Korzystając z tej witryny lub którejkolwiek z jej funkcji, wyraźnie zgadzasz się z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności (https://directoffer.com/privacy-policy) witryny Direct Offer, która (włącznie z całą jej zawartością) jest dostarczana użytkownikowi „tak jak jest” i korzystanie z tej witryny odbywa się na jego własne ryzyko. Oferta bezpośrednia nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, że ta witryna będzie wolna od strat, zniszczeń, uszkodzeń, korupcji, ataków, wirusów, zakłóceń, włamań lub innych naruszeń bezpieczeństwa, i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej.

Bez wcześniejszego powiadomienia firma Direct Offer może zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać dowolnego aspektu lub funkcji tej witryny lub sposobu korzystania z niej przez użytkownika. Jeśli Direct Offer zdecyduje się zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać udostępniania witryny, nie będzie ona ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej.

Oferta bezpośrednia nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że użytkowanie lub wyniki korzystania z witryny (lub jej zawartości, informacji lub wykazów nieruchomości) są lub będą dokładne, niezawodne, aktualne, nieprzerwane i wolne od błędów. Chociaż treść, informacje i wykazy nieruchomości dostępne na tej stronie zostały uzyskane i przesłane przez źródła, które Direct Offer uważa za wiarygodne, Direct Offer nie zweryfikowało żadnych takich treści, informacji i wykazów nieruchomości oraz, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązującego prawa, Direct Offer nie gwarantuje ani nie gwarantuje żadnych takich treści, informacji i wykazów nieruchomości oraz wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, i nienaruszalność. Wszelkie treści, informacje i wykazy nieruchomości zawarte w tej witrynie podlegają błędom, pominięciu, zmianie ceny, warunków wynajmu lub innych warunków, wcześniejszej sprzedaży, dzierżawie lub finansowaniu lub wycofaniu bez uprzedzenia. Wszelkie oświadczenia, prognozy, opinie, założenia lub szacunki są sporządzane przez strony trzecie, które nie są pracownikami, agentami, przedstawicielami ani w żaden inny sposób nie podlegają kontroli Direct Offer. Wszelkie tego rodzaju stwierdzenia, prognozy, opinie, założenia lub szacunki nie odzwierciedlają obecnych ani przyszłych wyników jakichkolwiek wymienionych nieruchomości. Ty oraz Twoi doradcy podatkowi i prawni powinniście przeprowadzić dokładne i niezależne dochodzenie w sprawie wszelkich nieruchomości napotkanych za pośrednictwem tej witryny oraz wszelkich rozważanych transakcji dotyczących dowolnej nieruchomości wymienionej w tej witrynie. Treści, informacje, wykazy nieruchomości i usługi dostępne za pośrednictwem witryny Oferta bezpośrednia mogą być przesyłane lub świadczone przez osoby trzecie, a Ty przyjmujesz do wiadomości, że Oferta bezpośrednia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie treści, informacje, wykazy nieruchomości lub usługi.

Oferta bezpośrednia nie pełni roli pracodawcy, przełożonego ani zleceniodawcy żadnego agenta nieruchomości korzystającego z naszej witryny, a agenci nieruchomości, z którymi możesz się spotkać lub z którymi możesz się kontaktować za pośrednictwem tej witryny, nie są w żaden sposób prawnie powiązani z ofertą bezpośrednią. Director Offer nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących kwalifikacji, referencji, statusu licencji, doświadczenia, umiejętności, oświadczeń, oświadczeń, produktów lub usług oferowanych lub świadczonych przez agentów nieruchomości napotkanych na tej stronie. Zgadzasz się, że ani Ty, ani Oferta Direct nie zamierzają tworzyć relacji pośrednik w handlu nieruchomościami/klientem, a zatem żadne takie relacje nie są tworzone w wyniku korzystania z witryny. Oferta bezpośrednia wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek komunikacji, transakcji lub transakcji pomiędzy:

 1. wszyscy użytkownicy witryny, niezależnie od tego, czy są to agenci nieruchomości, czy nie,

 2. wszelkich użytkowników i agentów nieruchomości oraz

 3. wszelkimi użytkownikami i wszelkimi osobami lub innymi stronami trzecimi, w tym między innymi kupującymi i sprzedającymi dowolne wymienione nieruchomości.

Dla agentów:

Oferta bezpośrednia nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących kwalifikacji, referencji, statusu licencji, doświadczenia, umiejętności, oświadczeń, oświadczeń, produktów lub usług oferowanych lub świadczonych przez jakichkolwiek użytkowników, kupujących, sprzedających lub agentów nieruchomości napotkanych na tej stronie. Zgadzasz się, że ani Ty, ani Oferta Direct nie zamierzają tworzyć relacji pośrednik w handlu nieruchomościami/klientem, a zatem żadne takie relacje nie są tworzone w wyniku korzystania z witryny. Oferta bezpośrednia wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek komunikacji, transakcji lub transakcji pomiędzy (1) agentami nieruchomości i innymi użytkownikami witryny, niezależnie od tego, czy są to pośrednicy w obrocie nieruchomościami, czy nie, (2) jakimikolwiek agentami nieruchomości oraz użytkownikami i kupującymi , sprzedający lub inni agenci nieruchomości napotkani na tej stronie oraz (3) wszyscy agenci nieruchomości oraz wszelkie osoby fizyczne lub inne strony trzecie, w tym między innymi kupujący lub sprzedający dowolne wymienione nieruchomości.

