapai umur yang sah untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan Syarikat dan memenuhi semua keperluan kelayakan yang dinyatakan di atas. Jika anda tidak memenuhi semua keperluan ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web.

Perubahan kepada Syarat Penggunaan

Kami boleh menyemak dan mengemas kini Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri. Semua perubahan berkuat kuasa serta-merta apabila kami menyiarkannya, dan digunakan untuk semua akses kepada dan penggunaan Laman Web selepas itu. Walau bagaimanapun, sebarang perubahan kepada peruntukan penyelesaian pertikaian yang ditetapkan dalam Undang-undang yang Mentadbir dan 0 tidak akan terpakai kepada sebarang pertikaian yang mana pihak-pihak mempunyai notis sebenar pada atau sebelum tarikh perubahan itu disiarkan di Laman Web.

Penggunaan berterusan Laman Web berikutan penyiaran Terma Penggunaan yang disemak bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Anda dijangka menyemak halaman ini dari semasa ke semasa setiap kali anda mengakses Laman Web ini supaya anda mengetahui sebarang perubahan, kerana ia mengikat anda.

Mengakses Laman Web dan Keselamatan Akaun

Kami berhak untuk menarik balik atau meminda Laman Web ini, dan sebarang perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan di Laman Web, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab semua atau mana-mana bahagian Laman Web tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian Laman Web, atau keseluruhan Laman Web, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.

Anda bertanggungjawab untuk kedua-duanya:

 • Membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk anda mempunyai akses ke Laman Web.

 • Memastikan bahawa semua orang yang mengakses Laman Web melalui sambungan internet anda mengetahui Terma Penggunaan ini dan mematuhinya.

 
Untuk mengakses Laman Web atau beberapa sumber yang ditawarkannya, anda mungkin diminta memberikan butiran pendaftaran tertentu atau maklumat lain. Ia adalah syarat penggunaan Laman Web anda bahawa semua maklumat yang anda berikan di Laman Web adalah betul, terkini dan lengkap. Anda bersetuju bahawa semua maklumat yang anda berikan untuk mendaftar dengan Laman Web ini atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melalui penggunaan mana-mana ciri interaktif di Laman Web, dikawal oleh Dasar Privasi kami. https://directoffer.com/privacy-policy, dan anda bersetuju dengan semua tindakan yang kami ambil berkenaan dengan maklumat anda selaras dengan Dasar Privasi kami.

Jika anda memilih, atau diberikan, nama pengguna, kata laluan, atau sebarang maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti menganggap maklumat tersebut sebagai sulit, dan anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana orang atau entiti lain. Anda juga mengakui bahawa akaun anda adalah peribadi kepada anda dan bersetuju untuk tidak memberikan mana-mana orang lain akses kepada Laman Web ini atau sebahagian daripadanya menggunakan nama pengguna, kata laluan atau maklumat keselamatan anda yang lain. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera tentang sebarang akses yang tidak dibenarkan kepada atau penggunaan nama pengguna atau kata laluan anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain. Anda juga bersetuju untuk memastikan anda keluar daripada akaun anda pada akhir setiap sesi. Anda harus berhati-hati apabila mengakses akaun anda daripada komputer awam atau kongsi supaya orang lain tidak dapat melihat atau merekod kata laluan anda atau maklumat peribadi lain.

Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan mana-mana nama pengguna, kata laluan atau pengecam lain, sama ada dipilih oleh anda atau diberikan oleh kami, pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami atas apa-apa atau tiada sebab, termasuk jika, pada pendapat kami, anda telah melanggar mana-mana peruntukan daripada Syarat Penggunaan ini.


Hak harta Intelek

 
Laman Web dan keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, video dan audio, serta reka bentuk, pemilihan dan susunannya) dimiliki oleh Syarikat, syarikat itu. pemberi lesen, atau pembekal lain bahan tersebut dan dilindungi oleh Amerika Syarikat dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang harta intelek atau hak proprietari lain.

Syarat Penggunaan ini membenarkan anda menggunakan Laman Web untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial sahaja. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengedar, mengubah suai, mencipta karya terbitan, memaparkan secara terbuka, melaksanakan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan atau menghantar mana-mana bahan di Laman Web kami, kecuali seperti berikut:

 • Komputer anda mungkin menyimpan sementara salinan bahan tersebut dalam RAM bersampingan dengan anda mengakses dan melihat bahan tersebut.

 • Anda boleh menyimpan fail yang dicache secara automatik oleh pelayar Web anda untuk tujuan peningkatan paparan.

 • Anda boleh mencetak atau memuat turun satu salinan bilangan halaman Laman Web yang munasabah untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda dan bukan untuk pengeluaran semula, penerbitan atau pengedaran selanjutnya.

 • Jika kami menyediakan desktop, mudah alih atau aplikasi lain untuk dimuat turun, anda boleh memuat turun satu salinan ke komputer atau peranti mudah alih anda semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda sendiri, dengan syarat anda bersetuju untuk terikat dengan perjanjian lesen pengguna akhir kami untuk perkara tersebut. aplikasi.

 • Jika kami menyediakan ciri media sosial dengan kandungan tertentu, anda boleh mengambil tindakan seperti yang didayakan oleh ciri tersebut.


Anda tidak boleh:

 • Ubah suai salinan mana-mana bahan dari tapak ini.

 • Gunakan sebarang ilustrasi, gambar, video atau urutan audio, atau sebarang grafik secara berasingan daripada teks yang disertakan.

 • Padam atau ubah sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis hak proprietari lain daripada salinan bahan dari tapak ini.

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan untuk sebarang tujuan komersial mana-mana bahagian Laman Web atau mana-mana perkhidmatan atau bahan yang tersedia melalui Laman Web.

