Door deze site of een van de functies ervan te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid (https://directoffer.com/privacy-policy) van de site van Direct Offer, die (inclusief de volledige inhoud ervan) aan u wordt geleverd “as is” en elk gebruik van deze site is op eigen risico. Direct Offer geeft geen verklaringen, garanties of garanties dat deze site vrij zal zijn van verlies, vernietiging, schade, corruptie, aanvallen, virussen, interferentie, hacking of andere inbreuken op de beveiliging, en wijst elke aansprakelijkheid in verband hiermee af.

Zonder voorafgaande kennisgeving kan Direct Offer elk aspect of kenmerk van deze site of uw gebruik van deze site wijzigen, opschorten of stopzetten. Als Direct Offer ervoor kiest de site te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, is zij niet aansprakelijk jegens u of een derde partij.

Direct Offer garandeert niet dat het gebruik of de resultaten van het gebruik van de site (of de inhoud, informatie of eigendomsvermeldingen ervan) accuraat, betrouwbaar, actueel, ononderbroken of zonder fouten zijn of zullen zijn. Hoewel de inhoud, informatie en eigendomsvermeldingen die op deze site toegankelijk zijn, zijn verkregen van en ingediend door bronnen waarvan Direct Offer meent dat ze betrouwbaar zijn, heeft Direct Offer dergelijke inhoud, informatie en eigendomsvermeldingen niet geverifieerd en, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijk recht, geeft Direct Offer geen garantie voor dergelijke inhoud, informatie en eigendomsvermeldingen, en wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, en niet-inbreuk. Alle inhoud, informatie en eigendommen op deze site zijn onderhevig aan de mogelijkheid van fouten, weglatingen, prijswijzigingen, huur- of andere voorwaarden, voorafgaande verkoop, lease of financiering, of intrekking zonder voorafgaande kennisgeving. Alle verklaringen, prognoses, meningen, veronderstellingen of schattingen worden gedaan door derden die geen werknemers, agenten, vertegenwoordigers of anderszins onder de controle van Direct Offer zijn. Dergelijke verklaringen, projecties, meningen, veronderstellingen of schattingen vertegenwoordigen niet de huidige of toekomstige prestaties van beursgenoteerde eigendommen. U en uw belasting- en juridische adviseurs dienen een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar elk onroerend goed dat u via deze site tegenkomt en elke voorgenomen transactie met betrekking tot elk onroerend goed dat op deze site wordt vermeld. De inhoud, informatie, eigendommen en diensten die beschikbaar zijn via de Direct Offer-site kunnen worden ingediend of geleverd door derden, en u erkent dat Direct Offer geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor dergelijke inhoud, informatie, eigendommen of diensten.

Direct Offer fungeert niet als werkgever, supervisor of opdrachtgever van een makelaar in onroerend goed die onze site gebruikt, en makelaars in onroerend goed die u via deze site tegenkomt of ermee communiceert, zijn op geen enkele wijze juridisch verbonden met Direct Offer. Director Offer geeft geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de kwalificaties, referenties, licentiestatus, ervaring, vaardigheden, verklaringen, verklaringen, producten of diensten die worden aangeboden of geleverd door makelaars in onroerend goed die u op deze site tegenkomt. U gaat ermee akkoord dat noch u, noch Direct Offer de intentie heeft om een relatie tussen makelaar en cliënt tot stand te brengen en dat dergelijke relaties dus niet tot stand komen door uw gebruik van de site. Direct Offer wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit communicatie, transacties of transacties tussen:

 1. alle gebruikers van de site, al dan niet makelaars in onroerend goed,

 2. eventuele gebruikers en eventuele makelaars, en

 3. alle gebruikers en alle individuen of andere derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot kopers of verkopers van beursgenoteerde eigendommen.

