Používaním tejto stránky alebo ktorejkoľvek z jej funkcií výslovne súhlasíte s Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov (https://directoffer.com/privacy-policy) stránky Direct Offer, ktorá (vrátane celého jej obsahu) je vám poskytovaná „tak ako je“ a akékoľvek používanie tejto stránky je na vaše vlastné riziko. Priama ponuka neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, že táto stránka nebude vystavená strate, zničeniu, poškodeniu, korupcii, útoku, vírusom, interferencii, hackerstvu alebo inému narušeniu bezpečnosti, a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti, ktorá s tým súvisí.

Bez predchádzajúceho upozornenia môže Priama ponuka upraviť, pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt alebo funkciu tejto lokality alebo vaše používanie tejto lokality. Ak sa priama ponuka rozhodne upraviť, pozastaviť alebo zrušiť stránku, nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane.

Priama ponuka nezaručuje ani nezaručuje, že používanie alebo výsledky používania stránky (alebo jej obsahu, informácií alebo zoznamov nehnuteľností) sú alebo budú presné, spoľahlivé, aktuálne, neprerušované alebo bez chýb. Hoci obsah, informácie a zoznamy nehnuteľností prístupné na tejto stránke boli získané a odoslané zo zdrojov, ktoré Direct Offer považuje za spoľahlivé, Direct Offer neoverila žiadny takýto obsah, informácie a zoznamy nehnuteľností a v maximálnom rozsahu povolenom Priama ponuka nezaručuje ani nezaručuje žiadny takýto obsah, informácie a zoznamy nehnuteľností a výslovne sa zrieka všetkých záruk, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu, a neporušovanie. Všetok obsah, informácie a zoznamy nehnuteľností na tejto stránke podliehajú možnosti chýb, vynechaní, zmene ceny, nájomných alebo iných podmienok, predchádzajúceho predaja, prenájmu alebo financovania alebo odstúpenia bez upozornenia. Akékoľvek vyhlásenia, projekcie, názory, predpoklady alebo odhady sú urobené tretími stranami, ktoré nie sú zamestnancami, agentmi, zástupcami alebo inak pod kontrolou priamej ponuky. Žiadne takéto vyhlásenia, projekcie, názory, predpoklady alebo odhady nepredstavujú súčasnú alebo budúcu výkonnosť žiadneho z uvedených nehnuteľností. Vy a vaši daňoví a právni poradcovia by ste mali starostlivo a nezávisle vyšetriť akýkoľvek majetok, s ktorým sa stretnete prostredníctvom tejto stránky, a akúkoľvek zamýšľanú transakciu týkajúcu sa akéhokoľvek majetku uvedeného na tejto stránke. Obsah, informácie, zoznamy nehnuteľností a služby dostupné prostredníctvom stránky priamej ponuky môžu byť odoslané alebo poskytnuté tretími stranami a beriete na vedomie, že priama ponuka nenesie žiadnu zodpovednosť za takýto obsah, informácie, zoznamy nehnuteľností alebo služby.

Priama ponuka neslúži ako zamestnávateľ, nadriadený ani príkazca žiadneho realitného makléra používajúceho našu stránku a realitní agenti, s ktorými sa môžete stretnúť alebo s ktorými môžete komunikovať prostredníctvom tejto stránky, nie sú žiadnym spôsobom právne spojení s priamou ponukou. Director Offer neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani záruky, pokiaľ ide o kvalifikáciu, poverenia, stav licencie, skúsenosti, zručnosti, vyhlásenia, zastúpenia, produkty alebo služby ponúkané alebo poskytované akýmikoľvek realitnými maklérmi, s ktorými sa na tejto stránke stretnete. Súhlasíte s tým, že ani vy, ani priama ponuka nemáte v úmysle vytvoriť vzťah medzi realitným maklérom a klientom, a preto sa pri používaní stránky nevytvárajú žiadne takéto vzťahy. Priama ponuka výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z akejkoľvek komunikácie, transakcií alebo rokovaní medzi:

 1. všetci používatelia stránky, či už realitní makléri alebo nie,

 2. všetkých používateľov a všetkých realitných agentov a

 3. akýchkoľvek používateľov a akýchkoľvek jednotlivcov alebo iných tretích strán, vrátane, ale nie výlučne, kupujúcich alebo predajcov akýchkoľvek uvedených nehnuteľností.

Pre agentov:

Priama ponuka neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, pokiaľ ide o kvalifikáciu, poverenia, stav licencie, skúsenosti, zručnosti, vyhlásenia, zastúpenia, produkty alebo služby ponúkané alebo poskytované akýmikoľvek používateľmi, kupujúcimi, predávajúcimi alebo realitnými maklérmi, s ktorými sa stretávate na tejto stránke. Súhlasíte s tým, že ani vy, ani priama ponuka nemáte v úmysle vytvoriť vzťah medzi realitným maklérom a klientom, a preto sa pri používaní stránky nevytvárajú žiadne takéto vzťahy. Priama ponuka sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z akejkoľvek komunikácie, transakcií alebo rokovaní medzi (1) akýmikoľvek realitnými maklérmi a inými používateľmi stránky, či už realitnými maklérmi alebo nie, (2) akýmikoľvek realitnými maklérmi a používateľmi, kupujúcimi. , predajcovia alebo iní realitní agenti, s ktorými sa stretnete na tejto stránke, a (3) akýkoľvek realitní agent a akékoľvek osoby alebo iné tretie strany, vrátane, ale nie výlučne, kupujúcich alebo predávajúcich akýchkoľvek uvedených nehnuteľností.

Používaním našej služby prijímate a súhlasíte s tým, aby DirectOffer zdieľala vaše zverejnené zvukové prehliadky v rámci svojich marketingových a propagačných aktivít. Súhlasíte s tým, že spoločnosť DirectOffer za žiadnych okolností nemôže niesť zodpovednosť za zobrazovanie vašich zverejnených zvukových prehliadok. DirectOffer použije vaše zverejnené zvukové prehliadky iba na propagáciu služby. Akékoľvek nezverejnené zvukové prehliadky nebudú verejne prístupné.

Prijatie Podmienok používania

Tieto podmienky používania uzatvárate Vy a spoločnosť Direct Offer, Inc. („Spoločnosť“, „my“ alebo „nás“). Nasledujúce zmluvné podmienky spolu s akýmikoľvek dokumentmi, ktoré výslovne zahŕňajú odkazom (spoločne „Podmienky používania“), riadia váš prístup a používanie DirectOffer.com, doaudiotours.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer. eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr, vrátane akéhokoľvek obsahu , funkčnosť a služby ponúkané na alebo prostredníctvom DirectOffer.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer.info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (ďalej len „webová stránka“), či už ako hosť alebo registrovaný používateľ.

Pred začatím používania webovej stránky si pozorne prečítajte Podmienky používania. Používaním webovej stránky alebo kliknutím na prijatie alebo súhlas s Podmienkami používania, keď sa vám táto možnosť sprístupní, prijímate a súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete sa riadiť týmito Podmienkami používania a našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na https://directoffer.com/privacy-policy, zahrnuté tu odkazom. Ak nechcete súhlasiť s týmito Podmienkami používania alebo Zásadami ochrany osobných údajov, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani ju používať.