Jika anda ingin menggunakan apa-apa bahan di Laman Web selain daripada yang dinyatakan dalam bahagian ini, sila alamatkan permintaan anda kepada: admin@directoffer.com

Jika anda mencetak, menyalin, mengubah suai, memuat turun, atau sebaliknya menggunakan atau memberikan mana-mana orang lain akses kepada mana-mana bahagian Laman Web yang melanggar Syarat Penggunaan, hak anda untuk menggunakan Laman Web akan berhenti serta-merta dan anda mesti, mengikut pilihan kami. , pulangkan atau musnahkan mana-mana salinan bahan yang telah anda buat. Tiada hak, tajuk, atau kepentingan dalam atau terhadap Laman Web atau mana-mana kandungan di Laman Web dipindahkan kepada anda, dan semua hak yang tidak diberikan secara nyata adalah terpelihara oleh Syarikat. Sebarang penggunaan Laman Web yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Syarat Penggunaan ini adalah melanggar Syarat Penggunaan ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain.

Tanda dagangan


Nama Syarikat, terma, tanda dagangan Syarikat, logo Syarikat, dan semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah tanda dagangan Syarikat atau sekutu atau pemberi lesennya. Anda tidak boleh menggunakan tanda tersebut tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan lain di Laman Web ini adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.

Penggunaan Terlarang

Anda boleh menggunakan Laman Web hanya untuk tujuan yang sah dan menurut Terma Penggunaan ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web:

 • Dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan persekutuan, negeri, tempatan atau antarabangsa yang berkenaan (termasuk, tanpa had, sebarang undang-undang berkenaan eksport data atau perisian ke dan dari AS atau negara lain).

 • Untuk tujuan mengeksploitasi, mencederakan atau cuba mengeksploitasi atau membahayakan kanak-kanak bawah umur dalam apa jua cara dengan mendedahkan mereka kepada kandungan yang tidak sesuai, meminta maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, atau sebaliknya.

 • Untuk menghantar, menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula apa-apa bahan yang tidak mematuhi Piawaian Kandungan [PAUT KEPADA STANDARD KANDUNGAN] yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini.

 • Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu, termasuk apa-apa "mel sampah," "surat berantai," "spam," atau sebarang permintaan lain yang serupa.

 • Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Syarikat, pekerja Syarikat, pengguna lain, atau mana-mana orang atau entiti lain (termasuk, tanpa had, dengan menggunakan alamat e-mel atau nama skrin yang dikaitkan dengan mana-mana perkara di atas).

 • Untuk melibatkan diri dalam sebarang kelakuan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan atau keseronokan sesiapa terhadap Laman Web, atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan Syarikat atau pengguna Laman Web, atau mendedahkan mereka kepada liabiliti.

Selain itu, anda bersetuju untuk tidak:

 • Gunakan Laman Web dalam apa-apa cara yang boleh melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau menjejaskan tapak atau mengganggu mana-mana pihak lain menggunakan Laman Web, termasuk keupayaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti masa nyata melalui Laman Web.

 • Gunakan mana-mana robot, labah-labah, atau peranti automatik lain, proses atau cara untuk mengakses Laman Web untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Laman Web.

 • Gunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan di Laman Web, atau untuk sebarang tujuan lain yang tidak dibenarkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

 • Gunakan sebarang peranti, perisian atau rutin yang mengganggu kerja Tapak Web dengan betul.

 • Memperkenalkan sebarang virus, kuda Trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi.

 • Cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian Laman Web, pelayan di mana Laman Web disimpan, atau mana-mana pelayan, komputer, atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman Web.

 • Menyerang Laman Web melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan.
  Jika tidak cuba untuk mengganggu kerja yang betul bagi Laman Web.

Sumbangan Pengguna

Laman Web ini mungkin mengandungi papan mesej, bilik sembang, halaman web atau profil peribadi, forum, papan buletin, pemesejan langsung dan ciri interaktif lain (secara kolektif, "Perkhidmatan Interaktif") yang membolehkan pengguna menyiarkan, menyerahkan, menerbitkan, memaparkan atau menghantar kepada pengguna lain atau orang lain (selepas ini, "siaran") kandungan atau bahan (secara kolektif, "Sumbangan Pengguna") di atau melalui Laman Web.

Semua Sumbangan Pengguna mesti mematuhi Piawaian Kandungan yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini.

Sebarang Sumbangan Pengguna yang anda siarkan ke tapak akan dianggap tidak sulit dan bukan hak milik. Dengan memberikan sebarang Sumbangan Pengguna di Laman Web, anda memberi kami dan ahli gabungan dan penyedia perkhidmatan kami, dan setiap pemegang lesen, pengganti kami dan masing-masing dan memberikan hak untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, melaksanakan, memaparkan, mengedar, dan sebaliknya mendedahkan kepada pihak ketiga apa-apa bahan sedemikian untuk sebarang tujuan/mengikut tetapan akaun anda.

Anda mewakili dan menjamin bahawa:

 • Anda memiliki atau mengawal semua hak dalam dan kepada Sumbangan Pengguna dan mempunyai hak untuk memberikan lesen yang diberikan di atas kepada kami dan ahli gabungan dan pembekal perkhidmatan kami, dan setiap pemegang lesen, pengganti dan penerima serah hak mereka dan kami masing-masing.

 • Semua Sumbangan Pengguna anda melakukan dan akan mematuhi Syarat Penggunaan ini.

 • Anda memahami dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk sebarang Sumbangan Pengguna yang anda serahkan atau sumbangkan, dan anda, bukan Syarikat, mempunyai tanggungjawab penuh untuk kandungan tersebut, termasuk kesahan, kebolehpercayaan, ketepatan dan kesesuaiannya.

 • Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada mana-mana pihak ketiga untuk kandungan atau ketepatan mana-mana Sumbangan Pengguna yang disiarkan oleh anda atau mana-mana pengguna lain Laman Web.

Pemantauan dan Penguatkuasaan; Penamatan

Kami mempunyai hak untuk:

 • Alih keluar atau enggan menyiarkan sebarang Sumbangan Pengguna atas apa-apa atau tanpa sebab mengikut budi bicara kami sendiri.