Voor agenten:

Direct Offer geeft geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de kwalificaties, referenties, licentiestatus, ervaring, vaardigheden, verklaringen, verklaringen, producten of diensten die worden aangeboden of geleverd door gebruikers, kopers, verkopers of makelaars in onroerend goed die u op deze site tegenkomt. U gaat ermee akkoord dat noch u, noch Direct Offer de intentie heeft om een relatie tussen makelaar en cliënt tot stand te brengen en dat dergelijke relaties dus niet tot stand komen door uw gebruik van de site. Direct Offer wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit communicatie, transacties of transacties tussen (1) makelaars in onroerend goed en andere gebruikers van de site, al dan niet makelaars in onroerend goed, (2) makelaars in onroerend goed, en gebruikers, kopers , verkopers of andere makelaars in onroerend goed die u op deze site tegenkomt, en (3) makelaars in onroerend goed en individuen of andere derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot kopers of verkopers van beursgenoteerde eigendommen.

Door onze service te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord dat DirectOffer uw gepubliceerde audiotours deelt in zijn marketing- en promotie-inspanningen. U gaat ermee akkoord dat DirectOffer onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kan worden gesteld voor het weergeven van uw gepubliceerde audiotours. DirectOffer gebruikt uw gepubliceerde audiotours alleen om de dienst bekend te maken. Eventuele niet-gepubliceerde audiotours zijn niet openbaar toegankelijk.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en Direct Offer, Inc. ("Bedrijf", "wij" of "ons"). De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten die zij uitdrukkelijk door middel van verwijzing opnemen (gezamenlijk "Gebruiksvoorwaarden"), regelen uw toegang tot en gebruik van DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net en DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, inclusief alle inhoud , functionaliteit en diensten aangeboden op of via DirectOffer.com, DirectOffer.net en DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (de "Website"), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker.

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken of door te klikken op accepteren of akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, te vinden op https://directoffer.com/privacy-policy, hierin door verwijzing opgenomen. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Deze website wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in de Verenigde Staten, markten van de Europese Unie of een van hun territoria of bezittingen. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract met het bedrijf aan te gaan en dat u voldoet aan alle voorgaande deelnamevereisten. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht zodra we ze publiceren, en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website. Eventuele wijzigingen in de bepalingen voor geschillenbeslechting zoals vastgelegd in Toepasselijk recht en 0 zijn echter niet van toepassing op geschillen waarvoor de partijen feitelijk op de hoogte zijn gesteld op of vóór de datum waarop de wijziging op de Website wordt geplaatst.

Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van de herziene gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert wanneer u deze website bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot de website en accountbeveiliging

Wij behouden ons het recht voor om deze website, en alle diensten of materialen die wij op de website aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Website, of de gehele Website, beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Je bent verantwoordelijk voor zowel:

 • Het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.

 • Ervoor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

 
Om toegang te krijgen tot de Website of een deel van de bronnen die deze biedt, kan u worden gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt juist, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt om u bij deze website of anderszins te registreren, inclusief maar niet beperkt tot, door het gebruik van interactieve functies op de website, wordt beheerst door ons privacybeleid. https://directoffer.com/privacy-policy, en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan andere personen of entiteiten bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en gaat ermee akkoord dat u geen andere persoon toegang zult verlenen tot deze website of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account afsluit. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u toegang krijgt tot uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen bekijken of vastleggen.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uit te schakelen, ook als u naar onze mening een bepaling hebt overtreden. van deze Gebruiksvoorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

 
De Website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de opstelling daarvan) zijn eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom of eigendomsrechten.

Deze Gebruiksvoorwaarden staan u toe de Website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag het materiaal op onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve in de volgende gevallen:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijke materialen in het RAM opslaan als gevolg van uw toegang tot en weergave van deze materialen.

 • U kunt bestanden opslaan die automatisch door uw webbrowser in de cache worden opgeslagen voor weergaveverbeteringsdoeleinden.

 • U mag één exemplaar van een redelijk aantal pagina's van de Website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.

 • Als we desktop-, mobiele of andere applicaties aanbieden om te downloaden, mag u één exemplaar naar uw computer of mobiele apparaat downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke toepassingen. toepassingen.

 • Als we sociale mediafuncties bij bepaalde inhoud aanbieden, kunt u de acties ondernemen die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt.