Táto webová stránka je ponúkaná a dostupná pre používateľov, ktorí majú 18 rokov alebo viac a majú bydlisko v Spojených štátoch, na trhoch Európskej únie alebo na akomkoľvek z ich území alebo majetku. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete a zaručujete, že ste plnoletí na uzavretie záväznej zmluvy so spoločnosťou a spĺňate všetky vyššie uvedené požiadavky na spôsobilosť. Ak nespĺňate všetky tieto požiadavky, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani ju používať.

Zmeny Podmienok používania

Tieto Podmienky používania môžeme z času na čas revidovať a aktualizovať podľa vlastného uváženia. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť okamžite, keď ich uverejníme, a vzťahujú sa na všetok prístup a používanie webovej lokality po ich zverejnení. Akékoľvek zmeny ustanovení o riešení sporov uvedených v Rozhodnom práve a 0 sa však nebudú vzťahovať na žiadne spory, o ktorých majú strany aktuálne oznámenie v deň alebo pred dátumom uverejnenia zmeny na webovej stránke.

Vaše ďalšie používanie webovej stránky po zverejnení revidovaných podmienok používania znamená, že prijímate zmeny a súhlasíte s nimi. Očakáva sa, že túto stránku z času na čas skontrolujete, keď vstúpite na túto webovú stránku, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách, pretože sú pre vás záväzné.

Prístup na webovú stránku a zabezpečenie účtu

Vyhradzujeme si právo stiahnuť alebo zmeniť túto webovú stránku a akúkoľvek službu alebo materiál, ktorý poskytujeme na webovej stránke, podľa vlastného uváženia bez upozornenia. Nebudeme niesť zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu bude celá alebo ktorákoľvek časť webovej stránky nedostupná kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam webovej stránky alebo celej webovej lokalite používateľom vrátane registrovaných používateľov.

Ste zodpovedný za obe:

 • Vykonávanie všetkých opatrení potrebných na to, aby ste mali prístup na webovú stránku.

 • Zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré pristupujú na webovú stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, poznali tieto Podmienky používania a dodržiavali ich.

 
Na prístup na webovú stránku alebo na niektoré zdroje, ktoré ponúka, môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých registračných údajov alebo iných informácií. Podmienkou vášho používania webovej stránky je, že všetky informácie, ktoré na webovej stránke poskytujete, sú správne, aktuálne a úplné. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete pri registrácii na tejto webovej stránke alebo inak, vrátane, ale nie výlučne, prostredníctvom používania akýchkoľvek interaktívnych funkcií na webovej stránke, sa riadia našimi zásadami ochrany osobných údajov https://directoffer.com/privacy-policya súhlasíte so všetkými krokmi, ktoré podnikáme v súvislosti s vašimi informáciami v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Ak si v rámci našich bezpečnostných postupov vyberiete alebo vám budú poskytnuté používateľské meno, heslo alebo akékoľvek iné informácie, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich prezradiť žiadnej inej osobe ani subjektu. Tiež beriete na vedomie, že váš účet je pre vás osobný a súhlasíte s tým, že neposkytnete žiadnej inej osobe prístup na túto webovú stránku alebo jej časti pomocou vášho používateľského mena, hesla alebo iných bezpečnostných informácií. Súhlasíte s tým, že nás okamžite upozorníte na akýkoľvek neoprávnený prístup alebo použitie vášho používateľského mena alebo hesla alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. Súhlasíte tiež s tým, že na konci každej relácie opustíte svoj účet. Pri pristupovaní k vášmu účtu z verejného alebo zdieľaného počítača by ste mali byť obzvlášť opatrní, aby ostatní nemohli zobraziť alebo zaznamenať vaše heslo alebo iné osobné informácie.

Máme právo kedykoľvek zakázať akékoľvek používateľské meno, heslo alebo iný identifikátor, či už ste si vybrali vy alebo ktorý nám poskytnete, a to kedykoľvek podľa vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, a to aj vtedy, ak ste podľa nášho názoru porušili akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania.


Práva duševného vlastníctva

 
Webová lokalita a jej celý obsah, funkcie a funkcie (vrátane, ale nie výlučne, všetkých informácií, softvéru, textu, displejov, obrázkov, videa a zvuku a ich dizajnu, výberu a usporiadania) sú vo vlastníctve Spoločnosti, jej poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov takéhoto materiálu a sú chránené americkými a medzinárodnými zákonmi týkajúcimi sa autorských práv, ochranných známok, patentov, obchodných tajomstiev a iných zákonov o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach.

Tieto Podmienky používania vám umožňujú používať webovú stránku iba na osobné, nekomerčné použitie. Nesmiete reprodukovať, distribuovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať, verejne predvádzať, opätovne publikovať, sťahovať, ukladať alebo prenášať akýkoľvek materiál na našej webovej stránke, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Váš počítač môže dočasne ukladať kópie takýchto materiálov v pamäti RAM v súvislosti s vaším prístupom k týmto materiálom a ich prezeraním.

 • Môžete ukladať súbory, ktoré váš webový prehliadač automaticky ukladá do vyrovnávacej pamäte na účely vylepšenia zobrazenia.

 • Môžete si vytlačiť alebo stiahnuť jednu kópiu primeraného počtu stránok webovej stránky pre svoje osobné, nekomerčné použitie a nie pre ďalšiu reprodukciu, publikovanie alebo distribúciu.

 • Ak poskytujeme na stiahnutie aplikácie pre stolné počítače, mobilné zariadenia alebo iné aplikácie, môžete si stiahnuť jednu kópiu do svojho počítača alebo mobilného zariadenia výlučne pre svoje osobné, nekomerčné použitie, za predpokladu, že súhlasíte s tým, že budete viazaní našou licenčnou zmluvou pre koncového používateľa. aplikácie.

 • Ak s určitým obsahom poskytujeme funkcie sociálnych médií, môžete podniknúť také akcie, ktoré umožňujú tieto funkcie.


Nesmiete:

 • Upravte kópie akýchkoľvek materiálov z tejto lokality.

 • Akékoľvek ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie alebo akúkoľvek grafiku používajte oddelene od sprievodného textu.

 • Odstráňte alebo upravte akékoľvek upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastnícke práva z kópií materiálov z tejto stránky.

Nesmiete pristupovať ani používať na žiadne komerčné účely žiadnu časť webovej stránky ani žiadne služby alebo materiály dostupné prostredníctvom webovej stránky.