 • Ambil sebarang tindakan berkenaan dengan mana-mana Sumbangan Pengguna yang kami anggap perlu atau sesuai mengikut budi bicara kami sepenuhnya, termasuk jika kami percaya Sumbangan Pengguna tersebut melanggar Syarat Penggunaan, termasuk Standard Kandungan, melanggar mana-mana hak harta intelek atau hak lain mana-mana orang atau entiti, mengancam keselamatan peribadi pengguna Laman Web atau orang awam, atau boleh mewujudkan liabiliti untuk Syarikat.

 • Dedahkan identiti anda atau maklumat lain tentang anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa bahan yang disiarkan oleh anda melanggar hak mereka, termasuk hak harta intelek mereka atau hak privasi mereka.

 • Ambil tindakan undang-undang yang sewajarnya, termasuk tanpa had, rujukan kepada penguatkuasa undang-undang, untuk sebarang penggunaan yang menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran Laman Web.

 • Menamatkan atau menggantung akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Laman Web untuk apa-apa atau tanpa sebab, termasuk tanpa had, sebarang pelanggaran Terma Penggunaan ini.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami mempunyai hak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan kami untuk mendedahkan identiti atau maklumat lain sesiapa yang menyiarkan sebarang bahan pada atau melalui Laman Web. ANDA MENGEPISKAN DAN MEMEGANGKAN SYARIKAT DAN AFILIASINYA, PEMEGANG LESEN DAN PENYEDIA PERKHIDMATAN DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN AKIBAT DARIPADA SEBARANG TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH MANA-MANA PIHAK TERSEBUT SEMASA, ATAU DIAMBIL SEBAGAI AKIBAT DARI PENYIASATAN/PENYIASATAN OLEH PENGURUSAN PIHAK BERKUASA.

Walau bagaimanapun, kami tidak berjanji untuk menyemak semua bahan sebelum ia disiarkan di Laman Web, dan tidak dapat memastikan penyingkiran segera bahan yang tidak menyenangkan selepas ia disiarkan. Sehubungan itu, kami tidak bertanggungjawab untuk apa-apa tindakan atau tidak bertindak mengenai penghantaran, komunikasi atau kandungan yang disediakan oleh mana-mana pengguna atau pihak ketiga. Kami tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab kepada sesiapa sahaja untuk prestasi atau ketidaklaksanaan aktiviti yang diterangkan dalam bahagian ini.

Standard Kandungan

Piawaian kandungan ini digunakan untuk mana-mana dan semua Sumbangan Pengguna dan penggunaan Perkhidmatan Interaktif. Sumbangan Pengguna mesti secara keseluruhannya mematuhi semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri, tempatan dan antarabangsa yang berkenaan. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Sumbangan Pengguna tidak boleh:

 • Mengandungi apa-apa bahan yang berunsur fitnah, lucah, tidak senonoh, kesat, menyinggung perasaan, mengganggu, ganas, penuh kebencian, menghasut atau sebaliknya tidak menyenangkan.

 • Promosikan bahan, keganasan atau diskriminasi seksual yang eksplisit atau lucah berdasarkan kaum, jantina, agama, kewarganegaraan, ketidakupayaan, orientasi seksual atau umur.

 • Melanggar sebarang paten, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak cipta, atau harta intelek lain atau hak lain mana-mana orang lain.

 • Melanggar hak undang-undang (termasuk hak publisiti dan privasi) orang lain atau mengandungi apa-apa bahan yang boleh menimbulkan sebarang liabiliti sivil atau jenayah di bawah undang-undang atau peraturan yang terpakai atau yang sebaliknya mungkin bercanggah dengan Syarat Penggunaan ini dan Polisi Privasi kami , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Berkemungkinan untuk menipu mana-mana orang.

 • Mempromosikan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, atau menyokong, mempromosikan, atau membantu mana-mana tindakan yang menyalahi undang-undang.

 • Menyebabkan kegusaran, ketidakselesaan atau kebimbangan yang tidak perlu atau berkemungkinan mengganggu, memalukan, mencemaskan atau mengganggu mana-mana orang lain.

 • Menyamar sebagai mana-mana orang, atau salah nyatakan identiti atau pertalian anda dengan mana-mana orang atau organisasi.

 • Libatkan aktiviti atau jualan komersial, seperti peraduan, cabutan bertuah dan promosi jualan lain, tukar barang atau pengiklanan.

 • Beri tanggapan bahawa ia berasal daripada atau disokong oleh kami atau mana-mana orang atau entiti lain, jika ini tidak berlaku.

Pergantungan pada Maklumat yang Disiarkan

Maklumat yang dibentangkan pada atau melalui Laman Web disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat am. Kami tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan maklumat ini. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri. Kami menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul daripada sebarang pergantungan yang diletakkan pada bahan tersebut oleh anda atau mana-mana pelawat lain ke Laman Web, atau oleh sesiapa sahaja yang mungkin dimaklumkan tentang mana-mana kandungannya.

Laman Web ini mungkin termasuk kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk bahan yang disediakan oleh pengguna lain, penulis blog dan pemberi lesen pihak ketiga, sindiket, agregator dan/atau perkhidmatan pelaporan. Semua kenyataan dan/atau pendapat yang dinyatakan dalam bahan ini, dan semua artikel dan jawapan kepada soalan dan kandungan lain, selain daripada kandungan yang disediakan oleh Syarikat, adalah semata-mata pendapat dan tanggungjawab orang atau entiti yang menyediakan bahan tersebut. Bahan-bahan ini tidak semestinya mencerminkan pendapat Syarikat. Kami tidak bertanggungjawab, atau bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan mana-mana bahan yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga.

Perubahan pada Laman Web

Kami mungkin mengemas kini kandungan di Laman Web ini dari semasa ke semasa, tetapi kandungannya tidak semestinya lengkap atau terkini. Mana-mana bahan di Laman Web mungkin sudah lapuk pada bila-bila masa, dan kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini bahan tersebut.

Maklumat Mengenai Anda dan Lawatan Anda ke Laman Web

Semua maklumat yang kami kumpulkan di Laman Web ini adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami https://directoffer.com/privacy-policy. Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju dengan semua tindakan yang diambil oleh kami berkenaan dengan maklumat anda yang mematuhi Dasar Privasi.