Je moet niet:

 • Wijzig kopieën van materiaal van deze site.

 • Gebruik illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst.

 • Verwijder of wijzig eventuele kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal van deze site.

U mag geen enkel deel van de Website of de diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Website openen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als u ander materiaal op de Website wilt gebruiken dan beschreven in deze sectie, kunt u uw verzoek richten aan: admin@directoffer.com

Als u enig deel van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of iemand anders toegang verleent tot enig deel van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, stopt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar eigen goeddunken , retourneer of vernietig alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt. Er worden geen rechten, titels of belangen in of op de Website of enige inhoud op de Website aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken


De bedrijfsnaam, de voorwaarden, het(de) bedrijfshandelsmerk(en), het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn dochterondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Verboden gebruik

U mag de Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord de Website niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten met betrekking tot de export van gegevens of software naar en vanuit de VS of andere landen).

 • Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of schade toe te brengen, door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, door te vragen naar persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.

 • Om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan de Inhoudsnormen [LINK NAAR INHOUDSTANDAARDEN] zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, inclusief eventuele 'junkmail', 'kettingbrief', 'spam' of enig ander soortgelijk verzoek.

 • Om zich voor te doen of te proberen zich voor te doen als het Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van e-mailadressen of schermnamen die verband houden met een van de voorgaande).

 • Om zich in te laten met enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Website beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of de gebruikers van de Website kan schaden, of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 • De Website gebruiken op een manier die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan realtime activiteiten via de Website.

 • Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de Website.

 • Gebruik een handmatig proces om het materiaal op de Website te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de Website verstoort.

 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

 • Pogingen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database die met de Website is verbonden, te interfereren, te beschadigen of te verstoren.

 • Val de website aan via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
  Probeer anders de goede werking van de Website te verstoren.

Gebruikersbijdragen

De Website kan message boards, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, forums, bulletinboards, direct messaging en andere interactieve functies bevatten (gezamenlijk "Interactieve Diensten") waarmee gebruikers berichten kunnen posten, indienen, publiceren, weergeven of verzenden aan andere gebruikers of andere personen (hierna "posten") inhoud of materialen (gezamenlijk "Gebruikersbijdragen") op of via de Website.

Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de inhoudsnormen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet.

Elke gebruikersbijdrage die u op de site plaatst, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. Door een gebruikersbijdrage op de website te verstrekken, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectievelijke licentiehouders, opvolgers en cessionarissen het recht om deze te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en anderszins openbaar te maken. aan derden dergelijk materiaal voor welk doel dan ook/volgens uw accountinstellingen.

U verklaart en garandeert dat:

 • U bezit of beheert alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen en hebt het recht om de hierboven verleende licentie te verlenen aan ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

 • Al uw gebruikersbijdragen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en zullen dat ook doen.

 • U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en dat u, en niet het Bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van gebruikersbijdragen die door u of een andere gebruiker van de website zijn geplaatst.

Toezicht en handhaving; Beëindiging

Wij hebben het recht om:

 • Naar eigen goeddunken kunnen gebruikersbijdragen om welke reden dan ook worden verwijderd of geweigerd.

 • Naar eigen goeddunken actie ondernemen met betrekking tot een gebruikersbijdrage die wij noodzakelijk of gepast achten, ook als we van mening zijn dat een dergelijke gebruikersbijdrage in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, inclusief de inhoudsnormen, of inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek in gevaar brengt, of aansprakelijkheid voor het Bedrijf kan creëren.

 • Uw identiteit of andere informatie over u openbaar maken aan derden die beweren dat door u geplaatst materiaal hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

 • Passende juridische stappen ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het doorverwijzen naar wetshandhavingsinstanties, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website.

 • Uw toegang tot de gehele of een deel van de Website beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel waarin ons wordt verzocht of opgedragen de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de Website plaatst. U doet afstand van en stelt het bedrijf en zijn dochterondernemingen, licentiehouders en dienstverleners schadeloos voor claims die voortvloeien uit enige actie die door een van de voornoemde partijen is ondernomen tijdens of als gevolg van onderzoek door een direct aanbod/dergelijke partijen of wetshandhaving. AUTORITEITEN.