Ak si želáte na webovej stránke použiť iný materiál, ako je uvedené v tejto časti, adresujte svoju žiadosť na adresu: admin@directoffer.com

Ak vytlačíte, skopírujete, upravíte, stiahnete alebo inak použijete alebo poskytnete akejkoľvek inej osobe prístup k akejkoľvek časti webovej stránky v rozpore s Podmienkami používania, vaše právo na používanie webovej stránky sa okamžite zastaví a musíte podľa našej voľby , vrátiť alebo zničiť akékoľvek kópie materiálov, ktoré ste vytvorili. Žiadne právo, nárok alebo podiel na webovej stránke alebo obsahu webovej stránky sa na vás neprevádza a všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, si vyhradzuje spoločnosť. Akékoľvek používanie webovej stránky, ktoré nie je výslovne povolené týmito Podmienkami používania, je porušením týchto Podmienok používania a môže porušovať autorské práva, ochranné známky a iné zákony.

Ochranné známky


Názov spoločnosti, podmienky, ochranná známka (ochranné známky) spoločnosti, logo spoločnosti a všetky súvisiace názvy, logá, názvy produktov a služieb, dizajny a slogany sú ochrannými známkami spoločnosti alebo jej pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií. Takéto značky nesmiete používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Všetky ostatné názvy, logá, názvy produktov a služieb, dizajny a slogany na tejto webovej stránke sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Zakázané použitie

Webovú stránku môžete používať iba na zákonné účely a v súlade s týmito Podmienkami používania. Súhlasíte s tým, že nebudete používať webovú stránku:

 • Akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek príslušné federálne, štátne, miestne alebo medzinárodné zákony alebo nariadenia (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek zákonov týkajúcich sa exportu údajov alebo softvéru do az USA alebo iných krajín).

 • Za účelom zneužívania, poškodzovania alebo pokusu o vykorisťovanie alebo ubližovanie neplnoletým akýmkoľvek spôsobom ich vystavením nevhodnému obsahu, žiadaním o osobne identifikovateľné informácie alebo iným spôsobom.

 • Na odosielanie, vedomé prijímanie, nahrávanie, sťahovanie, používanie alebo opätovné použitie akéhokoľvek materiálu, ktorý nie je v súlade s Obsahovými štandardmi [ODKAZ NA OBSAHOVÉ STANDARDY] uvedenými v týchto Podmienkach používania.

 • Prenášať alebo obstarávať odoslanie akéhokoľvek reklamného alebo propagačného materiálu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, vrátane akejkoľvek „nevyžiadanej pošty“, „reťazového listu“, „spamu“ alebo akejkoľvek inej podobnej žiadosti.

 • Vydávať sa za Spoločnosť, zamestnanca Spoločnosti, iného používateľa alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt (vrátane, bez obmedzenia, pomocou e-mailových adries alebo mien spojených s ktorýmkoľvek z vyššie uvedených), alebo sa o to pokúsiť.

 • Zapojiť sa do akéhokoľvek iného správania, ktoré obmedzuje alebo bráni komukoľvek v používaní alebo užívaní si webovej stránky, alebo ktoré, ako určíme, môže poškodiť spoločnosť alebo používateľov webovej stránky alebo ich vystaviť zodpovednosti.

Okrem toho súhlasíte, že nebudete:

 • Používať webovú stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol deaktivovať, preťažiť, poškodiť alebo zhoršiť stránku alebo narušiť používanie webovej stránky akoukoľvek inou stranou, vrátane ich schopnosti zapojiť sa do aktivít v reálnom čase prostredníctvom webovej stránky.

 • Použite akéhokoľvek robota, pavúka alebo iné automatické zariadenie, proces alebo prostriedky na prístup na webovú stránku na akýkoľvek účel vrátane sledovania alebo kopírovania akéhokoľvek materiálu na webovej stránke.

 • Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu použite akýkoľvek manuálny proces na sledovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu na webovej stránke alebo na akýkoľvek iný účel, ktorý nie je výslovne povolený v týchto podmienkach používania.

 • Používajte akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinu, ktorá narúša správne fungovanie webovej stránky.

 • Uveďte akékoľvek vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iný materiál, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý.

 • Pokúsiť sa získať neoprávnený prístup, zasahovať, poškodiť alebo narušiť akúkoľvek časť webovej stránky, server, na ktorom je webová lokalita uložená, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k webovej lokalite.

 • Zaútočiť na webovú stránku prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby.
  V opačnom prípade sa pokúste zasahovať do správneho fungovania webovej stránky.

Príspevky používateľov

Webová lokalita môže obsahovať nástenky, diskusné miestnosti, osobné webové stránky alebo profily, fóra, nástenky, priame zasielanie správ a ďalšie interaktívne funkcie (spoločne „interaktívne služby“), ktoré používateľom umožňujú uverejňovať, odosielať, publikovať, zobrazovať alebo prenášať iným používateľom alebo iným osobám (ďalej len „uverejňovať“) obsah alebo materiály (súhrnne „príspevky používateľov“) na alebo prostredníctvom webovej stránky.

Všetky používateľské príspevky musia spĺňať obsahové štandardy stanovené v týchto podmienkach používania.

Akýkoľvek používateľský príspevok, ktorý uverejníte na stránke, bude považovaný za nedôverný a chránený. Poskytnutím akéhokoľvek používateľského príspevku na webovej stránke nám a našim pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb a každému z ich a našich príslušných držiteľov licencií, nástupcov a udeľujete právo používať, reprodukovať, upravovať, predvádzať, zobrazovať, distribuovať a inak zverejňovať tretím stranám akýkoľvek takýto materiál na akýkoľvek účel/podľa nastavení vášho účtu.

Vyhlasujete a zaručujete, že:

 • Vlastníte alebo ovládate všetky práva v používateľských príspevkoch a k nim a máte právo udeliť licenciu udelenú vyššie nám a našim pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb a každému ich a našim príslušným držiteľom licencie, nástupcom a postupníkom.

 • Všetky vaše používateľské príspevky sú a budú v súlade s týmito Podmienkami používania.

 • Rozumiete a beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek používateľské príspevky, ktoré odošlete alebo prispejete, a vy, nie spoločnosť, nesiete plnú zodpovednosť za takýto obsah, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, presnosti a vhodnosti.

 • Nezodpovedáme ani neručíme žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek používateľských príspevkov uverejnených vami alebo akýmkoľvek iným používateľom webovej stránky.

Monitorovanie a presadzovanie; Ukončenie

Máme právo:

 • Odstráňte alebo odmietnite uverejniť akékoľvek používateľské príspevky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu podľa nášho vlastného uváženia.

 • Podniknite v súvislosti s akýmkoľvek príspevkom používateľa akúkoľvek akciu, ktorú považujeme za nevyhnutnú alebo primeranú podľa vlastného uváženia, a to aj v prípade, ak sa domnievame, že takýto používateľský príspevok porušuje podmienky používania vrátane štandardov obsahu, porušuje akékoľvek právo duševného vlastníctva alebo iné právo akejkoľvek osoby alebo subjektu, ohrozuje osobnú bezpečnosť používateľov webovej stránky alebo verejnosti alebo by mohla zakladať zodpovednosť Spoločnosti.

 • Zverejnite svoju identitu alebo iné informácie o vás akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že materiál, ktorý ste zverejnili, porušuje ich práva, vrátane ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie.