Terma dan Syarat Lain

Terma dan syarat tambahan mungkin juga terpakai pada bahagian tertentu, perkhidmatan atau ciri Laman Web. Semua terma dan syarat tambahan tersebut dengan ini digabungkan dengan rujukan ini ke dalam Terma Penggunaan ini.

Memautkan ke Laman Web dan Ciri Media Sosial

Anda boleh memaut ke halaman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau mengambil kesempatan daripadanya, tetapi anda tidak boleh mewujudkan pautan sedemikian rupa untuk mencadangkan sebarang bentuk persatuan, kelulusan, atau pengesahan di pihak kami tanpa kebenaran bertulis nyata kami.

Laman Web ini mungkin menyediakan ciri media sosial tertentu yang membolehkan anda:

 • Pautkan dari tapak web pihak ketiga anda sendiri atau tertentu ke kandungan tertentu di Laman Web ini.

 • Hantar e-mel atau komunikasi lain dengan kandungan tertentu, atau pautan ke kandungan tertentu, di Laman Web ini.

 • Menyebabkan bahagian kandungan terhad pada Laman Web ini dipaparkan atau kelihatan dipaparkan pada tapak web anda sendiri atau pihak ketiga tertentu.

Anda boleh menggunakan ciri ini semata-mata kerana ia disediakan oleh kami, dan semata-mata berkenaan dengan kandungan yang dipaparkan dengannya, dan sebaliknya menurut sebarang terma dan syarat tambahan yang kami sediakan berkenaan dengan ciri tersebut. Tertakluk kepada perkara di atas, anda tidak boleh:

 • Wujudkan pautan dari mana-mana tapak web yang bukan milik anda.

 • Menyebabkan Tapak Web atau bahagiannya dipaparkan pada, atau kelihatan seperti dipaparkan oleh, mana-mana tapak lain, contohnya, pembingkaian, pautan dalam atau pautan dalam talian.

 • Pautan ke mana-mana bahagian Laman Web selain halaman utama.

 • Jika tidak, ambil sebarang tindakan berkenaan dengan bahan di Laman Web ini yang tidak konsisten dengan mana-mana peruntukan lain dalam Syarat Penggunaan ini.

Tapak web yang anda pautkan, atau di mana anda membuat kandungan tertentu boleh diakses, mesti mematuhi dalam semua aspek dengan Piawaian Kandungan yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini.

Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan kami dalam menyebabkan sebarang pembingkaian atau pautan yang tidak dibenarkan serta-merta dihentikan. Kami berhak untuk menarik balik kebenaran memaut tanpa notis.

Kami boleh melumpuhkan semua atau mana-mana ciri media sosial dan sebarang pautan pada bila-bila masa tanpa notis mengikut budi bicara kami.

Pautan dari Laman Web

Jika Laman Web mengandungi pautan ke tapak lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Ini termasuk pautan yang terkandung dalam iklan, termasuk iklan sepanduk dan pautan tajaan. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan tapak atau sumber tersebut, dan tidak bertanggungjawab ke atasnya atau untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaannya oleh anda. Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana tapak web pihak ketiga yang dipautkan ke Laman Web ini, anda melakukannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan untuk tapak web tersebut.

Sekatan Geografi

Pemilik Laman Web berpangkalan di Negeri Tennessee di Amerika Syarikat. Kami menyediakan Laman Web ini untuk digunakan hanya oleh orang yang berada di Amerika Syarikat. Kami tidak membuat dakwaan bahawa Laman Web atau mana-mana kandungannya boleh diakses atau sesuai di luar Amerika Syarikat. Akses kepada Laman Web mungkin tidak sah oleh orang tertentu atau di negara tertentu. Jika anda mengakses Laman Web dari luar Amerika Syarikat, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

Penafian Waranti

Anda memahami bahawa kami tidak boleh dan tidak menjamin atau menjamin bahawa fail yang tersedia untuk dimuat turun dari internet atau Laman Web akan bebas daripada virus atau kod pemusnah lain. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan pusat pemeriksaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan khusus anda untuk perlindungan anti-virus dan ketepatan input dan output data, dan untuk mengekalkan cara di luar tapak kami untuk sebarang pembinaan semula mana-mana data yang hilang. SEHINGGA SEJAUH YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH SERANGAN PENAFIAN PERKHIDMATAN, VIRUS ATAU BAHAN TEKNOLOGI LAIN YANG MEMERHATIKAN YANG MUNGKIN MENJANGKIT PRODUK KOMPUTER, EQPUTER KOMPUTER, EQPUTER LAIN ANDA
BAHAN MILIK AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ATAU ANDA MUAT TURUN MANA-MANA BAHAN YANG DIPOSKAN PADANYA, ATAU PADA MANA-MANA LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN DENGANNYA.

PENGGUNAAN ANDA TERHADAP LAMAN WEB, KANDUNGANNYA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. LAMAN WEB, KANDUNGANNYA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ITU DISEDIAKAN ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT. SYARIKAT MAUPUN MANA-MANA ORANG YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN ATAU PERWAKILAN MENGENAI KESEMPATAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KESEDIAAN LAMAN WEB. TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, SYARIKAT MAUPUN SESIAPA SYARIKAT YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA LAMAN WEB, KANDUNGANNYA ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ITU AKAN DIPERCAYAI, SALAH, TIDAK DIPERCAYAI, TIDAK DIPERCAYAI. JADILAH DIBETULKAN, BAHAWA LAMAN KAMI ATAU PELAYANAN YANG MEMBUATNYA TERSEDIA ADALAH BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN, ATAU BAHAWA LAMAN WEB ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB AKAN MEMENUHI HARAPAN ANDA.

SEHINGGA SEJAUH YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SYARIKAT DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JENIS WARANTI, SAMA ADA TERNYATA ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, BUKAN KEPERCAYAAN, DAN KEPERCAYAAN.