Wij verplichten ons echter niet om al het materiaal te beoordelen voordat het op de Website wordt geplaatst, en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige actie of inactiviteit met betrekking tot transmissies, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt aangeboden. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de activiteiten die in dit gedeelte worden beschreven.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en gebruik van interactieve diensten. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen gebruikersbijdragen niet:

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins aanstootgevend is.

 • Promoot seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

 • Inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een andere persoon.

 • De wettelijke rechten (inclusief de rechten op publiciteit en privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat aanleiding zou kunnen geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd kan zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Het is waarschijnlijk dat iemand iemand zal misleiden.

 • Het promoten van illegale activiteiten, of het bepleiten, promoten of ondersteunen van onwettige handelingen.

 • Ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken, of een andere persoon van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.

 • Zich voordoen als een persoon, of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of band met een persoon of organisatie.

 • Het betrekken van commerciële activiteiten of verkopen, zoals wedstrijden, loterijen en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame.

 • Wek de indruk dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

Vertrouwen op geplaatste informatie

De op of via de Website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Website in dergelijk materiaal stelt, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Deze website kan inhoud bevatten die door derden is verstrekt, inclusief materiaal dat is verstrekt door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportagediensten. Alle verklaringen en/of meningen die in deze materialen worden geuit, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door het Bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door derden wordt verstrekt.

Wijzigingen aan de Website

We kunnen de inhoud op deze website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud ervan is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel. Al het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Alle informatie die we op deze website verzamelen, is onderworpen aan ons privacybeleid https://directoffer.com/privacy-policy. Door de Website te gebruiken, stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.

Overige Algemene Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op specifieke delen, diensten of functies van de Website. Al dergelijke aanvullende voorwaarden worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Linken naar de website en sociale mediafuncties

U mag naar onze homepage linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link tot stand brengen op een manier die enige vorm van associatie suggereert. goedkeuring of goedkeuring van onze kant zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Deze website kan bepaalde sociale-mediafuncties bieden waarmee u:

 • Link vanaf uw eigen websites of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op deze website.

 • Stuur e-mails of andere communicatie met bepaalde inhoud, of links naar bepaalde inhoud, op deze website.

 • Zorg ervoor dat beperkte delen van de inhoud op deze website worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen websites of op bepaalde websites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden geleverd, en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven, en anderszins in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die we met betrekking tot dergelijke functies bieden. Met inachtneming van het voorgaande mag u niet:

 • Breng een link tot stand vanaf elke website die niet uw eigendom is.

 • Ervoor zorgen dat de website of gedeelten ervan worden weergegeven op, of lijken te worden weergegeven door, een andere site, bijvoorbeeld door middel van framing, deep links of in-line links.

 • Link naar een ander deel van de website dan de startpagina.

 • Onderneem anderszins actie met betrekking tot het materiaal op deze website die niet in overeenstemming is met enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

De website van waaruit u linkt, of waarop u bepaalde inhoud toegankelijk maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in met ons samen te werken om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde framing of koppelingen onmiddellijk worden stopgezet. Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

We kunnen naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle functies van sociale media en eventuele links uitschakelen.

Links vanaf de website

Als de Website links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Dit omvat links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan deze website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites.

Geografische beperkingen

De eigenaar van de Website is gevestigd in de staat Tennessee in de Verenigde Staten. Wij bieden deze website uitsluitend aan voor gebruik door personen die zich in de Verenigde Staten bevinden. Wij beweren niet dat de website of de inhoud ervan toegankelijk of geschikt is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de Website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Website bezoekt van buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Afwijzing van garanties

U begrijpt dat wij niet kunnen en zullen garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet of de website vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten onze site voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. VOOR ZOVER DAT DOOR DE WET IS VOORZIEN, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE Denial-of-SERVICE-ATTACK, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDERE KUNNEN INFECTEREN.
EIGENDOM MATERIAAL ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DOOR UW DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT DAAROP OF OP ENIGE WEBSITE DIE DAARAAN IS GEPLAATST.