Korzystając z naszej usługi, akceptujesz i wyrażasz zgodę na udostępnianie przez DirectOffer opublikowanych przez Ciebie wycieczek audio w ramach jej działań marketingowych i promocyjnych. Wyrażasz zgodę na to, że DirectOffer w żadnych okolicznościach nie może ponosić odpowiedzialności za wyświetlanie opublikowanych przez Ciebie wycieczek audio. DirectOffer wykorzysta opublikowane przez Ciebie wycieczki audio wyłącznie do promowania usługi. Wszelkie niepublikowane wycieczki audio nie będą dostępne publicznie.

Akceptacja Regulaminu

Niniejsze warunki użytkowania są zawierane pomiędzy Tobą a Direct Offer, Inc. („Firma”, „my” lub „nas”). Poniższe zasady i warunki, wraz ze wszystkimi dokumentami, które wyraźnie włączają przez odniesienie (łącznie „Warunki korzystania”), regulują dostęp i korzystanie z DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net i DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, łącznie z dowolną treścią , funkcjonalność i usługi oferowane na lub za pośrednictwem DirectOffer.com, DirectOffer.net i DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr („Witryna internetowa”), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Witryny lub klikając, aby zaakceptować lub wyrazić zgodę na Warunki korzystania, gdy ta opcja jest dla Ciebie dostępna, akceptujesz i zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności, które można znaleźć pod adresem https://directoffer.com/privacy-policy, włączone tu przez odniesienie. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na niniejsze Warunki korzystania lub Politykę prywatności, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Niniejsza Witryna internetowa jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i mieszkają w Stanach Zjednoczonych, na rynkach Unii Europejskiej lub na którymkolwiek z ich terytoriów lub posiadłości. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś w wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy z Firmą i spełniasz wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Zmiany Regulaminu

Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania, według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do późniejszego dostępu do Witryny i korzystania z niej. Jednakże wszelkie zmiany w postanowieniach dotyczących rozstrzygania sporów określonych w Prawie Obowiązującym i 0 nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek sporów, o których strony zostały powiadomione w dniu lub wcześniej w dniu opublikowania zmiany na Stronie internetowej.

Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że będziesz sprawdzał tę stronę od czasu do czasu przy każdym wejściu na tę Stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Dostęp do Strony internetowej i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Witryny oraz wszelkich usług lub materiałów udostępnianych w Witrynie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część Witryny będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny użytkownikom, w tym użytkownikom zarejestrowanym.

Jesteś odpowiedzialny za oba:

 • Dokonywanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony internetowej.

 • Zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków korzystania i przestrzegają ich.

 
Aby uzyskać dostęp do Witryny lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny jest to, że wszystkie informacje podawane w Witrynie są prawidłowe, aktualne i kompletne. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie informacje, które podajesz w celu rejestracji w tej Witrynie lub w inny sposób, w tym między innymi poprzez korzystanie z jakichkolwiek interaktywnych funkcji w Witrynie, podlegają naszej Polityce prywatności https://directoffer.com/privacy-policyi wyrażasz zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoich danych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ujawniać ich żadnej innej osobie ani podmiotowi. Przyjmujesz również do wiadomości, że Twoje konto jest osobiste i zgadzasz się nie zapewniać żadnej innej osobie dostępu do tej Witryny lub jej części przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła, bądź o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się również na to, że opuścisz swoje konto po zakończeniu każdej sesji. Powinieneś zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć ani zapisać Twojego hasła ani innych danych osobowych.

Mamy prawo wyłączyć dowolną nazwę użytkownika, hasło lub inny identyfikator, wybrany przez Ciebie lub dostarczony przez nas, w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym jeśli, naszym zdaniem, naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.


Prawa własności intelektualnej

 
Witryna internetowa i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością Spółki, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej lub praw własności.

Niniejsze Warunki użytkowania pozwalają na korzystanie z Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów znajdujących się w naszej Witrynie, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM w przypadku uzyskiwania dostępu i przeglądania tych materiałów.

 • Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez Twoją przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania.

 • Możesz wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron Witryny do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku i nie do dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.

 • Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje komputerowe, mobilne lub inne, możesz pobrać pojedynczą kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgodzisz się na związanie się naszą umową licencyjną użytkownika końcowego dotyczącą takich Aplikacje.

 • Jeśli udostępniamy funkcje mediów społecznościowych z określoną treścią, możesz podjąć takie działania, jakie umożliwiają takie funkcje.


Nie wolno Ci:

 • Modyfikuj kopie wszelkich materiałów z tej witryny.

 • Wykorzystuj ilustracje, zdjęcia, sekwencje wideo lub audio lub jakąkolwiek grafikę oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

 • Usuń lub zmień wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny.

Nie wolno uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać w celach komercyjnych jakiejkolwiek części Witryny ani jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Jeśli chcesz w jakikolwiek inny sposób wykorzystać materiały zawarte w Witrynie niż określone w tej sekcji, skieruj swoją prośbę na adres: admin@directoffer.com

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w inny sposób wykorzystujesz lub zapewniasz dostęp innej osobie do jakiejkolwiek części Witryny z naruszeniem Warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygasa i musisz, według naszego uznania , zwróć lub zniszcz wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Witrynie lub jakiejkolwiek zawartości Witryny nie są przenoszone na Ciebie, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Firmę. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Znaki towarowe


Nazwa Spółki, terminy, znaki towarowe Spółki, logo Spółki oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany znajdujące się w tej Witrynie są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny:

 • W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo lub regulacje federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów).

 • W celu wykorzystywania, wyrządzania krzywdy lub podejmowania prób wykorzystania lub wyrządzania krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób.

 • Aby wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać dowolne materiały, które nie są zgodne ze Standardami treści [LINK DO STANDARDÓW TREŚCI] określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

 • Przesyłania lub zapewniania wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, w tym „poczty-śmieci”, „łańcuszka”, „spamu” lub innego podobnego namawiania.

 • Podszywać się lub próbować podszywać się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi za pomocą adresów e-mail lub pseudonimów powiązanych z którymkolwiek z powyższych).

 • Angażować się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie z Witryny lub korzystanie z niej lub które, według naszego uznania, może zaszkodzić Spółce lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto zgadzasz się nie:

 • Korzystaj z Witryny w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.

 • Korzystaj z dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka, aby uzyskać dostęp do Witryny w dowolnym celu, w tym do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Witrynie.

 • Korzystaj z ręcznego procesu w celu monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów znajdujących się w Witrynie lub w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 • Korzystaj z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe działanie Witryny.

 • Wprowadzaj wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie.

 • Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, ingerować, uszkadzać lub zakłócać jakiekolwiek części Witryny, serwer, na którym przechowywana jest Witryna, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych podłączoną do Witryny.

 • Zaatakuj witrynę za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.
  W przeciwnym razie należy próbować zakłócać prawidłowe działanie Serwisu.

Wkład użytkowników

Witryna internetowa może zawierać tablice ogłoszeń, pokoje rozmów, osobiste strony internetowe lub profile, fora, tablice ogłoszeń, wiadomości bezpośrednie i inne funkcje interaktywne (zwane łącznie „Usługami interaktywnymi”), które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie innym użytkownikom lub innym osobom (zwanym dalej „publikowaniem”) treści lub materiałów (łącznie „Wkłady użytkowników”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Wszystkie Wkłady Użytkowników muszą być zgodne ze Standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

Wszelki wkład użytkownika opublikowany w witrynie będzie uważany za niepoufny i niezastrzeżony. Udostępniając jakikolwiek Wkład użytkownika w Witrynie, przyznajesz nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z ich licencjobiorców i następców, a także cedujesz prawo do używania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i ujawniania w inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek tego typu materiałów w dowolnym celu/zgodnie z ustawieniami Twojego konta.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Jesteś właścicielem lub kontrolujesz wszystkie prawa do Wkładu użytkownika i masz prawo udzielić przyznanej powyżej licencji nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z nich oraz naszym licencjobiorcom, następcom i cesjonariuszom.

 • Wszystkie Twoje Wkłady Użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.

 • Rozumiesz i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie Wkłady użytkowników, które przesyłasz lub wnosisz, i to Ty, a nie Firma, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.

 • Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Wkładów użytkownika opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika Witryny.

Monitorowanie i egzekwowanie; Zakończenie

Mamy prawo do:

 • Usuń lub odmów opublikowania jakichkolwiek wpisów użytkowników z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania.

 • Podejmuj wszelkie działania w odniesieniu do Wkładu użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za konieczne lub odpowiednie, w tym jeśli uważamy, że taki Wkład użytkownika narusza Warunki użytkowania, w tym Standardy treści, narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Strony lub społeczeństwa lub może skutkować odpowiedzialnością Spółki.

 • Ujawniaj swoją tożsamość lub inne informacje o Tobie jakiejkolwiek osobie trzeciej, która twierdzi, że opublikowane przez Ciebie materiały naruszają jej prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.

 • Podjąć odpowiednie działania prawne, w tym między innymi skierować sprawę do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Witryny.

 • Zakończ lub zawiesij dostęp do całości lub części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub z nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji każdej osoby publikującej jakiekolwiek materiały w Witrynie lub za jej pośrednictwem. ZRZEKASZ SIĘ I ZABEZPIECZASZ SPÓŁKĘ ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW USŁUG OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ DOWOLNĄ Z POWYŻSZYCH STRON W TRAKCIE BĄDŹ W KONSEKCJI DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ BEZPOŚREDNĄ OFERTĘ/TAKIE STRONY LUB ORGANY EGZEKUCJI PRAWA WŁADZE.

Jednakże nie zobowiązujemy się do sprawdzania wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem w Witrynie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia budzących zastrzeżenia materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tej sekcji.

Standardy treści

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich Wkładów użytkowników i korzystania z Usług interaktywnych. Wkłady użytkowników muszą w całości być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi. Bez ograniczania powyższego, Wkłady Użytkowników nie mogą:

 • Zawierać wszelkich materiałów zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obelżywych, obraźliwych, napastliwych, brutalnych, pełnych nienawiści, podżegających lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.

 • Promuj materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym, przemoc lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.

 • Naruszać jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby.

 • Naruszać prawa (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub zawierać jakiekolwiek materiały, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy obowiązujących przepisów prawa lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania i naszą Polityką prywatności , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Jest prawdopodobne, że oszukasz każdą osobę.

 • Promuj jakąkolwiek nielegalną działalność lub popieraj, promuj lub pomagaj w jakichkolwiek nielegalnych działaniach.

 • Wywoływać irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój lub może zdenerwować, zawstydzić, zaniepokoić lub zirytować jakąkolwiek inną osobę.

 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją.

 • Obejmuje działania komercyjne lub sprzedaż, takie jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklamy.

 • Sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub są przez nas popierane, jeśli tak nie jest.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Informacje prezentowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych o charakterze ogólnym. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez Ciebie lub innego odwiedzającego Stronę internetową, lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.

Niniejsza Witryna może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i zewnętrznych licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi raportowania. Wszelkie stwierdzenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczone przez Spółkę, stanowią wyłącznie opinie i odpowiedzialność osoby lub podmiotu udostępniającego te materiały. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii Spółki. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie.

Zmiany w Serwisie

Możemy od czasu do czasu aktualizować zawartość tej Witryny, ale jej treść nie musi być kompletna i aktualna. Wszelkie materiały zawarte w Witrynie mogą w danym momencie być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizowania.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach w Serwisie

Wszystkie informacje, które gromadzimy w tej Witrynie, podlegają naszej Polityce prywatności https://directoffer.com/privacy-policy. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w stosunku do Twoich danych, zgodnie z Polityką Prywatności.

Inne Warunki

Dodatkowe warunki mogą również dotyczyć określonych części, usług lub funkcji Witryny. Wszystkie takie dodatkowe warunki zostają niniejszym włączone poprzez to odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.

Link do strony internetowej i funkcji mediów społecznościowych

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji i nie wykorzystuje jej, ale nie możesz umieszczać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, akceptację lub poparcie z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Niniejsza Witryna internetowa może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

 • Linki z Twoich własnych lub niektórych witryn stron trzecich do określonych treści w tej Witrynie.

 • Wysyłaj wiadomości e-mail lub inne komunikaty zawierające określone treści lub łącza do określonych treści w tej Witrynie.

 • Powoduje wyświetlanie lub sprawianie wrażenia wyświetlania ograniczonych fragmentów treści tej Witryny w witrynach użytkownika lub niektórych witrynach stron trzecich.

Możesz korzystać z tych funkcji wyłącznie w sposób, w jaki są przez nas dostarczane i wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane, oraz w inny sposób zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji. Z zastrzeżeniem powyższego nie wolno:

 • Utwórz łącze z dowolnej witryny internetowej, która nie jest Twoją własnością.

 • Spowodować wyświetlenie Witryny lub jej części w dowolnej innej witrynie lub sprawiać wrażenie, że jest ona wyświetlana w dowolnej innej witrynie, na przykład za pomocą ramek, głębokich linków lub linków wbudowanych.

 • Link do dowolnej części Serwisu innej niż strona główna.

 • W przeciwnym razie podejmuj jakiekolwiek działania w odniesieniu do materiałów znajdujących się w tej Witrynie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.

Strona internetowa, z której prowadzą linki lub na której udostępniasz określone treści, musi być pod każdym względem zgodna ze Standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

Zgadzasz się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego kadrowania lub łączenia. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych oraz wszelkie linki w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego uznania.

Linki ze strony internetowej

Jeśli Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Dotyczy to linków zawartych w reklamach, w tym banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się w tej Witrynie, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich witryn.

Ograniczenia geograficzne

Właściciel Strony ma siedzibę w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Udostępniamy tę Stronę internetową do użytku wyłącznie osobom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że Witryna internetowa lub jakakolwiek jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Witryny może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

Wyłączenie gwarancji

Rozumiesz, że nie możemy i nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić Twoje szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej oraz dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ROZPROSZONY ATAK ODMOWY USŁUGI, WIRUSY LUB INNY TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWY MATERIAŁ, KTÓRY MOŻE ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTERA, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE
MATERIAŁY ZASTRZEŻONE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB POBIERANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJ LUB NA DOWOLNEJ STRONIE Z NIĄ POWIĄZANEJ.

KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ KORZYSTASZ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI FIRMA ANI ŻADNA OSOBA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA ANI NIKT Z FIRMĄ NIE REPREZENTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE POPRAWIONE, ŻE NASZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JA UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIĆ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM M.in. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZAĆ W świetle OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, KIEROWNICY LUB DYREKTORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, WSZELKICH STRON Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKIEJ TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB TAKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH, W TYM WSZELKICH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH LUB KARNYCH SZKÓD, W TYM M.in. DO OBRAŻEŃ OSOBOWYCH, BÓLU I CIERPIENIA, TRAS EMOCJONALNYCH, UTRATY DOCHODÓW, UTRATY ZYSKÓW, UTRATY BIZNESU LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATY UŻYTKOWANIA, UTRATY WARTOŚCI WIARY, UTRATY DANYCH ORAZ NIEWZGLĘDNIE SPOWODOWANYCH DELIKANTEM (W TYM ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY LUB INNEGO, NAWET JEŚLI MOŻNA PRZEWIDZIĆ.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA NA mocy OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.


Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także jej odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami , zobowiązania, odszkodowania, wyroki, nagrody, straty, koszty, wydatki lub opłaty (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) powstałe w wyniku lub związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym między innymi , Twój wkład użytkownika, jakiekolwiek wykorzystanie treści, usług i produktów Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania lub wykorzystanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie kwestie związane z Serwisem i niniejszymi Warunkami Korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi powiązane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa Stanu Tennessee bez wpływu na jakikolwiek wybór lub przepis lub zasadę kolizyjną (niezależnie od tego, czy obowiązuje stan Tennessee, czy jakąkolwiek inną jurysdykcję).

O ile Spółka nie wymaga od Ciebie poddania sporu pod arbitraż, w takim przypadku zaprzestaniesz wszelkich postępowań i zgodzisz się na oddanie do arbitrażu wszelkich takich postępowań, wszelkich pozwów prawnych, działań lub postępowań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych lub Witryna zostanie ustanowiona przed sądami federalnymi Stanów Zjednoczonych lub sądami stanu Tennessee, w każdym przypadku zlokalizowanymi w mieście Nashville i hrabstwie Davidson, chociaż zachowujemy prawo do wniesienia dowolnego pozwu, powództwa lub postępowanie przeciwko Tobie w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w Twoim kraju zamieszkania lub jakimkolwiek innym odpowiednim kraju. Zrzekają się Państwo wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania nad Państwem jurysdykcji przez takie sądy oraz do występowania w takich sądach.

Arbitraż

Według wyłącznego uznania Spółki może wymagać od Ciebie poddania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym sporów wynikających z lub dotyczących ich interpretacji, naruszenia, nieważności, niewykonania lub rozwiązania, do ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego stosującym prawo Tennessee.

Ograniczenie czasu zgłaszania roszczeń

WSZELKIE POZWANIA LUB ROSZCZENIA, JAKIE MOŻESZ WYNIKAĆ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB STRONY INTERNETOWEJ LUB Z NAMI ZWIĄZANE MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD NABYCIA PRZYCZYNY ROSZCZENIA; W przeciwnym razie taka przyczyna powództwa lub roszczenia ulega trwałemu przedawnieniu.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek warunków określonych w niniejszych Warunkach Korzystania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takich warunków lub zrzeczenie się jakichkolwiek innych warunków, a także za niemożność dochodzenia przez Spółkę prawa lub postanowienie wynikające z niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

Całość porozumienia

Warunki użytkowania oraz nasza Polityka prywatności i Warunki sprzedaży stanowią jedyną i całą umowę pomiędzy Tobą a Direct Offer, Inc. dotyczącą Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze i jednoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne , dotyczące Serwisu.

Twoje uwagi i wątpliwości

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Wszelkie powiadomienia o naruszeniu praw autorskich, opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inną komunikację dotyczącą Witryny należy kierować na adres: admin@directoffer.com

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) jest wiążącą umową pomiędzy Tobą („Użytkownik końcowy” lub „Ty”) a Direct Offer, Inc. („Firma”). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez Ciebie z platformy Direct Offer na stronie internetowej i aplikacji mobilnej (w tym całej powiązanej dokumentacji, zwanej „Aplikacją”). Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana Tobie.

KLIKAJĄC PRZYCISK „ZGADZAM SIĘ”, POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI, UŻYTKOWNIK (A) POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ROZUMIŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ; (B) OŚWIADCZYĆ, ŻE MASZ 18 LAT LUB WIĘCEJ; ORAZ (C) AKCEPTUJE NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ, ŻE JESTEŚ PRAWNIE ZWIĄZONY JEJ WARUNKAMI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE POBIERAJ, INSTALUJ ANI KORZYSTAJ Z APLIKACJI.

1. Udzielenie licencji. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Firma udziela ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na:

(a) pobrać, zainstalować i używać Aplikacji do osobistego, niekomercyjnego użytku na pojedynczym urządzeniu mobilnym lub urządzeniu z przeglądarką internetową, którego jesteś właścicielem lub w inny sposób przez Ciebie kontrolowanym („Urządzenie mobilne”), ściśle zgodnie z dokumentacją Aplikacji.

(b) uzyskiwanie dostępu, przesyłanie strumieniowe, pobieranie i używanie na takim Urządzeniu mobilnym Treści i Usług (zgodnie z definicją w punkcie 5) udostępnionych w Aplikacji lub w inny sposób dostępnych za jej pośrednictwem, ściśle zgodnie z niniejszą Umową i Warunkami użytkowania mającymi zastosowanie do takiego Treść i usługi.

2. Ograniczenia licencyjne. Licencjobiorca nie będzie:

(a) kopiować Aplikację, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej licencji;
(b) modyfikować, tłumaczyć, dostosowywać lub w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych lub ulepszeń Aplikacji, niezależnie od tego, czy mają zdolność patentową, czy nie;

(c) przeprowadzać inżynierię wsteczną, deasemblować, dekompilować, dekodować lub podejmować w inny sposób prób uzyskania kodu źródłowego Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części lub uzyskania dostępu do niej;

(d) usuwać, usuwać, zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek znaków towarowych lub jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, patentach lub innych informacjach o własności intelektualnej lub prawach własności z Aplikacji, w tym wszelkich jej kopii;

(e) wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, rozpowszechniać, publikować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać Aplikację lub jakiekolwiek cechy lub funkcjonalności Aplikacji jakiejkolwiek osobie trzeciej z dowolnego powodu, w tym poprzez udostępnienie Aplikacji dostępne w sieci, w której w dowolnym momencie może uzyskać do niego dostęp więcej niż jedno urządzenie;

(f) usuwać, wyłączać, obchodzić lub w inny sposób tworzyć lub wdrażać obejścia jakichkolwiek zabezpieczeń przed kopiowaniem, zarządzania prawami lub funkcji zabezpieczeń w Aplikacji lub ją chroniących; Lub

(g) używać Aplikacji w lub w związku z projektowaniem, konstruowaniem, konserwacją lub eksploatacją jakichkolwiek niebezpiecznych środowisk lub systemów, w tym wszelkich systemów wytwarzania energii; systemy nawigacji lub łączności statku powietrznego, systemy kontroli ruchu lotniczego lub inne systemy zarządzania transportem; zastosowania krytyczne dla bezpieczeństwa, w tym systemy medyczne lub systemy podtrzymywania życia, zastosowania w pojazdach lub wszelkie systemy policyjne, strażackie lub inne systemy reagowania na zagrożenia; oraz zastosowania wojskowe lub lotnicze, systemy uzbrojenia lub środowiska.

3. Zastrzeżenie praw. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Aplikacja jest udostępniana na podstawie licencji, a nie sprzedawana. Użytkownik nie nabywa żadnych udziałów własnościowych w Aplikacji na mocy niniejszej Umowy ani żadnych innych praw z tym związanych, z wyjątkiem korzystania z Aplikacji zgodnie z udzieloną licencją i z zastrzeżeniem wszelkich warunków i ograniczeń wynikających z niniejszej Umowy. Firma oraz jej licencjodawcy i usługodawcy zastrzegają sobie i zachowają swoje całe prawa, tytuły i udziały w Aplikacji, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w niej zawarte lub z nią związane, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przyznanych użytkownikowi w niniejszej Umowie .

4. Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po pobraniu, zainstalowaniu lub korzystaniu z Aplikacji Spółka może używać automatycznych środków (w tym na przykład plików cookie i sygnałów nawigacyjnych) w celu gromadzenia informacji o Twoim Urządzeniu Mobilnym i korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji. Może być również wymagane podanie pewnych informacji o sobie jako warunek pobrania, zainstalowania lub korzystania z Aplikacji lub niektórych jej funkcji lub funkcjonalności, a Aplikacja może zapewniać użytkownikowi możliwość dzielenia się informacjami o sobie z innymi. Wszystkie informacje, które zbieramy za pośrednictwem tej Aplikacji lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce prywatności https://directoffer.com/privacy-policy. Pobierając, instalując, używając i dostarczając informacje do lub za pośrednictwem tej Aplikacji, wyrażasz zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

5. Treści i usługi. Aplikacja może zapewnić dostęp do strony internetowej Spółki znajdującej się pod adresem DirectOffer.com, DirectOffer.net i DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr („Witryna internetowa”) oraz produkty i usługi w nich dostępne, a także pewne funkcje, funkcjonalności i treści dostępne w Aplikacji lub za jej pośrednictwem mogą być hostowane w Witrynie internetowej (zwane łącznie „Treścią i usługami”). Dostęp do takich Treści i Usług oraz korzystanie z nich podlegają Warunkom korzystania z Witryny internetowej oraz Polityce prywatności znajdującej się pod adresem [LINK DO WARUNKÓW KORZYSTANIA] i [LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI], które są włączone do niniejszego dokumentu poprzez to odniesienie. Twój dostęp do takich Treści i Usług oraz korzystanie z nich może wymagać potwierdzenia akceptacji takich Warunków użytkowania i Polityki prywatności oraz zarejestrowania się w Witrynie, a niezastosowanie się do tego może uniemożliwić Ci dostęp lub korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji i funkcjonalność. Każde naruszenie takich Warunków użytkowania zostanie również uznane za naruszenie niniejszej Umowy.

6. Ograniczenia geograficzne. Treści i Usługi są udostępniane i wykorzystywane wyłącznie osobom znajdującym się na rynkach Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej („Terytoria”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych Treści i Usług poza Terytoriami oraz że dostęp do nich może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Treści i Usług spoza Terytoriów, odpowiadasz za przestrzeganie lokalnych przepisów.

7. Aktualizacje. Firma może od czasu do czasu, według własnego uznania, opracowywać i udostępniać aktualizacje Aplikacji, które mogą obejmować ulepszenia, poprawki błędów, poprawki, inne poprawki błędów i/lub nowe funkcje (łącznie, łącznie z powiązaną dokumentacją, „Aktualizacje”). Aktualizacje mogą również modyfikować lub całkowicie usuwać niektóre funkcje. Zgadzasz się, że Firma nie ma obowiązku dostarczania jakichkolwiek Aktualizacji ani dalszego dostarczania lub włączania jakichkolwiek konkretnych funkcji lub funkcjonalności. W zależności od ustawień Twojego Urządzenia mobilnego, gdy Twoje Urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu:

(a) Aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wszystkie dostępne Aktualizacje; Lub

(b) możesz otrzymać powiadomienie lub monit o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji.

Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie pobrać i zainstalować wszystkie Aktualizacje oraz przyjąć do wiadomości i zgodzić się, że Aplikacja lub jej części mogą nie działać prawidłowo, jeśli tego nie zrobią. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na to, że wszystkie Aktualizacje będą uważane za część Aplikacji i będą podlegać wszystkim warunkom niniejszej Umowy.

8. Materiały stron trzecich. Aplikacja może wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści stron trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty, usługi i/lub materiały) lub udostępniać łącza do witryn lub usług stron trzecich, w tym za pośrednictwem reklam stron trzecich („Materiały stron trzecich”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za Materiały stron trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość, jakość lub jakiekolwiek inne aspekty. Firma nie przyjmuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek Materiały Osób Trzecich. Materiały stron trzecich i łącza do nich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a dostęp do nich i korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami takich stron trzecich.

9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie.

(a) Okres obowiązywania Umowy rozpoczyna się w momencie pobrania lub zainstalowania Aplikacji lub potwierdzenia akceptacji niniejszego Regulaminu i będzie obowiązywać do momentu rozwiązania Umowy przez Ciebie lub Spółkę zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji 9.

(b) Możesz rozwiązać niniejszą Umowę poprzez usunięcie Aplikacji i wszystkich jej kopii ze swojego Urządzenia Mobilnego.

(c) Firma może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, jeśli zaprzestanie obsługi Aplikacji, co Firma może zrobić według własnego uznania lub W INNYCH PRZYPADKACH ROZWIĄZANIA. Ponadto niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast i automatycznie, bez powiadomienia, jeśli naruszysz którykolwiek z warunków niniejszej Umowy.

(d) Po rozwiązaniu:

(i) wszelkie prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy również wygasną; I

(ii) musisz zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć wszystkie kopie Aplikacji ze swojego Urządzenia Mobilnego i konta.

(e) Rozwiązanie umowy nie ogranicza żadnych praw Spółki ani środków prawnych ani słuszności.

10. Wyłączenie gwarancji. APLIKACJA JEST DOSTARCZANA LICENCJOBIORCY „TAK JAK JEST”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I WADAMI, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA W SWOIM IMIENIU ORAZ W IMIENIU JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ORAZ ICH ODPOWIEDNICH LICENCJODAWCÓW I USŁUGODAWCÓW WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W ODNIESIENIU DO ZASTOSOWANIE, W TYM WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA, ORAZ GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, WYKONANIA, WYKORZYSTANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. BEZ OGRANICZEŃ DO POWYŻSZEGO FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ, ŻE APLIKACJA SPEŁNIA WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, OSIĄGA JAKIEKOLWIEK ZAMIERZONE WYNIKI, BĘDZIE KOMPATYBILNA ANI WSPÓŁPRACUJE Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM, APLIKACJAMI, SYSTEMAMI LUB USŁUGAMI, DZIAŁAĆ BEZ PRZERW, SPEŁNIAĆ JAKIEKOLWIEK STANDARDY WYDAJNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI, LUB BYĆ WOLNYM od BŁĘDÓW, LUB ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB WADY MOGĄ LUB BĘDĄ NAPRAWIONE.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, WIĘC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

11. Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI ŻADEN Z JEJ LUB ICH ODPOWIEDNICH LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW USŁUG, NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB TREŚCI I USŁUGI DLA:

(a) OBRAŻENIA OSOBISTE, SZKODY W MIENIU, UTRATA ZYSKÓW, KOSZT TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATA DANYCH, UTRATA WARTOŚCI WARTOŚCI, PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI, AWARIA LUB AWARIA KOMPUTERA LUB JAKIEKOLWIEK INNY WYNIKOWY, PRZYPADKOWY, POŚREDNI, PRZYKŁADOWY, SPECJALNY LUB KARNY ODSZKODOWANIE.