HAL DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

Had Liabiliti

SAMPAI SEJAUH YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SYARIKAT, AHLI sekutuNYA, ATAU PELESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN, PEKERJA, EJEN, PEGAWAI ATAU PENGARAH MEREKA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN, DI BAWAH MANA-MANA JENIS UNDANG-UNDANG, DI BAWAH MANA-MANA. BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANDA, ATAU KETIDAKPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN, LAMAN WEB, MANA-MANA LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN DENGANNYA, MANA-MANA KANDUNGAN DI LAMAN WEB ATAU LAMAN WEB LAIN SEPERTINYA, TERMASUK MANA-MANA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, SAMPINGAN, TIDAK TERHAD, SAMPINGAN. KEPADA, KECEDERAAN DIRI, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, KEGURUAN EMOSI, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN ATAU SIMPANAN YANG DIJANGKA, KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN MUHIBAH, KEHILANGAN DATA DAN SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TORT (TERMASUK KECUAIAN) KONTRAK, ATAU LAINNYA, WALAUPUN DAPAT DIRAMALKAN.

DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.


Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi, dan tidak memudaratkan Syarikat, sekutunya, pemberi lesen, dan penyedia perkhidmatan, serta pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen, pembekal, pengganti, dan penerima serah haknya dan masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan. , liabiliti, ganti rugi, penghakiman, anugerah, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap Syarat Penggunaan ini atau penggunaan Laman Web anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada , Sumbangan Pengguna anda, sebarang penggunaan kandungan, perkhidmatan dan produk Laman Web selain daripada yang dibenarkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan ini, atau penggunaan anda terhadap sebarang maklumat yang diperoleh daripada Laman Web.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

Semua perkara yang berkaitan dengan Laman Web dan Syarat Penggunaan ini, dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripadanya atau berkaitan dengannya (dalam setiap kes, termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak), akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang dalaman Negeri Tennessee tanpa memberi kesan kepada sebarang pilihan atau konflik peruntukan atau peraturan undang-undang (sama ada Negeri Tennessee atau mana-mana bidang kuasa lain).

Melainkan Syarikat memerlukan anda untuk mengemukakan pertikaian kepada timbang tara, dalam hal ini anda akan menghentikan sebarang prosiding dan bersetuju untuk mengalih keluar kepada timbang tara mana-mana prosiding sedemikian, sebarang saman undang-undang, tindakan, atau prosiding yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Syarat Penggunaan ini atau Laman Web hendaklah dimulakan di mahkamah persekutuan Amerika Syarikat atau mahkamah Negeri Tennessee, dalam setiap kes yang terletak di Bandar Nashville dan Daerah Davidson, walaupun kami mengekalkan hak untuk membawa sebarang saman, tindakan atau meneruskan terhadap anda kerana melanggar Syarat Penggunaan ini di negara tempat tinggal anda atau mana-mana negara lain yang berkaitan. Anda mengetepikan mana-mana dan semua bantahan terhadap pelaksanaan bidang kuasa ke atas anda oleh mahkamah tersebut dan terhadap tempat di mahkamah tersebut.

Timbangtara

Atas budi bicara mutlak Syarikat, ia mungkin memerlukan Anda untuk menyerahkan sebarang pertikaian yang timbul daripada Syarat Penggunaan atau penggunaan Laman Web ini, termasuk pertikaian yang timbul daripada atau berkenaan tafsiran, pelanggaran, ketidaksahihan, ketidaksempurnaan, atau penamatannya, kepada timbang tara yang muktamad dan mengikat. di bawah Peraturan Timbang Tara Persatuan Timbang Tara Amerika yang menggunakan undang-undang Tennessee.

Had Masa untuk Memfailkan Tuntutan

SEBARANG PUNCA TINDAKAN ATAU TUNTUTAN YANG ANDA MUNGKIN TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN SYARAT PENGGUNAAN INI ATAU LAMAN WEB MESTI DIMULAKAN DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN SELEPAS PUNCA TINDAKAN TERAKHIR; SEBALIKNYA, SEBAB TINDAKAN ATAU TUNTUTAN TERSEBUT DIHALANG SECARA KEKAL.

Penepian dan Kebolehpisahan

Tiada penepian oleh Syarikat bagi mana-mana terma atau syarat yang ditetapkan dalam Terma Penggunaan ini akan dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan bagi terma atau syarat tersebut atau penepian mana-mana terma atau syarat lain, dan sebarang kegagalan Syarikat untuk menuntut hak. atau peruntukan di bawah Terma Penggunaan ini tidak boleh menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini dianggap oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, peruntukan tersebut hendaklah dihapuskan atau dihadkan pada tahap minimum sehingga peruntukan yang selebihnya dalam Syarat Penggunaan akan diteruskan dengan kuat dan berkesan sepenuhnya.

Keseluruhan perjanjian

Syarat Penggunaan dan Polisi Privasi kami, serta Syarat Jualan, membentuk satu-satunya dan keseluruhan perjanjian antara anda dan Direct Offer, Inc. berkenaan Laman Web dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, representasi dan waranti terdahulu dan bersamaan, secara bertulis mahupun lisan , mengenai Laman Web.

Komen dan Kebimbangan Anda

Laman web ini dikendalikan oleh Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Semua notis pelanggaran hak cipta, maklum balas, ulasan, permintaan untuk sokongan teknikal dan komunikasi lain yang berkaitan dengan Laman Web hendaklah ditujukan kepada: admin@directoffer.com

Akhir perjanjian Lesen Pengguna

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ini ("Perjanjian") ialah perjanjian yang mengikat antara anda ("Pengguna Akhir" atau "anda") dan Tawaran Langsung, Inc. ("Syarikat"). Perjanjian ini mengawal penggunaan anda terhadap platform Tawaran Langsung pada tapak web dan aplikasi mudah alih (termasuk semua dokumentasi yang berkaitan, "Aplikasi"). Permohonan dilesenkan, tidak dijual, kepada anda.

DENGAN MENGKLIK BUTANG "BERSETUJU", MUAT TURUN, MEMASANG ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA (A) MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI PERJANJIAN INI; (B) MEWAKILI BAHAWA ANDA BERUMUR 18 TAHUN KE ATAS; DAN (C) TERIMA PERJANJIAN INI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA TERIKAT SAH DENGAN SYARATNYA. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SYARAT INI, JANGAN MUAT TURUN, PASANG ATAU GUNAKAN APLIKASI.