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN HET BEDRIJF GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEDEREEN DIE AAN HET BEDRIJF IS GELIEERD DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR STELT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

VOOR ZOVER DAT DOOR DE WET IS VOORZIEN, WIJST HET BEDRIJF HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER BIJ DE WET IS VOORZIEN, ZULLEN HET BEDRIJF, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOLGENS ENIGE JURIDISCHE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ENIGE WEBSITES DIE AAN HAAR GEKOPPELD ZIJN, ENIGE INHOUD OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, INCLUSIEF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT AAN PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL NOOD, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKELIJKE OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF DAT VEROORZAAKT IS DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), INBREUK VAN CONTRACT OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.


Schadeloosstelling

U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en zijn en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen eventuele claims , aansprakelijkheden, schade, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot , uw gebruikersbijdragen, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de website anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van informatie verkregen van de website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle zaken met betrekking tot de Website en deze Gebruiksvoorwaarden, en elk geschil of claim die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of claims), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de van de staat Tennessee zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflicterende bepaling of regel (van de staat Tennessee of enig ander rechtsgebied).

Tenzij het Bedrijf van u eist dat u een geschil voorlegt aan arbitrage, in welk geval u alle procedures staakt en akkoord gaat met de verwijdering voor arbitrage van dergelijke procedures, rechtszaken, acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website zal worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat Tennessee, in beide gevallen gevestigd in de stad Nashville en County of Davidson, hoewel we het recht behouden om een rechtszaak, actie of vervolging tegen u wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de zitting in dergelijke rechtbanken.

Arbitrage

Naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan het van u verlangen dat u eventuele geschillen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website, inclusief geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie, schending, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging ervan, voorlegt aan definitieve en bindende arbitrage. volgens de Arbitrageregels van de American Arbitration Association die de wet van Tennessee toepast.

Beperking van de tijd om claims in te dienen

ELKE OORZAAK OF CLAIM DIE U KUNT HEBBEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE WEBSITE MOET BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK AANGEBRACHT WORDEN; ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK OF CLAIM PERMANENT UITGESLOTEN.

Kwijtschelding en scheidbaarheid

Geen enkele afstandsverklaring door het Bedrijf van enige bepaling of voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of een afstandsverklaring van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elk onvermogen van het Bedrijf om een recht te doen gelden of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden houdt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling in.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegde jurisdictie als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van de Voorwaarden van Gebruik blijft volledig van kracht.

Volledige overeenkomst

De Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid en de Verkoopvoorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Direct Offer, Inc. met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling. , met betrekking tot de Website.

Uw opmerkingen en zorgen

Deze website wordt beheerd door Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Alle kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht, feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de website moeten worden gericht aan: admin@directoffer.com

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers ("Overeenkomst") is een bindende overeenkomst tussen u ("Eindgebruiker" of "u") en Direct Offer, Inc. ("Bedrijf"). Deze Overeenkomst regelt uw gebruik van het Direct Offer-platform op de website en mobiele applicatie (inclusief alle gerelateerde documentatie, de "Applicatie"). De Applicatie wordt aan u in licentie gegeven en niet verkocht.

DOOR OP DE KNOP "AKKOORD" TE KLIKKEN EN DE APPLICATIE TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, (A) ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN; (B) VERKLAART DAT U 18 JAAR OF OUDER BENT; EN (C) ACCEPTEER DEZE OVEREENKOMST EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DE APPLICATIE NIET TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN.

1. Licentieverlening. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent het Bedrijf u een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om:

(a) de Applicatie downloaden, installeren en gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik op één enkel mobiel apparaat of webbrowserapparaat dat eigendom is van of anderszins door u wordt beheerd ("Mobiel apparaat"), strikt in overeenstemming met de documentatie van de Applicatie.