 • Podniknite príslušné právne kroky, vrátane, bez obmedzenia, postúpenia na orgány činné v trestnom konaní v prípade akéhokoľvek nezákonného alebo neoprávneného používania webovej stránky.

 • Ukončite alebo pozastavte svoj prístup k celej webovej lokalite alebo jej časti z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného máme právo plne spolupracovať s akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnym príkazom, ktorý nás žiada alebo nariaďuje, aby sme zverejnili totožnosť alebo iné informácie kohokoľvek, kto zverejňuje akékoľvek materiály na alebo prostredníctvom webovej stránky. VZDÁVATE SA SPOLOČNOSTI A JEJ PRIDRUŽENÝM SPOLOČNOSŤOM, DRŽIATEĽOM LICENCIE A POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB A VZDÁVATE SA AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK ČINU, KTORÉKOĽVEK VYŠETROVANÁ STRANA PRIJALA POČAS VYŠETROVANIA/VYŠETROVANIA VYŠETROVANÍ ORGÁNY.

Nezaväzujeme sa však skontrolovať všetok materiál pred jeho zverejnením na webovej stránke a nemôžeme zabezpečiť rýchle odstránenie nežiaduceho materiálu po jeho zverejnení. V súlade s tým nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek činnosť alebo nečinnosť týkajúcu sa prenosov, komunikácií alebo obsahu poskytnutého ktorýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť voči nikomu za vykonávanie alebo nevykonávanie činností popísaných v tejto časti.

Obsahové štandardy

Tieto štandardy obsahu sa vzťahujú na všetky používateľské príspevky a používanie interaktívnych služieb. Príspevky používateľov musia ako celok spĺňať všetky príslušné federálne, štátne, miestne a medzinárodné zákony a predpisy. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, príspevky používateľov nesmú:

 • Obsahovať akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, obscénny, neslušný, urážlivý, urážlivý, obťažujúci, násilný, nenávistný, poburujúci alebo inak nevhodný.

 • Propagujte sexuálne explicitný alebo pornografický materiál, násilie alebo diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku.

 • Porušovať akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné duševné vlastníctvo alebo iné práva akejkoľvek inej osoby.

 • Porušovať zákonné práva (vrátane práv na publicitu a súkromie) iných alebo obsahovať akýkoľvek materiál, ktorý by mohol viesť k akejkoľvek občianskej alebo trestnej zodpovednosti podľa platných zákonov alebo predpisov alebo ktorý by inak mohol byť v rozpore s týmito Podmienkami používania a našimi Zásadami ochrany osobných údajov , https://directoffer.com/privacy-policy.

 • Je pravdepodobné, že oklamete akúkoľvek osobu.

 • Propagovať akúkoľvek nezákonnú činnosť alebo obhajovať, propagovať alebo pomáhať pri akomkoľvek nezákonnom konaní.

 • Spôsobiť mrzutosť, nepohodlie alebo zbytočnú úzkosť alebo môže spôsobiť rozrušenie, uviesť do rozpakov, znepokojiť alebo obťažovať inú osobu.

 • Vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo skresľovať svoju totožnosť alebo príslušnosť k akejkoľvek osobe alebo organizácii.

 • Zahŕňať komerčné aktivity alebo predaj, ako sú súťaže, stávky a iné propagácie predaja, výmenný obchod alebo reklama.

 • Vzbudzujte dojem, že pochádzajú alebo sú podporované nami alebo akoukoľvek inou osobou alebo subjektom, ak to tak nie je.

Spoliehanie sa na zverejnené informácie

Informácie prezentované na webovej stránke alebo prostredníctvom nej sú sprístupnené výlučne na všeobecné informačné účely. Nezaručujeme presnosť, úplnosť alebo užitočnosť týchto informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je výlučne na vaše vlastné riziko. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť a zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek spoliehania sa na takéto materiály vami alebo akýmkoľvek iným návštevníkom webovej stránky alebo kýmkoľvek, kto môže byť informovaný o akomkoľvek jej obsahu.

Táto webová stránka môže zahŕňať obsah poskytovaný tretími stranami, vrátane materiálov poskytnutých inými používateľmi, blogermi a poskytovateľmi licencií, syndikátormi, agregátormi a/alebo spravodajskými službami tretích strán. Všetky vyhlásenia a/alebo názory vyjadrené v týchto materiáloch a všetky články a odpovede na otázky a iný obsah, iný ako obsah poskytovaný spoločnosťou, sú výlučne názormi a zodpovednosťou osoby alebo subjektu, ktorý tieto materiály poskytuje. Tieto materiály nemusia nevyhnutne odrážať názor Spoločnosti. Nezodpovedáme ani neručíme vám ani žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek materiálov poskytnutých akýmikoľvek tretími stranami.

Zmeny na webovej stránke

Obsah tejto webovej stránky môžeme z času na čas aktualizovať, ale jej obsah nemusí byť nevyhnutne úplný alebo aktuálny. Akýkoľvek materiál na webovej stránke môže byť kedykoľvek zastaraný a nie sme povinní takýto materiál aktualizovať.

Informácie o vás a vašich návštevách webovej stránky

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme na tejto webovej stránke, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov https://directoffer.com/privacy-policy. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými krokmi, ktoré podnikneme v súvislosti s vašimi informáciami v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Ďalšie zmluvné podmienky

Na konkrétne časti, služby alebo funkcie webovej stránky sa môžu vzťahovať aj ďalšie zmluvné podmienky. Všetky takéto dodatočné zmluvné podmienky sú týmto začlenené týmto odkazom do týchto Podmienok používania.

Prepojenie s webovými stránkami a funkciami sociálnych médií

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku, ak tak urobíte spravodlivým a legálnym spôsobom a nepoškodí to našu povesť ani ju nezneužije, ale nesmiete vytvoriť odkaz tak, aby naznačoval akúkoľvek formu združenia, schválenie alebo schválenie z našej strany bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Táto webová lokalita môže poskytovať určité funkcie sociálnych médií, ktoré vám umožňujú:

 • Odkaz z vašich vlastných webových stránok alebo webových stránok určitých tretích strán na určitý obsah na týchto webových stránkach.

 • Posielajte e-maily alebo inú komunikáciu s určitým obsahom alebo odkazy na určitý obsah na tejto webovej stránke.

 • Spôsobiť, že obmedzené časti obsahu na tejto webovej lokalite sa zobrazia alebo sa zdajú byť zobrazené na vašich vlastných webových stránkach alebo webových stránkach určitých tretích strán.

Tieto funkcie môžete používať výlučne tak, ako ich poskytujeme, a výlučne s ohľadom na obsah, s ktorým sú zobrazené, a inak v súlade s akýmikoľvek dodatočnými podmienkami, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmito funkciami. S výhradou vyššie uvedeného nesmiete:

 • Vytvorte odkaz z akejkoľvek webovej stránky, ktorú nevlastníte.

 • Spôsobiť, že sa webová lokalita alebo jej časti zobrazia na akejkoľvek inej lokalite, alebo sa zdajú byť zobrazované inou stránkou, napríklad rámovanie, priame prepojenie alebo priame prepojenie.

 • Odkaz na akúkoľvek časť webovej stránky okrem domovskej stránky.

 • V opačnom prípade prijmite v súvislosti s materiálmi na tejto webovej lokalite akékoľvek opatrenie, ktoré nie je v súlade s akýmkoľvek iným ustanovením týchto Podmienok používania.

Webová stránka, z ktorej vytvárate prepojenie alebo na ktorej sprístupňujete určitý obsah, musí vo všetkých ohľadoch spĺňať obsahové štandardy stanovené v týchto podmienkach používania.

Súhlasíte s tým, že s nami budete spolupracovať pri okamžitom zastavení akéhokoľvek neoprávneného rámcovania alebo odkazovania. Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na prepojenie bez upozornenia.

Môžeme zakázať všetky alebo akékoľvek funkcie sociálnych médií a akékoľvek odkazy kedykoľvek bez upozornenia podľa nášho uváženia.

Odkazy z webovej stránky

Ak Webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy sú poskytnuté len pre vaše pohodlie. To zahŕňa odkazy obsiahnuté v reklamách, vrátane bannerových reklám a sponzorovaných odkazov. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ne ani za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť pri ich používaní. Ak sa rozhodnete vstúpiť na ktorúkoľvek z webových stránok tretích strán prepojených s touto webovou stránkou, robíte tak výlučne na vlastné riziko a v súlade s podmienkami používania takýchto webových stránok.

Geografické obmedzenia

Vlastník webovej stránky má sídlo v štáte Tennessee v Spojených štátoch. Túto webovú stránku poskytujeme len na použitie osobami nachádzajúcimi sa v Spojených štátoch. Netvrdíme, že webová lokalita alebo akýkoľvek jej obsah je prístupný alebo vhodný mimo územia Spojených štátov amerických. Prístup na webovú stránku nemusí byť pre určité osoby alebo v určitých krajinách legálny. Ak na webovú stránku pristupujete z územia mimo USA, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov.

Vylúčenie záruk

Rozumiete, že nemôžeme a ani nezaručujeme, že súbory dostupné na stiahnutie z internetu alebo webovej stránky budú bez vírusov alebo iného deštruktívneho kódu. Zodpovedáte za implementáciu dostatočných postupov a kontrolných bodov na splnenie vašich konkrétnych požiadaviek na antivírusovú ochranu a presnosť vstupu a výstupu údajov a za udržiavanie prostriedkov mimo našej stránky na akúkoľvek rekonštrukciu akýchkoľvek stratených údajov. V PLNOM ROZSAHU STANOVENOM ZÁKONOM NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ DISTRIBUOVANÝM ÚTOKOM ODMIETNUTIA SLUŽBY, VÍRUSMI ALEBO INÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLOM, KTORÝ MÔŽE INFEKCIOVAŤ VAŠU PRODUKTOVÚ, KOMPLETNÚ ZLOŽKU
VLASTNÍCKY MATERIÁL VZHĽADOM NA VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO POLOŽIEK ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO SI SŤAHOVANÍ AKÉHOKOĽVEK MATERIÁLU NA NEJ UVEDENÝCH ALEBO NA AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKE, KTORÉ S ŇOU PREPOJÍ.

VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY, JEJ OBSAHU A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽIEK ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY JE NA VLASTNÉ RIZIKO. WEBOVÁ STRÁNKA, JEJ OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“ A „AKO DOSTUPNÉ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. SPOLOČNOSŤ ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ SO SPOLOČNOSŤOU NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ÚPLNOSTI, ZABEZPEČENIA, SPOĽAHLIVOSTI, KVALITY, PRESNOSTI ALEBO DOSTUPNOSTI WEBOVEJ STRÁNKY. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE uvedeného, ANI SPOLOČNOSŤ ANI NIKTO SPOJENÝ SO SPOLOČNOSŤOU NEVYHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, JEJ OBSAH ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY BUDÚ PRESNÉ, ERREF. BUDE OPRAVENÉ, ŽE NAŠA STRÁNKA ALEBO SERVER, KTORÝ JU SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, ALEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY BUDE INAK SPLŇOVAŤ VAŠE POTREBNÉ STRÁNKY.

V PLNOM ROZSAHU STANOVENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ TÝMTO ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INAK, VRÁTANE, ALE NEOBMEDZENÉHO NA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY ZA NEOBMEDZENIE OBCHODOVANIA.

VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

Obmedzenie zodpovednosti

V PLNOM ROZSAHU STANOVENOM ZÁKONOM NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ANI ICH POSKYTOVATELIA LICENCIE, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, VEDÚCI ALEBO RIADITELIA ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRÁVNIKA, PRÁVNIK. V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, AKÉKOĽVEK WEBOVÉ STRÁNKY, KTORÉ S ŇOU PREPOJÚ, AKÝKOĽVEK OBSAH NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO TAKÝCH INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁSLEDNÉ, NEZÁVISLÉ NA OSOBNÉ ZRANENIE, BOLESŤ A UTRPENIE, EMOČNÉ TIEŽ, STRATU PRÍJMOV, STRATU ZISKU, STRATU PODNIKANIA ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR, STRATU POUŽÍVANIA, STRATU DOBRÉHO MENA, STRATU ÚDAJOV, A ČI TAKTO CAUDING ZMLUVY ALEBO INAK, AJ KEĎ JE TO PREDVÍDANÉ.

VYŠŠIE UVEDENÉ NEOVPLYVŇUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.


Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodniť a chrániť spoločnosť, jej pridružené spoločnosti, poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, dodávateľov, agentov, poskytovateľov licencií, dodávateľov, nástupcov a postupníkov pred akýmikoľvek nárokmi a proti nim. , záväzky, škody, rozsudky, odmeny, straty, náklady, výdavky alebo poplatky (vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúce z alebo súvisiace s vaším porušením týchto Podmienok používania alebo vášho používania webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, , vaše používateľské príspevky, akékoľvek iné použitie obsahu, služieb a produktov webovej stránky, ako je výslovne povolené v týchto podmienkach používania, alebo vaše používanie akýchkoľvek informácií získaných z webovej lokality.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Všetky záležitosti súvisiace s webovou stránkou a týmito Podmienkami používania a akékoľvek spory alebo nároky z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace (v každom prípade vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť a vykladať v súlade s vnútornými zákonmi štátu Tennessee bez toho, aby sa uplatnila akákoľvek voľba alebo kolízia právnych ustanovení alebo pravidiel (či už štátu Tennessee alebo akejkoľvek inej jurisdikcie).

Pokiaľ od vás spoločnosť nepožaduje predloženie sporu na rozhodcovské konanie, v takom prípade zastavíte akékoľvek konanie a súhlasíte s tým, že akékoľvek takéto konanie, akýkoľvek právny spor, konanie alebo konanie vyplývajúce z týchto Podmienok používania alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania odstránite na rozhodcovské konanie. alebo Webová stránka bude zriadená na federálnych súdoch Spojených štátov amerických alebo na súdoch štátu Tennessee, v každom prípade so sídlom v meste Nashville a grófstve Davidson, aj keď si ponechávame právo podať akúkoľvek žalobu, žalobu alebo konanie proti vám za porušenie týchto Podmienok používania v krajine vášho bydliska alebo v akejkoľvek inej relevantnej krajine. Vzdávate sa akýchkoľvek námietok voči výkonu jurisdikcie nad vami takýmito súdmi a miesta konania takýchto súdov.

arbitráž

Spoločnosť môže na základe vlastného uváženia požadovať, aby ste akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania alebo používania webovej stránky, vrátane sporov vyplývajúcich z ich výkladu, porušenia, neplatnosti, neplnenia alebo ukončenia, predložili na konečnú a záväznú arbitráž. podľa pravidiel arbitráže Americkej arbitrážnej asociácie uplatňujúcej právo Tennessee.

Obmedzenie času na podanie reklamácie

AKÉKOĽVEK PRÍČINY AKCIE ALEBO NÁROKU, KTORÉ MÔŽETE VZNIKNÚŤ, ALEBO SÚVISIACE S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA ALEBO WEBOVEJ STRÁNKY SA MUSÍ ZAČAŤ DO JEDNOHO (1) ROKA PO VZNIKU PRÍČINY AKCIE; V INOM prípade JE TAKÝTO PRÍČINA AKCIE ALEBO NÁROKU TRVALO PRELČENÁ.

Vzdanie sa práva a oddeliteľnosť

Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky alebo podmienky zo strany spoločnosti uvedenej v týchto podmienkach používania sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa takejto podmienky alebo podmienky alebo za vzdanie sa akejkoľvek inej podmienky alebo podmienky a akékoľvek zlyhanie Spoločnosti pri uplatňovaní práva alebo ustanovenie podľa týchto Podmienok používania nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Ak súd alebo iný tribunál príslušnej jurisdikcie z akéhokoľvek dôvodu vyhlási akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude odstránené alebo obmedzené na minimálny rozsah tak, aby zostávajúce ustanovenia Podmienok Používanie bude pokračovať v plnej platnosti a účinnosti.

Celá dohoda

Podmienky používania a naše zásady ochrany osobných údajov a podmienky predaja predstavujú jedinú a úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Direct Offer, Inc. týkajúcu sa webovej stránky a nahrádzajú všetky predchádzajúce a súčasné dohody, dohody, vyhlásenia a záruky, písomné aj ústne. , týkajúci sa webovej stránky.

Vaše pripomienky a obavy

Túto webovú stránku prevádzkuje Direct Offer, Inc. Direct Offer, Inc.

2817 West End Avenue, Ste. 126, #228 Nashville, TN 37203-1435

Všetky oznámenia o porušení autorských práv, spätná väzba, komentáre, žiadosti o technickú podporu a iná komunikácia súvisiaca s webovou stránkou by mala smerovať na: admin@directoffer.com

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom (ďalej len „zmluva“) je záväznou zmluvou medzi vami (ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“) a spoločnosťou Direct Offer, Inc. (ďalej len „spoločnosť“). Táto zmluva upravuje vaše používanie platformy priamej ponuky na webovej lokalite a mobilnej aplikácii (vrátane všetkej súvisiacej dokumentácie, „aplikácie“). Aplikácia je vám licencovaná, nie predávaná.

KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“, STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU ALEBO POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE (A) POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI A ROZUMIELI TEJTO DOHODE; (B) PREHLÁSITE, ŽE MÁTE 18 ROKOV ALEBO STARŠIE; A (C) PRIJÍMATE TÚTO ZMLUVU A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE PRÁVNE VIAZANÍ JEJ PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, NESTIAHNUJTE, NEINŠTALUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE APLIKÁCIU.

1. Udelenie licencie. V súlade s podmienkami tejto zmluvy vám spoločnosť udeľuje obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na:

(a) sťahovať, inštalovať a používať Aplikáciu na svoje osobné, nekomerčné použitie na jedinom mobilnom zariadení alebo zariadení s webovým prehliadačom, ktoré vlastníte alebo inak ovládate (ďalej len „mobilné zariadenie“) prísne v súlade s dokumentáciou k Aplikácii.

(b) pristupovať, streamovať, sťahovať a používať na takomto mobilnom zariadení obsah a služby (ako sú definované v časti 5) sprístupnené alebo inak prístupné prostredníctvom aplikácie, a to striktne v súlade s touto dohodou a podmienkami používania, ktoré sa na takéto zariadenia vzťahujú; Obsah a služby.

2. Licenčné obmedzenia. Držiteľ licencie nesmie:

(a) kopírovať Aplikáciu, s výnimkou prípadov, ktoré táto licencia výslovne povoľuje;
(b) upravovať, prekladať, prispôsobovať alebo inak vytvárať odvodené diela alebo vylepšenia, či už patentovateľné alebo nepatentovateľné, Aplikácie;

(c) spätne analyzovať, rozoberať, dekompilovať, dekódovať alebo sa inak pokúšať odvodiť alebo získať prístup k zdrojovému kódu Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti;

(d) odstraňovať, mazať, meniť alebo zakrývať akékoľvek ochranné známky alebo akékoľvek autorské práva, ochranné známky, patenty alebo iné oznámenia o duševnom vlastníctve alebo vlastníckych právach z Aplikácie vrátane akejkoľvek jej kópie;

(e) prenajímať, prenajímať, požičiavať, predávať, udeľovať sublicencie, prideľovať, distribuovať, zverejňovať, prevádzať alebo inak sprístupňovať Aplikáciu alebo akékoľvek funkcie alebo funkcie Aplikácie akejkoľvek tretej strane z akéhokoľvek dôvodu, vrátane vytvorenia Aplikácie dostupné v sieti, kde k nemu môže kedykoľvek pristupovať viac ako jedno zariadenie;

(f) odstraňovať, deaktivovať, obchádzať alebo inak vytvárať alebo implementovať akékoľvek obídenie akejkoľvek ochrany proti kopírovaniu, správy práv alebo bezpečnostných prvkov v Aplikácii alebo na jej ochranu; alebo

(g) používať Aplikáciu v alebo v spojení s návrhom, konštrukciou, údržbou alebo prevádzkou akéhokoľvek nebezpečného prostredia alebo systémov vrátane akýchkoľvek systémov na výrobu energie; letecké navigačné alebo komunikačné systémy, systémy riadenia letovej prevádzky alebo akékoľvek iné systémy riadenia dopravy; aplikácie kritické z hľadiska bezpečnosti vrátane lekárskych systémov alebo systémov na podporu života, aplikácií na obsluhu vozidiel alebo akýchkoľvek policajných, požiarnych alebo iných bezpečnostných systémov; a vojenské alebo letecké aplikácie, zbraňové systémy alebo prostredia.

3. Výhrada práv. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Aplikácia je poskytovaná na základe licencie a nie je vám predávaná. Nezískavate žiadny vlastnícky podiel na Aplikácii podľa tejto Zmluvy, ani žiadne iné práva k nej okrem používania Aplikácie v súlade s udelenou licenciou a podľa všetkých podmienok a obmedzení podľa tejto Zmluvy. Spoločnosť a jej poskytovatelia licencií a poskytovatelia služieb si vyhradzujú a ponechajú si celé svoje právo, nárok a podiel na Aplikácii, vrátane všetkých autorských práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva v nej alebo s ňou súvisiacich, s výnimkou prípadov, ktoré sú vám výslovne udelené v tejto zmluve. .

4. Zhromažďovanie a používanie vašich informácií. Beriete na vedomie, že keď si stiahnete, nainštalujete alebo použijete aplikáciu, spoločnosť môže použiť automatické prostriedky (vrátane napríklad súborov cookie a webových majákov) na zhromažďovanie informácií o vašom mobilnom zariadení a o vašom používaní aplikácie. Môže sa od vás tiež vyžadovať, aby ste poskytli určité informácie o sebe ako podmienku stiahnutia, inštalácie alebo používania aplikácie alebo niektorých jej funkcií alebo funkcií a aplikácia vám môže poskytnúť príležitosti na zdieľanie informácií o sebe s ostatnými. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto aplikácie alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov https://directoffer.com/privacy-policy. Stiahnutím, inštaláciou, používaním a poskytovaním informácií tejto Aplikácii alebo jej prostredníctvom vyjadrujete súhlas so všetkými krokmi, ktoré podnikneme v súvislosti s vašimi informáciami v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

5. Obsah a služby. Aplikácia vám môže poskytnúť prístup na webovú stránku spoločnosti umiestnenú na DirectOffer.com, DirectOffer.net a DirectOffer.io, DirectOffer.eu, DirectOffer.ie, DirectOffer.es, DirectOffer.es, DirectOffer.fr, Direct Offer.ie, Directoffer .info, Directoffer.mobi, DirectOffer.org, DirectOffer.uk, DirectOffer.biz, DirectOffers.fr (ďalej len „webová stránka“) a produkty a služby, ktoré sú na nich dostupné, a určité funkcie, funkcie a obsah prístupný v Aplikácii alebo prostredníctvom nej môžu byť hostený na Webovej lokalite (súhrnne „Obsah a služby“). Váš prístup k takémuto Obsahu a Službám a ich používanie sa riadi Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov webovej stránky, ktoré sa nachádzajú na [ODKAZ NA PODMIENKY POUŽÍVANIA] a [ODKAZ NA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV], ktoré sú tu zahrnuté v tomto odkaze. Váš prístup k takémuto Obsahu a Službám a ich používanie môže vyžadovať, aby ste potvrdili svoj súhlas s týmito Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov a aby ste sa zaregistrovali na Webovej lokalite, pričom ak tak neurobíte, môže vám to obmedziť prístup alebo používanie určitých funkcií Aplikácie. a funkčnosť. Akékoľvek porušenie týchto Podmienok používania sa bude tiež považovať za porušenie tejto Zmluvy.

6. Geografické obmedzenia. Obsah a služby sú poskytované na prístup a používanie iba osobám nachádzajúcim sa na trhoch Spojených štátov amerických a Európskej únie (ďalej len „územia“). Beriete na vedomie, že možno nebudete mať prístup k celému alebo niektorému obsahu a službám mimo území a že prístup k nim nemusí byť pre určité osoby alebo v určitých krajinách legálny. Ak pristupujete k Obsahu a službám mimo územia, zodpovedáte za dodržiavanie miestnych zákonov.

7. Aktualizácie. Spoločnosť môže z času na čas podľa vlastného uváženia vyvíjať a poskytovať aktualizácie aplikácie, ktoré môžu zahŕňať upgrady, opravy chýb, záplaty, iné opravy chýb a/alebo nové funkcie (spoločne, vrátane súvisiacej dokumentácie, „aktualizácie“). Aktualizácie môžu tiež upraviť alebo úplne odstrániť určité funkcie a funkcie. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nie je povinná poskytovať žiadne Aktualizácie alebo pokračovať v poskytovaní alebo aktivácii akýchkoľvek konkrétnych funkcií alebo funkcií. Na základe nastavení vášho mobilného zariadenia, keď je vaše mobilné zariadenie pripojené k internetu:

(a) Aplikácia automaticky stiahne a nainštaluje všetky dostupné Aktualizácie; alebo

(b) môžete dostať upozornenie alebo byť vyzvaní na stiahnutie a inštaláciu dostupných aktualizácií.

Bezodkladne si stiahnete a nainštalujete všetky Aktualizácie a potvrdíte a súhlasíte s tým, že Aplikácia alebo jej časti nemusia správne fungovať, ak tak neurobíte. Ďalej súhlasíte s tým, že všetky Aktualizácie sa budú považovať za súčasť Aplikácie a budú podliehať všetkým zmluvným podmienkam tejto Zmluvy.

8. Materiály tretích strán. Aplikácia môže zobrazovať, zahŕňať alebo sprístupňovať obsah tretích strán (vrátane údajov, informácií, aplikácií a iných produktov, služieb a/alebo materiálov) alebo poskytovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, a to aj prostredníctvom reklamy tretích strán. ("Materiály tretích strán"). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nezodpovedá za Materiály tretích strán vrátane ich presnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržiavania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo akéhokoľvek iného ich aspektu. Spoločnosť nepreberá a nebude mať žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo subjektu za akékoľvek materiály tretích strán. Materiály tretích strán a odkazy na ne sú poskytované len pre vaše pohodlie a pristupujete k nim a používate ich výlučne na vlastné riziko a v súlade so zmluvnými podmienkami takýchto tretích strán.

9. Doba platnosti a ukončenie.

(a) Doba platnosti Zmluvy začína plynúť, keď si stiahnete alebo nainštalujete Aplikáciu alebo potvrdíte, že s ňou súhlasíte, a bude platiť, kým ju neukončíte vy alebo spoločnosť, ako je uvedené v tejto časti 9.

(b) Túto zmluvu môžete ukončiť vymazaním Aplikácie a všetkých jej kópií zo svojho mobilného zariadenia.

(c) Spoločnosť môže ukončiť túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia, ak prestane podporovať aplikáciu, čo môže spoločnosť urobiť podľa vlastného uváženia alebo INÉ UDALOSTI UKONČENIA. Okrem toho bude táto zmluva okamžite a automaticky ukončená bez akéhokoľvek upozornenia, ak porušíte ktorúkoľvek z podmienok tejto zmluvy.

(d) Po ukončení:

(i) zaniknú aj všetky práva, ktoré vám boli udelené na základe tejto zmluvy; a

(ii) musíte prestať používať Aplikáciu a odstrániť všetky kópie Aplikácie zo svojho mobilného zariadenia a účtu.

(e) Ukončenie neobmedzí žiadne práva alebo opravné prostriedky Spoločnosti podľa zákona alebo vlastného imania.

10. Vylúčenie záruk. APLIKÁCIA SA POSKYTUJE DRŽITEĽOVI LICENCIE „TAK, AKO JE“ A SO VŠETKÝMI CHYBAMI A VADY BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLEnom PLATNÝM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ V SVOJOM MENE A V MENE SVOJICH PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ A JEJ A ICH PRÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ŠTÁTNE ZÁRUKY, V TOMTO VÝSLOVNE ODMIETA, WISP. K UPLATNENIE VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVANIA, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCTVA A NEPORUŠENIA A ZÁRUK, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z OBCHODOVANIA, PRIEBEHU VYKONÁVANIA, POUŽITIA, PRICETRADEOR. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE uvedeného SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI ZÁVÄZOK A NEVYHLASUJE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ŽE APLIKÁCIA SPĹŇA VAŠE POŽIADAVKY, DOSIAHNE AKÉKOĽVEK ZAMÝŠĽANÉ VÝSLEDKY, BUDE KOMPATIBILNÁ, AKÉKOĽVEK AKCIOVÉHO SYSTÉMU, ALEBO INÉ APLIKÁCIE PRÁCE PREVÁDZKUJTE BEZ PRERUŠENÍ, SPLŇUJTE AKÉKOĽVEK ŠTANDARDY VÝKONU ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ, ALEBO BUĎTE BEZCHYBNÉ, ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO VADY MÔŽU ALEBO BUDÚ OPRAVENÉ.

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIA PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, TAKŽE NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

11. Obmedzenie zodpovednosti. V ÚPLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ANI ŽIADNY JEJ ALEBO ICH PRÍSLUŠNÍ POSKYTOVATELIA LICENCIE ALEBO POSKYTOVATELIA SLUŽIEB NIE SÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z POUŽÍVANIA ALEBO SÚVISIACE S VAŠIM OBSAHOM A SLUŽBY PRE:

(a) OSOBNÁ UJMA, ŠKODA NA MAJETKU, STRATA ZISKU, NÁKLADY NA NÁHRADNÝ TOVAR ALEBO SLUŽBY, STRATA ÚDAJOV, STRATA DOBRÉHO MENA, PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZLYHANIE ALEBO PORUCHA POČÍTAČA, ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ, NEVEDĽAJŠIE, PLAIR ŠKODY.

(b) PRIAMY ŠKODY V ČISTÁCH, KTORÉ V SÚHRNE PRESAHUJÚ ČIMU, KTORÉ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA APLIKÁCIU.

VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA PLATIA, ČI TAKÉTO ŠKODY VZNIKNÚ PORUŠENÍM ZMLUVY, PREDPISOM (VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO INAK A BEZ OHĽADU NA ČI TAKÉTO ŠKODY BOLI PREDVÍDAJÚCE, ALEBO SPOLOČNOSŤ NA DANÉ ŠKODY UPOZORNENIA. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ URČITÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI, TAKŽE NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

12. Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť a jej predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, pridružených spoločností, nástupcov a postúpených za všetky straty, škody, záväzky, nedostatky, nároky, žaloby, rozsudky, vyrovnania, úroky. , odmeny, pokuty, pokuty, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu, vrátane poplatkov za právne zastupovanie, vyplývajúce z alebo súvisiaceho s vaším používaním alebo zneužitím Aplikácie alebo vaším porušením tejto Zmluvy, vrátane, ale nie výlučne, obsahu, ktorý odošlete alebo vytvoríte dostupné prostredníctvom tejto aplikácie.

13. Nariadenie o vývoze. Aplikácia môže podliehať zákonom USA o kontrole exportu, vrátane zákona Export Control Reform Act a súvisiacich predpisov. Nesmiete priamo ani nepriamo exportovať, reexportovať alebo uvoľňovať Aplikáciu do žiadnej jurisdikcie alebo krajiny, do ktorej je export, reexport alebo uvoľnenie zakázaný zákonom, pravidlom alebo predpisom, ani sprístupníte Aplikáciu z žiadnej jurisdikcie alebo krajiny. . Musíte dodržiavať všetky príslušné federálne zákony, nariadenia a pravidlá a splniť všetky požadované záväzky (vrátane získania akejkoľvek potrebnej vývoznej licencie alebo iného vládneho schválenia) pred exportom, reexportom, uvoľnením alebo iným sprístupnením aplikácie mimo USA.

14. Práva vlády USA. Aplikácia je komerčný počítačový softvér, ako je tento pojem definovaný v 48 CFR § 2.101. V súlade s tým, ak ste agentúrou vlády USA alebo akýmkoľvek jej zmluvným partnerom, získate v súvislosti s Aplikáciou iba tie práva, ktoré sú udelené všetkým ostatným koncovým používateľom na základe licencie v súlade s (a) 48 CFR §227.7201 až 48 CFR § 227.7204, pokiaľ ide o ministerstvo obrany a ich dodávateľov, alebo (b) 48 CFR § 12.212, pokiaľ ide o všetkých ostatných držiteľov licencií vlády USA a ich dodávateľov.

15. Oddeliteľnosť. Ak je akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy nezákonné alebo nevykonateľné podľa platných zákonov, zvyšok ustanovenia sa upraví tak, aby sa čo najviac dosiahol účinok pôvodnej podmienky a všetky ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

16. Rozhodné právo. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s vnútornými zákonmi štátu Tennessee bez toho, aby sa uplatňovala akákoľvek voľba alebo kolízia právnych ustanovení alebo pravidiel. Akýkoľvek právny spor, žaloba alebo konanie vyplývajúce z alebo súvisiace s touto dohodou alebo žiadosťou bude začaté výlučne na federálnych súdoch Spojených štátov amerických alebo na súdoch štátu Tennessee v každom prípade so sídlom v Nashville, Tennessee. Vzdávate sa akýchkoľvek námietok voči výkonu jurisdikcie nad vami takýmito súdmi a miesta konania takýchto súdov.

17. Obmedzenie času na podanie reklamácie. AKÉKOĽVEK PRÍČINY AKCIE ALEBO NÁROKU, KTORÉ MÔŽETE VZNIKNÚŤ Z TEJTO DOHODY ALEBO SÚVISIACE S ŇOU, ALEBO ŽIADOSŤ SA MUSÍ ZAČAŤ DO JEDNOHO (1) ROKA PO VZNIKU PRÍČINY AKCIE INAK JE TAKÝTO PRÍČINA ALEBO NÁROKU NÁROČNÁ.

18. Celá dohoda. Táto zmluva, naše podmienky používania, naše zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek iné zásady uvedené alebo pripojené k vyššie uvedenému tvoria úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou v súvislosti s aplikáciou a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody a dohody, či už písomné alebo ústne, v súvislosti s Aplikáciou.

19. Vzdanie sa práva. Žiadne neuplatnenie a žiadne oneskorenie pri výkone zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany, akéhokoľvek práva alebo akejkoľvek právomoci podľa tejto zmluvy nebude pôsobiť ako vzdanie sa jej, ani žiadne samostatné alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci podľa tejto zmluvy nebude brániť ďalšiemu výkonu tejto alebo akékoľvek iné právo uvedené nižšie. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a akýmikoľvek príslušnými nákupnými alebo inými podmienkami sa budú riadiť podmienkami tejto zmluvy.

sk_SKSlovenčina
Návrat hore