1. Pemberian Lesen. Tertakluk kepada terma Perjanjian ini, Syarikat memberikan anda lesen terhad, tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik kepada:

(a) memuat turun, memasang dan menggunakan Aplikasi untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda pada satu peranti mudah alih atau peranti penyemak imbas web yang dimiliki atau sebaliknya dikawal oleh anda ("Peranti Mudah Alih") dengan ketat mengikut dokumentasi Aplikasi.

(b) mengakses, menstrim, memuat turun dan menggunakan pada Peranti Mudah Alih tersebut Kandungan dan Perkhidmatan (seperti yang ditakrifkan dalam Bahagian 5) yang disediakan dalam atau sebaliknya boleh diakses melalui Aplikasi, mengikut Perjanjian ini dan Syarat Penggunaan yang terpakai bagi sedemikian. Kandungan dan Perkhidmatan.

2. Sekatan Lesen. Pemegang lesen tidak boleh:

(a) menyalin Permohonan, kecuali yang dibenarkan dengan nyata oleh lesen ini;
(b) mengubah suai, menterjemah, menyesuaikan, atau sebaliknya mencipta karya terbitan atau penambahbaikan, sama ada boleh dipatenkan atau tidak, bagi Aplikasi;

(c) kejuruteraan songsang, nyahhimpun, nyahkompilasi, menyahkod, atau sebaliknya cuba untuk memperoleh atau mendapatkan akses kepada kod sumber Aplikasi atau mana-mana bahagiannya;

(d) mengalih keluar, memadam, mengubah atau mengaburkan mana-mana tanda dagangan atau mana-mana hak cipta, tanda dagangan, paten, atau notis harta intelek atau hak proprietari lain daripada Aplikasi, termasuk mana-mana salinannya;

(e) menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, sublesenkan, menyerahkan, mengedar, menerbitkan, memindahkan, atau sebaliknya menyediakan Aplikasi, atau mana-mana ciri atau fungsi Aplikasi, kepada mana-mana pihak ketiga atas apa-apa sebab, termasuk dengan membuat Aplikasi tersedia pada rangkaian di mana ia mampu diakses oleh lebih daripada satu peranti pada bila-bila masa;

(f) mengalih keluar, melumpuhkan, memintas, atau sebaliknya mencipta atau melaksanakan sebarang penyelesaian kepada sebarang perlindungan salinan, pengurusan hak, atau ciri keselamatan dalam atau melindungi Aplikasi; atau

(g) menggunakan Aplikasi dalam, atau bersama-sama dengan, reka bentuk, pembinaan, penyelenggaraan, atau pengendalian mana-mana persekitaran atau sistem yang berbahaya, termasuk mana-mana sistem penjanaan kuasa; sistem navigasi atau komunikasi pesawat, sistem kawalan trafik udara, atau mana-mana sistem pengurusan pengangkutan lain; aplikasi kritikal keselamatan, termasuk sistem perubatan atau sokongan hayat, aplikasi pengendalian kenderaan atau mana-mana polis, bomba atau sistem tindak balas keselamatan lain; dan aplikasi ketenteraan atau aeroangkasa, sistem senjata atau persekitaran.

3. Pemeliharaan Hak. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Aplikasi disediakan di bawah lesen, dan tidak dijual, kepada anda. Anda tidak memperoleh apa-apa kepentingan pemilikan dalam Permohonan di bawah Perjanjian ini, atau sebarang hak lain selain daripada menggunakan Aplikasi mengikut lesen yang diberikan, dan tertakluk kepada semua terma, syarat dan sekatan, di bawah Perjanjian ini. Syarikat dan pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya menyimpan dan akan mengekalkan seluruh hak, hak milik dan kepentingan mereka dalam dan terhadap Aplikasi, termasuk semua hak cipta, tanda dagangan, dan hak harta intelek lain di dalamnya atau yang berkaitan dengannya, kecuali sebagaimana yang diberikan secara nyata kepada anda dalam Perjanjian ini .

4. Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Anda. Anda mengakui bahawa apabila anda memuat turun, memasang atau menggunakan Aplikasi, Syarikat mungkin menggunakan cara automatik (termasuk, sebagai contoh, kuki dan suar web) untuk mengumpul maklumat tentang Peranti Mudah Alih anda dan tentang penggunaan Aplikasi oleh anda. Anda juga mungkin dikehendaki memberikan maklumat tertentu tentang diri anda sebagai syarat untuk memuat turun, memasang atau menggunakan Aplikasi atau ciri atau fungsi tertentu, dan Aplikasi mungkin memberi anda peluang untuk berkongsi maklumat tentang diri anda dengan orang lain. Semua maklumat yang kami kumpul melalui atau berkaitan dengan Aplikasi ini adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami https://directoffer.com/privacy-policy. Dengan memuat turun, memasang, menggunakan dan memberikan maklumat kepada atau melalui Aplikasi ini, anda bersetuju dengan semua tindakan yang diambil oleh kami berkenaan dengan maklumat anda yang mematuhi Dasar Privasi.

5. Kandungan dan Perkhidmatan. Aplikasi ini boleh memberi anda akses kepada tapak web Syarikat yang terletak di DirectOffer.com, DirectOffer.net dan DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, DirectOffer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr ("Laman Web") dan produk serta perkhidmatan yang boleh diakses di dalamnya, dan ciri, fungsi dan kandungan tertentu yang boleh diakses pada atau melalui Aplikasi mungkin dihoskan di Laman Web (secara kolektif, "Kandungan dan Perkhidmatan"). Akses anda kepada dan penggunaan Kandungan dan Perkhidmatan tersebut dikawal oleh Syarat Penggunaan Laman Web dan Dasar Privasi yang terdapat di [PAUTAN TERMA PENGGUNAAN] dan [PAUTAN DASAR PRIVASI], yang digabungkan di sini dengan rujukan ini. Akses anda kepada dan penggunaan Kandungan dan Perkhidmatan tersebut mungkin memerlukan anda untuk mengakui penerimaan anda terhadap Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi tersebut dan untuk mendaftar dengan Laman Web, dan kegagalan anda untuk berbuat demikian boleh menyekat anda daripada mengakses atau menggunakan ciri-ciri Aplikasi tertentu. dan kefungsian. Sebarang pelanggaran Syarat Penggunaan sedemikian juga akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian ini.

6. Sekatan Geografi. Kandungan dan Perkhidmatan disediakan untuk akses dan penggunaan hanya oleh orang yang berada di pasaran Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah ("Wilayah"). Anda mengakui bahawa anda mungkin tidak dapat mengakses semua atau sebahagian daripada Kandungan dan Perkhidmatan di luar Wilayah dan akses kepadanya mungkin tidak sah oleh orang tertentu atau di negara tertentu. Jika anda mengakses Kandungan dan Perkhidmatan dari luar Wilayah, anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

7. Kemas kini. Syarikat boleh dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya membangunkan dan menyediakan kemas kini Aplikasi, yang mungkin termasuk peningkatan, pembetulan pepijat, tampalan, pembetulan ralat lain dan/atau ciri baharu (secara kolektif, termasuk dokumentasi berkaitan, "Kemas Kini"). Kemas kini juga boleh mengubah suai atau memadam secara keseluruhan ciri dan fungsi tertentu. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan sebarang Kemas Kini atau untuk terus menyediakan atau mendayakan sebarang ciri atau fungsi tertentu. Berdasarkan tetapan Peranti Mudah Alih anda, apabila Peranti Mudah Alih anda disambungkan ke Internet sama ada:

(a) Aplikasi akan memuat turun dan memasang semua Kemas Kini yang tersedia secara automatik; atau

(b) anda mungkin menerima notis atau digesa untuk memuat turun dan memasang Kemas Kini yang tersedia.

Anda hendaklah segera memuat turun dan memasang semua Kemas Kini dan mengakui dan bersetuju bahawa Aplikasi atau bahagiannya mungkin tidak berfungsi dengan betul sekiranya anda gagal berbuat demikian. Anda seterusnya bersetuju bahawa semua Kemas Kini akan dianggap sebagai sebahagian daripada Permohonan dan tertakluk kepada semua terma dan syarat Perjanjian ini.

8. Bahan Pihak Ketiga. Aplikasi mungkin memaparkan, memasukkan, atau menyediakan kandungan pihak ketiga (termasuk data, maklumat, aplikasi, dan produk, perkhidmatan dan/atau bahan lain) atau menyediakan pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga, termasuk melalui pengiklanan pihak ketiga ("Bahan Pihak Ketiga"). Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas Bahan Pihak Ketiga, termasuk ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesahihan, kesopanan, kualiti atau mana-mana aspek lain daripadanya. Syarikat tidak bertanggungjawab dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau entiti lain untuk sebarang Bahan Pihak Ketiga. Bahan Pihak Ketiga dan pautan kepadanya disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda, dan anda mengakses dan menggunakannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga tersebut.

9. Tempoh dan Penamatan.

(a) Tempoh Perjanjian bermula apabila anda memuat turun atau memasang Aplikasi atau mengakui penerimaan anda terhadapnya dan akan terus berkuat kuasa sehingga anda atau Syarikat ditamatkan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 9 ini.

(b) Anda boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memadamkan Aplikasi dan semua salinannya daripada Peranti Mudah Alih anda.

(c) Syarikat boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis jika ia berhenti menyokong Aplikasi, yang Syarikat boleh lakukan mengikut budi bicara mutlaknya atau ACARA PENAMATAN LAIN. Di samping itu, Perjanjian ini akan ditamatkan serta-merta dan secara automatik tanpa sebarang notis jika anda melanggar mana-mana terma dan syarat Perjanjian ini.

(d) Selepas penamatan:

(i) semua hak yang diberikan kepada anda di bawah Perjanjian ini juga akan ditamatkan; dan

(ii) anda mesti menghentikan semua penggunaan Aplikasi dan memadam semua salinan Aplikasi daripada Peranti Mudah Alih dan akaun anda.

(e) Penamatan tidak akan mengehadkan mana-mana hak atau remedi Syarikat di sisi undang-undang atau dalam ekuiti.

10. Penafian Waranti. PERMOHONAN DISEDIAKAN KEPADA PEMEGANG LESEN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN DENGAN SEMUA KESALAHAN DAN KECACATAN TANPA SEBARANG JENIS WARANTI. SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, SYARIKAT, BAGI PIHAKNYA SENDIRI DAN BAGI PIHAK AFILIATNYA SERTA PEMBEKAL PERKHIDMATAN DAN PEMBEKAL PERKHIDMATAN MASING-MASING, MENAFIKAN SEMUA WARANTI, SAMA ADA DINYATAKAN SEMULA, TERSEBUT, SAYA. PERMOHONAN, TERMASUK SEMUA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK DAN BUKAN PELANGGARAN, SERTA WARANTI YANG MUNGKIN TIMBUL DARI KURSUS URUSAN, KURSUS PRESTASI, PENGGUNAAN ATAU AMALAN PERDAGANGAN. TANPA HAD KEPADA YANG TERSEBUT, SYARIKAT TIDAK MEMBERIKAN WARANTI ATAU AKU JANJI, DAN TIDAK MEMBUAT SEBARANG JENIS PERWAKILAN BAHAWA PERMOHONAN ITU AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, MENCAPAI MANA-MANA HASIL YANG DIINGINKAN, SESUAI, ATAU PENYEMARAN KERJA , BEROPERASI TANPA GANGGUAN, MEMENUHI SEBARANG PRESTASI ATAU PIAWAIAN KEBOLEHPERCAYAAN, ATAU BEBAS KESILAPAN, ATAU SEBARANG KESILAPAN ATAU KECACATAN BOLEH ATAU AKAN DIPERBAIKI.

SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD KE ATAS WARANTI TERSIRAT ATAU HAD KE ATAS HAK BERKANUN YANG BERKENAAN PENGGUNA, MAKA SESETENGAH ATAU SEMUA PENGECUALIAN DAN HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERKENA ANDA.

11. Had Liabiliti. SAMPAI SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, SYARIKAT ATAU AFILIASINYA TIDAK AKAN AKAN ADA DALAM APA APA PUN SYARIKAT ATAU AFILIASINYA, ATAU MANA-MANA PEMBERI LESEN ATAU PEMBEKAL PERKHIDMATAN MASING-MASING, ADA SEBARANG LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TOENT ANDA. DAN PERKHIDMATAN UNTUK:

(a) KECEDERAAN DIRI, KEROSAKAN HARTA HARTA, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KOS GANTI BARANG ATAU PERKHIDMATAN, KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN MUHIBAH, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEGAGALAN ATAU KEPADA KOMPUTER, ATAU SEBARANG AKIBAT LAIN, SAMPINGAN, EKSKLUSIF, EKSPEL KEROSAKAN.

(b) ROSAK LANGSUNG DALAM JUMLAH YANG DALAM AGREGAT MELEBIHI JUMLAH YANG SEBENARNYA DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK PERMOHONAN.

BATASAN DI ATAS AKAN DIGUNAKAN SAMA ADA KEROSAKAN TERSEBUT TIMBUL AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN), ATAU SEBALIKNYA DAN TANPA MENGIRA SAMA ADA KEROSAKAN TERSEBUT DAPAT DIRAMALKAN ATAU SYARIKAT DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD TERTENTU LIABILITI MAKA SESETENGAH ATAU SEMUA HAD LIABILITI DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERKENAAN KEPADA ANDA.

12. Ganti rugi. Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Syarikat dan pegawainya, pengarah, pekerja, ejen, ahli gabungan, pengganti, dan penerima serah hak daripada dan terhadap mana-mana dan semua kerugian, ganti rugi, liabiliti, kekurangan, tuntutan, tindakan, penghakiman, penyelesaian, faedah. , anugerah, penalti, denda, kos atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan Aplikasi oleh anda atau pelanggaran Perjanjian ini oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan yang anda serahkan atau buat boleh didapati melalui Aplikasi ini.

13. Peraturan Eksport. Permohonan mungkin tertakluk kepada undang-undang kawalan eksport AS, termasuk Akta Pembaharuan Kawalan Eksport dan peraturan yang berkaitan dengannya. Anda tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, mengeksport, mengeksport semula, atau melepaskan Aplikasi ke, atau menjadikan Aplikasi boleh diakses daripada, mana-mana bidang kuasa atau negara yang mengeksport, mengeksport semula atau melepaskannya dilarang oleh undang-undang, peraturan atau peraturan . Anda hendaklah mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan persekutuan yang terpakai, dan melengkapkan semua aku janji yang diperlukan (termasuk mendapatkan sebarang lesen eksport yang diperlukan atau kelulusan kerajaan lain), sebelum mengeksport, mengeksport semula, mengeluarkan, atau sebaliknya menjadikan Aplikasi tersedia di luar AS.

14. Hak Kerajaan AS. Aplikasi adalah perisian komputer komersial, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam 48 CFR §2.101. Sehubungan itu, jika anda adalah agensi Kerajaan AS atau mana-mana kontraktor untuk itu, anda hanya menerima hak berkenaan dengan Aplikasi seperti yang diberikan kepada semua pengguna akhir lain di bawah lesen, menurut (a) 48 CFR §227.7201 hingga 48 CFR §227.7204, berkenaan dengan Jabatan Pertahanan dan kontraktor mereka, atau (b) 48 CFR §12.212, berkenaan dengan semua pemegang lesen Kerajaan AS yang lain dan kontraktor mereka.

15. Kebolehpisahan. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, peruntukan yang selebihnya akan dipinda untuk mencapai sedekat mungkin kesan daripada terma asal dan semua peruntukan lain Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

16. Undang-undang yang Mentadbir. Perjanjian ini dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang dalaman Negeri Tennessee tanpa memberi kesan kepada sebarang pilihan atau konflik peruntukan atau peraturan undang-undang. Sebarang saman undang-undang, tindakan atau prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian atau Permohonan ini hendaklah dimulakan secara eksklusif di mahkamah persekutuan Amerika Syarikat atau mahkamah Negeri Tennessee dalam setiap kes yang terletak di Nashville, Tennessee. Anda mengetepikan mana-mana dan semua bantahan terhadap pelaksanaan bidang kuasa ke atas anda oleh mahkamah tersebut dan terhadap tempat di mahkamah tersebut.

17. Had Masa untuk Memfailkan Tuntutan. SEBARANG PUNCA TINDAKAN ATAU TUNTUTAN YANG ANDA MUNGKIN TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PERMOHONAN MESTI DIMULAKAN DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN SELEPAS PUNCA TINDAKAN TERAKRU SEBANYAK SEBAB TINDAKAN ATAU TUNTUTAN DIHARAMKAN SECARA KEKAL.

18. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini, syarat penggunaan kami, dasar privasi kami, dan mana-mana dasar lain yang dirujuk atau dilampirkan pada perkara di atas membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Syarikat berkenaan dengan Aplikasi dan menggantikan semua pemahaman dan perjanjian terdahulu atau sezaman, sama ada bertulis atau lisan, berkenaan dengan Permohonan.

19. Penepian. Tiada kegagalan untuk melaksanakan, dan tiada kelewatan dalam melaksanakan, di pihak mana-mana pihak, apa-apa hak atau mana-mana kuasa di bawah ini akan beroperasi sebagai penepian daripadanya, dan tidak juga mana-mana satu atau sebahagian pelaksanaan mana-mana hak atau kuasa di bawah ini menghalang pelaksanaan selanjutnya atau mana-mana hak lain di bawah ini. Sekiranya berlaku percanggahan antara Perjanjian ini dan sebarang pembelian yang berkenaan atau terma lain, terma Perjanjian ini akan ditadbir.

ms_MYBahasa Melayu
Tatal ke Atas