(b) toegang krijgen tot, streamen, downloaden en gebruiken op een dergelijk Mobiel Apparaat van de Inhoud en Diensten (zoals gedefinieerd in Sectie 5) die beschikbaar zijn gesteld in of anderszins toegankelijk zijn via de Applicatie, strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Inhoud en diensten.

2. Licentiebeperkingen. Licentienemer mag niet:

(a) de Applicatie kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie;
(b) het wijzigen, vertalen, aanpassen of anderszins creëren van afgeleide werken of verbeteringen, al dan niet octrooieerbaar, van de Applicatie;

(c) reverse-engineeren, demonteren, decompileren, decoderen of anderszins proberen de broncode van de Applicatie of een deel daarvan af te leiden of er toegang toe te krijgen;

(d) het verwijderen, verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van handelsmerken of kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten uit de Applicatie, inclusief eventuele kopieën daarvan;

(e) de Applicatie, of enige kenmerken of functionaliteit van de Applicatie, om welke reden dan ook verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde partij, inclusief door de Applicatie beschikbaar op een netwerk waar op elk moment toegang kan worden verkregen door meer dan één apparaat;

(f) het verwijderen, uitschakelen, omzeilen of anderszins creëren of implementeren van een oplossing voor kopieerbeveiliging, rechtenbeheer of beveiligingsfuncties in of ter bescherming van de Applicatie; of

(g) de Applicatie gebruiken in, of in samenhang met, het ontwerp, de constructie, het onderhoud of de werking van gevaarlijke omgevingen of systemen, inclusief energieopwekkingssystemen; vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen of andere transportbeheersystemen; veiligheidskritische toepassingen, waaronder medische of levensondersteunende systemen, voertuigbesturingstoepassingen of politie-, brandweer- of andere veiligheidsreactiesystemen; en militaire of ruimtevaarttoepassingen, wapensystemen of omgevingen.

3. Voorbehoud van rechten. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Applicatie onder licentie aan u wordt geleverd en niet aan u wordt verkocht. U verkrijgt geen enkel eigendomsbelang in de Applicatie onder deze Overeenkomst, of enige andere rechten daarop, anders dan het gebruik van de Applicatie in overeenstemming met de verleende licentie, en onderworpen aan alle voorwaarden, bepalingen en beperkingen, onder deze Overeenkomst. Het Bedrijf en zijn licentiegevers en dienstverleners behouden zich hun volledige rechten, titels en belangen in en op de Applicatie voor, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten daarin of in verband daarmee, behalve zoals uitdrukkelijk aan u verleend in deze Overeenkomst .

4. Verzameling en gebruik van uw gegevens. U erkent dat wanneer u de Applicatie downloadt, installeert of gebruikt, het Bedrijf automatische middelen (waaronder bijvoorbeeld cookies en webbakens) kan gebruiken om informatie te verzamelen over uw Mobiele Apparaat en over uw gebruik van de Applicatie. Mogelijk moet u ook bepaalde informatie over uzelf verstrekken als voorwaarde voor het downloaden, installeren of gebruiken van de Applicatie of bepaalde functies of functionaliteiten ervan, en de Applicatie kan u mogelijkheden bieden om informatie over uzelf met anderen te delen. Alle informatie die wij via of in verband met deze Applicatie verzamelen, is onderworpen aan ons Privacybeleid https://directoffer.com/privacy-policy. Door het downloaden, installeren, gebruiken en verstrekken van informatie aan of via deze Applicatie, stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.

5. Inhoud en diensten. De Applicatie kan u toegang geven tot de website van het Bedrijf op DirectOffer.com, DirectOffer.net en DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (de "Website") en producten en diensten die daarop toegankelijk zijn, en bepaalde functies, functionaliteit en inhoud die toegankelijk zijn op of via de Applicatie kunnen worden gehost op de Website (gezamenlijk "Inhoud en Diensten"). Op uw toegang tot en gebruik van dergelijke Inhoud en Diensten zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Website van toepassing, te vinden op [GEBRUIKSLINK] en [PRIVACYPOLICY LINK], die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen. Voor uw toegang tot en gebruik van dergelijke Inhoud en Diensten moet u mogelijk akkoord gaan met dergelijke Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid en moet u zich registreren bij de Website, en als u dit niet doet, kunt u mogelijk de toegang tot of het gebruik van bepaalde functies van de Applicatie beperken. en functionaliteit. Elke overtreding van dergelijke Gebruiksvoorwaarden wordt ook beschouwd als een overtreding van deze Overeenkomst.