(b) SZKODY BEZPOŚREDNIE W KWOTACH, KTÓRE ŁĄCZNIE PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA WNIOSEK.

POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ MAJĄ ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU, CZY TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA UMOWY, DELIKTU CZY (W TYM ZANIEDBANIA) LUB Z INNEGO I NIEZALEŻNIE OD CZY TAKIE SZKODY BYŁY PRZEWIDYWANE LUB FIRMA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA PEWNE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

12. Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Firmę oraz jej kadrę kierowniczą, dyrektorów, pracowników, agentów, podmioty stowarzyszone, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami, szkodami, zobowiązaniami, brakami, roszczeniami, działaniami, wyrokami, ugodami, odsetkami , nagrody, kary, grzywny, koszty lub wydatki dowolnego rodzaju, w tym honoraria adwokackie, wynikające lub związane z korzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Aplikacji lub naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy, w tym między innymi treściami, które przesyłasz lub tworzysz dostępne za pośrednictwem tej Aplikacji.

13. Rozporządzenie eksportowe. Aplikacja może podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu, w tym ustawie o reformie kontroli eksportu i związanym z nią przepisom. Nie będziesz bezpośrednio ani pośrednio eksportować, reeksportować ani udostępniać Aplikacji ani udostępniać Aplikacji z jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, do którego eksport, reeksport lub udostępnianie jest zabronione przez prawo, zasady lub regulacje . Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących federalnych przepisów ustawowych, wykonawczych i zasad oraz dopełnić wszystkich wymaganych zobowiązań (w tym uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na eksport lub inną zgodę rządu) przed eksportem, reeksportem, wydaniem lub udostępnieniem Aplikacji w inny sposób poza granicami NAS.

14. Prawa rządu USA. Aplikacja jest komercyjnym oprogramowaniem komputerowym w rozumieniu definicji zawartej w 48 CFR §2.101. W związku z tym, jeśli jesteś agencją rządu USA lub jego wykonawcą, otrzymujesz tylko te prawa w odniesieniu do Aplikacji, jakie są przyznane wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy licencji, zgodnie z (a) 48 CFR §227.7201 do 48 CFR §227.7204 w odniesieniu do Departamentu Obrony i jego wykonawców, lub (b) 48 CFR §12.212 w odniesieniu do wszystkich pozostałych licencjobiorców rządu USA i ich wykonawców.

15. Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, pozostała część postanowienia zostanie zmieniona w celu jak najwierniejszego osiągnięcia skutku pierwotnego warunku, a wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowają pełną moc i skuteczność.

16. Obowiązujące prawo. Niniejsza Umowa podlega prawu wewnętrznemu stanu Tennessee i jest zgodnie z nim interpretowana, bez wpływu na jakikolwiek wybór lub przepisy lub zasady kolizyjne. Wszelkie pozwy, działania lub postępowania wynikające z lub powiązane z niniejszą Umową lub Aplikacją będą wszczynane wyłącznie przed sądami federalnymi Stanów Zjednoczonych lub sądami stanu Tennessee, w każdym przypadku z siedzibą w Nashville w stanie Tennessee. Zrzekają się Państwo wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania nad Państwem jurysdykcji przez takie sądy oraz do występowania w takich sądach.

17. Ograniczenie terminu zgłaszania reklamacji. WSZELKIE POZWANIA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOŻESZ WYNIKAĆ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB WNIOSKU LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PODSTAWY ROSZCZENIA, W PRZECIWNYM PRZYPADKU TAKA PODSTAWA ROSZCZENIA LUB ROSZCZENIA SĄ TRWAŁE PRZEGASZONE.

18. Całość Umowy. Niniejsza Umowa, nasze warunki użytkowania, nasza polityka prywatności oraz wszelkie inne zasady, do których odwołuje się powyższe lub które są do niego dołączone, stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą w odniesieniu do Aplikacji i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia i umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Aplikacji.

19. Zrzeczenie się. Żadne niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek praw lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się ich, a żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z któregokolwiek prawa lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy nie będzie wykluczać dalszego korzystania z tego lub jakiekolwiek inne prawa poniżej. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a wszelkimi obowiązującymi warunkami zakupu lub innymi warunkami, obowiązywać będą warunki niniejszej Umowy.

pl_PLPolski
Przewiń na górę