6. Geografische beperkingen. De Inhoud en Diensten worden uitsluitend aangeboden voor toegang en gebruik door personen die zich in de Verenigde Staten en de markten van de Europese Unie bevinden (de “Gebieden”). U erkent dat u mogelijk geen toegang heeft tot alle of een deel van de Inhoud en Diensten buiten de Gebieden en dat toegang daartoe mogelijk niet legaal is voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u van buiten de Gebieden toegang krijgt tot de Inhoud en Diensten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

7. Updates. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken Applicatie-updates ontwikkelen en leveren, waaronder mogelijk upgrades, bugfixes, patches, andere foutcorrecties en/of nieuwe functies (gezamenlijk, inclusief gerelateerde documentatie, "Updates"). Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteiten in hun geheel wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is Updates te leveren of bepaalde functies of functionaliteit te blijven aanbieden of inschakelen. Op basis van de instellingen van uw mobiele apparaat, wanneer uw mobiele apparaat is verbonden met internet:

(a) de Applicatie zal automatisch alle beschikbare Updates downloaden en installeren; of

(b) Mogelijk ontvangt u een melding of wordt u gevraagd beschikbare updates te downloaden en te installeren.

U dient alle Updates onmiddellijk te downloaden en te installeren en erkent en gaat ermee akkoord dat de Applicatie of delen daarvan mogelijk niet correct werken als u dit niet doet. U gaat er verder mee akkoord dat alle Updates worden beschouwd als onderdeel van de Applicatie en onderworpen zijn aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst.

8. Materialen van derden. De Applicatie kan inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar stellen (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere producten, diensten en/of materialen) of links bieden naar websites of diensten van derden, onder meer via advertenties van derden. ("Materiaal van derden"). U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor materialen van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover u of enige andere persoon of entiteit voor Materialen van Derden en zal deze ook niet dragen. Materialen van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt, en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

9. Duur en beëindiging.

(a) De looptijd van de Overeenkomst gaat in wanneer u de Applicatie downloadt of installeert of uw aanvaarding hiervan bevestigt, en blijft van kracht totdat deze door u of het Bedrijf wordt beëindigd, zoals uiteengezet in dit Artikel 9.

(b) U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Applicatie en alle kopieën daarvan van uw Mobiele Apparaat te verwijderen.

(c) Het Bedrijf kan deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen als het de Applicatie niet langer ondersteunt, wat het Bedrijf naar eigen goeddunken of ANDERE BEËINDIGINGSGEBEURTENISSEN kan doen. Bovendien wordt deze Overeenkomst onmiddellijk en automatisch beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving, als u een van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst schendt.

(d) Bij beëindiging:

(i) alle rechten die u op grond van deze Overeenkomst zijn verleend, worden eveneens beëindigd; En

(ii) u moet al het gebruik van de Applicatie staken en alle kopieën van de Applicatie van uw Mobiele Apparaat en account verwijderen.

(e) Beëindiging zal geen enkele rechten of rechtsmiddelen van het Bedrijf in rechte of in billijkheid beperken.

10. Afwijzing van garanties. DE APPLICATIE WORDT AAN LICENTIEHOUDER GELEVERD "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN EN DEFECTEN ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJST HET BEDRIJF, VOOR EIGEN NAMENS EN NAMENS HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HAAR EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS, UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL, PRESTATIEVERLOOP, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK. ZONDER BEPERKING TOT HET VOORGAANDE BIEDT HET BEDRIJF GEEN GARANTIE OF VERBINTENIS, EN DOET GEEN ENKELE VERKLARING DAT DE APPLICATIE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, ENIGE BEOOGDE RESULTATEN BEREIKT, COMPATIBEL IS OF WERKT MET ANDERE SOFTWARE, TOEPASSINGEN, SYSTEMEN OF DIENSTEN, ZONDER ONDERBREKING WERKEN, VOLDOEN AAN PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORMEN, OF FOUTLOOS ZIJN, OF DAT EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN KUNNEN OF ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, DUS SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

11. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL HET BEDRIJF OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF EEN VAN HAAR OF HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE APPLICATIE OF DE INHOUD TE GEBRUIKEN EN DIENSTEN VOOR:

(a) PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVING, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING, COMPUTERSTORING OF STORING, OF ENIGE ANDERE GEVOLGENDE, INCIDENTELE, INDIRECTE, VOORBEELDENDE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE.

(b) DIRECTE SCHADE VOOR BEDRAGEN DIE IN TOTAAL HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK VOOR DE AANVRAAG HEBT BETAALD.

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERSZINS EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF HET BEDRIJF OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, DUS SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

12. Schadeloosstelling. U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, tekortkomingen, claims, acties, vonnissen, schikkingen, rente , beloningen, straffen, boetes, kosten of uitgaven van welke aard dan ook, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Applicatie of uw schending van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud die u indient of maakt beschikbaar via deze applicatie.

13. Exportregulering. De Applicatie kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportcontrolewetten, waaronder de Export Control Reform Act en de bijbehorende regelgeving. U mag de Applicatie niet, direct of indirect, exporteren, herexporteren of vrijgeven naar, of de Applicatie toegankelijk maken vanuit een rechtsgebied of land waarnaar exporteren, herexporteren of vrijgeven verboden is door de wet, regel of regelgeving. . U dient alle toepasselijke federale wetten, voorschriften en regels na te leven en alle vereiste verplichtingen na te komen (inclusief het verkrijgen van de benodigde exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid), voordat u de Applicatie exporteert, opnieuw exporteert, vrijgeeft of anderszins beschikbaar maakt buiten de ONS.

14. Rechten van de Amerikaanse overheid. De Applicatie is commerciële computersoftware, zoals deze term is gedefinieerd in 48 CFR §2.101. Dienovereenkomstig ontvangt u, als u een agentschap van de Amerikaanse overheid of een contractant daarvoor bent, alleen die rechten met betrekking tot de Applicatie die worden verleend aan alle andere eindgebruikers onder licentie, in overeenstemming met (a) 48 CFR §227.7201 tot en met 48 CFR §227.7204, met betrekking tot het Ministerie van Defensie en hun contractanten, of (b) 48 CFR §12.212, met betrekking tot alle andere licentiehouders van de Amerikaanse overheid en hun contractanten.

15. Deelbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, zal de rest van de bepaling worden gewijzigd om het effect van de oorspronkelijke voorwaarde zo nauw mogelijk te benaderen en blijven alle andere bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

16. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Tennessee, zonder uitvoering te geven aan enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de Applicatie zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat Tennessee, in elk geval gevestigd in Nashville, Tennessee. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de zitting in dergelijke rechtbanken.

17. Beperking van de tijd voor het indienen van claims. ELKE OORZAAK OF CLAIM DIE U KAN HEBBEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE AANVRAAG MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK OF CLAIM WORDEN BEGINNEN, ANDERS IS DERGELIJKE OORZAAK OF CLAIM PERMANENT UITGESLOTEN.

18. Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst, onze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en elk ander beleid waarnaar wordt verwezen of dat aan het voorgaande is gehecht, vormen de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot de Applicatie en vervangen alle eerdere of gelijktijdige afspraken en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling. met betrekking tot de Applicatie.

19. Ontheffing. Geen enkele nalatigheid bij de uitoefening, en geen vertraging in de uitoefening, door een van beide partijen, van enig recht of enige bevoegdheid hieronder zal gelden als een verklaring van afstand daarvan, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of enige bevoegdheid hieronder de verdere uitoefening van dat of andere recht of enige bevoegdheid uitsluiten. enig ander recht hieronder. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en eventuele toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven